SFS 1986:1139

861139.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1986:1139

Utkom från trycket

den 1 9 december 1986

Lag

om ändring i lagen (1981:691) om socialavgi fter;

utfärdad den 11 december 1986.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 1 kap. 2 §, 2 kap. 2 och 4 §§,

3 kap. 4 §, 4 kap. 8 § och 5 kap. 1 § lagen (1981: 691) om socialavgifter skall
ha följande lydelse.

2104

1 kap.

2

Avgifterna skall betalas av arbetsgivare samt av den som är försä k­

rad enligt lage n (1962: 381) om allmän försäkring och har inkomst av annat

förvärvsarbete som avses i 3 kap. 2 eller 2 a § eller 11 kap. 3 § nä mnda lag.
' Prop. 1986/87: 16, SfU 4, rskr. 66.

^ Senaste lydelse 1983: 1078.

¬

background image

1 Vid tillämpning av denna lag skall den som har utgett sådant bidrag som

SFS 1986:1139

avses i 11 kap. 2 § första stycket m) lagen om allmä n försäkring anses som
arbetsgivare. Vid tillämpning av denna lag gäller vidare vad som i 22 c §

lagen (1984:668) om uppbörd av socialavgifter från arbetsgivare sägs om
iakttagande av förhandsbesked.

Bestämmelser om betalning av avgifter vid vissa uppdrag finns i lagen

(1983:850) om undantag från vissa bestämmelser i uppbördslagen
(1953:272) m.m.

Bestämmelser om betalning av arbetsgivaravgifter finns också i 18 §

lagen (1983:1070) om arbete i ungdomslag hos offentliga arbets givare.

2 kap.
2

En arbetsgivare som sysselsätter sjömän skall på den ersättning som

utgetts till sådana för vaije år betala även sjömanspensionsavgift med 1,20
procent,

I fråga om sjömän skall sjukförsäkringsavgift och folkpensionsavgift

beräknas efter de procentsatser som regeringen eller, efter regeringens
bemyndigande, riksförsäkringsverket årligen fastställer. Procentsatserna

skall utgöra den andel av de i 1 § första stycket 1 och 2 angivna procentsat­
serna som svarar mot förhållandet mellan antalet svenska sjömän och hela

antalet sjömän på svenska handelsfartyg i medeltal för den 30 september

de tre år som närmast föregått det år då procentsatserna fastställs. Hänsyn

skall därvid inte tas till fartyg med en bruttodräktighet understigande 300.
Procentsatserna beräknas med två deci maler.

Med sjöman avses i denna lag den som skall betala sjömansskatt enligt

I § 1 mom . första stycket lagen (1958: 295) om sjömanssk att.

4 §'' Vid bestämmande av avgiftsunderlaget skall bortses från

1. ersättning till en och samme arbetstagare om den under året inte

uppgått till 1 000 kronor,

2. ersättning till arbetstagare som vid årets ingång fyllt 65 år,

3. ersättning till arbetstagare vid sjukdom eller ledighet för vård av barn

eller med anledning av barns födelse, till den del ersättningen motsvarar
sjukpenning eller föräldrapenning som arbetsgivare får uppbära enligt

3 kap. 16 § eller 4 kap. 20 § lagen (1962:3 81) om allmän försäkring,

4. uppdragsersättning för vilken bevillningsavgift har erlagts enligt lagen

(1908:128) om bevillningsavgifter för särskilda förmåner och rättigheter,

5. ersättning som en arbetsgivare utgett till barn för arbete som utförts i

hans förvärvsverksamhet i de fall avdrag för ersättningen inte får göras vid

inkomsttaxeringen,

6. ersättning till den del denna motsvarar kostnader i ar betet som ar­

betstagare haft att täcka med ersättningen,

7. ersättning för tjänstgöring i verkskydd enligt 47 § tredje stycket civil­

försvarslagen (1960:74), i den mån ersättningen utgör eller motsvarar
dagpenning.

' Senaste lydelse 1984; 605.

Senaste lydelse 1984:948.

2105

¬

background image

SFS 1986:1139

8. ersättning för arbete som har utförts utomlands, till den del detina

inte räknas som lön enligt 11 kap. 2 § första stycket lagen om allmäfi

försäkring,

9. ersättning för skiljemannauppdrag i fall där parterna i ski ljeförfaran­

det är av utländsk nationalitet,

10. ersättning som på grund av bestämmelserna i 4 eller 5 § lagen

(1984:947) om beskattning av utländska forskare vid tillfälligt arbete i
Sverige inte utgör skattepliktig intäkt,

11. ersättning som avses i 3 kap. 2 a § lagen om allmän försäkring.
Bestämmelsen i första stycket 6 är tillämplig endast om kostnaderna kan

beräknas uppgå till minst 10 procent av arbetstagarens ersättning från

arbetsgivaren under utgiftsåret. Regeringen eller den myndighet som rege­

ringen bestämmer får fastställa schablon för beräkning av arbetstagares

kostnader i viss verks amhet.

I fråga om inkomst från fåmansföretag skall föreskrifterna i punkt 1 3 av

anvisningarna till 32 § kommunalskattelagen (1928:370) tillämpas vid be­
stämmande av avgiftsunderlaget.

3 kap.
4

Grunden för beräkning av avgift enligt 1 § 1 och 5-7 utgörs av

inkomst av annat förvärvsarbete som avses i 3 kap. 2 eller 2 a § lage n

(1962: 381) om allmän försäkring.

Grunden för beräkning av avgift enligt 1 § 2� 4 utgörs av inkomst av

annat förvärvsarbete som avses i 11 kap. 3 § la gen om allm än försäkring.

4 kap.

8

Av influtn a arbetarskyddsavgifter enligt 2 kap. 1 § förs 8,7 pr ocent

till staten som bidrag ti ll kostnader för arbetarskyddsstyrelsens och yrkes­

inspektionens verksamhet och 54,3 procent till ett särskilt konto hos riks­

gäldskontoret, som dis poneras enligt föreskrifter som meddelas av rege­

ringen.

�&terstoden av influtna arbetarskyddsavgifter enligt 2 kap. 1 § förs till en

fond, benämnd arbetsmiljöfonden, vars tillgångar skall utgöra bidrag till

1. kostnader i övrigt för forskning och utveckling samt utbildning och

information beträffande arbetarskydd,

2. kostnader för forskning och utveckling samt utbildning och in forma­

tion beträffande medbestämmande i arbe tslivet och arbetslivsfrågor i öv­

rigt,

3. kostnader för skyddsarbete som utförs av skyddsombud som har

utsetts enligt 6 kap. 2 § tredje s tycket arbetsmiljölagen (1977:1160),

4. kostnader för utbildning av styrelserepresentanter för de anställda,
5. kostnader för arbetstagarorganisationernas forskningsinitierande

verksamhet.

Influtna arbetarskyddsavgifter enligt 3 kap. 1 § förs i sin helhet till d et

särskilda konto som anges i första sty cket,

2106

Senaste lydelse 1985: 1006.

'⬢ Senaste lydelse 1985: 323.

¬

background image

5 kap.

SFS 1986:1139

i § Om eftergift i vissa fall av skyldighet att betala arbetsgivaravgifter

föreskrivs i 22 d § lagen (1984:668) om uppbörd av socialavgifter från

arbetsgivare.

Har den som är skyldig att betala annan egenavgift än tilläggspensions­

avgift avlidit, skall 75 § 1 mom. kommunalskattelagen (1928:370) tillämpas

beträffande befrielse från skyldighet att betala avgiften.

I fråga om befrielse i vissa fall från skyldighet a tt betala egenavgift för

tilläggspension gäller särskilda bestämmelser.

Denna lag tr äder i kraft den 1 januari 1987 och tillämpas såvitt gäller

2 kap. 4 § och 3 kap. 4 § på ersättning som utgetts efter lagens ikraftträ­
dande.

På regeringens vägnar

G. SIGURDSEN

Karl-Ingvar Rundqvist

(Socialdepartementet)

¬

Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten

LSS
LVM
LVU
Socialtjänstlagen
JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.