SFS 1987:567

870567.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

den 23 juni 1987

Lag

.

SFS 1987:567

om ändring i lagen (1981:691) om socialavgifter;

uikom Mn trycket

Utfärdad den 11 juni 1987.

P

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 2 kap. 3 och 5 §§ lagen

(1981:691) om socialavgifter skall ha följande lydelse.

2 kap.

3 § Underlag för beräkning av avgifterna är summan av vad arbetsgiva­

ren und er året har utgett som lön i pen gar eller naturaförmåner i form av
kost, bostad eller bil eller, i fall som avses i 3 kap. 2 § andra stycket lagen

(1962:381) om allmän försäkring, annan ersättning för utfört arbete. Bidrag
som avses i 11 kap. 2 § första stycket m) lagen om allmän försäkring
likställs med lön.

Med lön likställs också bidrag som en arbetsgivare lämnar till en juridisk

person, om ett väsentligt ändamål för den juridiska personen är att tillgo­

dose ekonomiska intressen hos dem som är eller har varit anställda hos
arbetsgivaren. Detta gäller dock inte bidrag som lämnas till en pensions-
eller personalstiftelse enligt lagen (1967: 531) om tryggande av pensionsut­

fästelse m. m.

Värdet av vad någon tillgodoförs som följd av sådant bidrag som likställs

med lön enligt andra stycket skall anses som ersättning till arbetstagare vid

tillämpning av 4 och 5 §§.

5 § Vid bestämmande av underlaget för beräkning av tilläggspensionsav­
gift skall bortses från ersättningar som inte räknas som inkomst av anställ­

ning enligt 11 kap. 2 § tredje eller flärde stycket lagen (1962:381) om

allmän försäk ring. Vidare skall bortses från ersättningar till arbetstagare
som i nte är svenska medborgare och som inte heller är bosatta här, då

ersättningarna avser arbete utom riket.

Vid bestämmande av underlaget för beräkning av annan avgift än

tilläggspensionsavgift skall bortses från ersättningar till ar betstagare som
inte varit försäkrade enligt lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring. I

fråga om arbete som har utförts för annans räkning utan att anställning
förelegat skall vid b eräkningen bortses från ersättningar till pers oner som

varit bosatta utomlands och utfört arbetet utom riket.

Vid bestä mmande av underlaget för beräkning av sjukförsäkringsavgift

och arbetsskadeavgift skall bortses från sådant bidrag som likställs med
lön enligt 3 § andra stycket.

Denna lag tr äder i kra ft den 1 janua ri 1988. �ld re bestämmelser gäller

fortfarande i fråga om avgifter som avser tid före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

G. SIGURDSEN

Karl-Ingvar Rundqvist

(Socialdepartementet)

' Prop. 1986/87: 107, SfU 20, rskr. 334.

1201

¬

Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten

LSS
LVM
LVU
Socialtjänstlagen
JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.