SFS 1987:1208

871208.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1987:1208

om ändring i lagen (1984:668) om uppbörd av

utkom från trycket

socialavgifter från arbetsgivare;

den 29 december i987

utfärdad den 17 december 1987.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs i fråga om lagen (1984:668) om

uppbörd av socialavgifter från arbetsgivare^

dels att 14 och 36 §§ skall upphöra att gälla,
dels att 2, 5, 10-12, 15-17, 28, 31 och 32 §§ skall ha följande lydelse.

2 § I denna lag förstås med

lön: sådan lön eller annan ersättning enligt 2 kap. 3-5 §§ lagen

(1981:691) om socialavgifter på vilken arbetsgivaravgifter skall beräknas;

uppbördsdeklaration: sådan uppbördsdeklaration som anges i 54 §

1 mom. uppbördslagen (1953:272);

månadsavgift: de arbetsgivaravgifter som skall redovisas enligt 4 §;
utgiftsår: det kalenderår för vilket arbetsgivaravgifter skall betalas;

årsavgift: summan av de arbetsgivaravgifter som belöper på utgiftsåret;
årsuppgift: en arbetsgivares uppgift om den lön på vilken årsavgift skall

beräknas;

redaravgift: de arbetsgivaravgifter som avser lön för vilken sjömans­

skatt skall betalas;

restitutionsränta: ränta enligt 24 §;

anståndsränta: ränta enligt 54 §.

5

Skattepliktiga naturaförmåner skall tas upp till ett värde som be­

stäms i enlighet med 8 § första-fjärde styckena uppbördslagen (1953:272).

10 § Den lokala skattem yndigheten skall fastställa månadsavgiften och i
förekommande fall ålägga betalningsskyldighet för arbetsgivaren om denne

har

1. underlåtit att lämna redovisning enligt 4 §;
2. lämnat oriktig uppgift och månadsavgiften på grund därav blivit för

låg; eller

3. redovisat för hög månadsavgift och beslut om restitution eller avkort-

ning skall meddelas.

Betalningsskyldighet skall också åläggas arbetsgivaren för avgiftsbelopp

som har re dovisats i uppbördsdeklaration men inte betalats. Belopp för

vilket betalningsskyldighet ålagts får omedelbart drivas in.

Kan på grund av brister i arbet sgivarens uppgifter, bokföring eller an­

teckningar om utgiven lön underlaget för den månadsavgift som skall
fastställas inte beräknas tillförlitligt, skall det uppskattas av den lokala
skattemyndigheten efter vad som bedöms vara skäligt med hänsyn till
föreliggande omständigheter såsom verksamhetens art och omfattning.

Om arbetsgivaren s aknat skälig anledning anta att uppgift som han har

lämnat om vär de av naturaförmån har varit oriktig får den lokala skatte-

' Prop. 1987/88:40 och 52, SfU 1 2, rskr. 98.

Senaste lydelse av 14 § 1987; 563.

Senaste lydelse 1986; 1388.

3645

I/? ' '

¬

background image

SFS 1987:1208

myndigheten inte på gnind av det felaktiga värdet fastställa höjd månads­
avgift. Lokala skattemyndigheten behöver inte heller besluta om rättelse

när den oriktiga uppgiften avseende naturaförmånen gäller ett mindre

belopp och rättelse inte yrkas av arbetsgivaren.

Månadsavgift får fastställas även i fall då avgift för samma månad

tidigare fastställts. Beslut enligt denna paragraf får inte meddelas om
årsavgift har fastställts.

11 §"' Den lokala skattemyndigheten får anmana en arbetsgivare att inom

den tid som angetts i anmaningen lämna årsuppgift.

Anmaning enligt denna paragraf får också utfärdas av riksskatteverket

eller länsskattemyndigheten. Har uppbördsdeklaration lämnats under sär­

skilt redovisningsnummer skall årsuppgift lämnas under samma nummer.

12 § I årsuppgiften skall anges

1. arbetsgivarens namn och postadress, personnummer, organisations­

nummer eller särskilda redovisningsnummer enligt 53 § 1 mom. uppbörds-
lagen (1953:272);

2. under utgiftsåret utgiven lön, dock inräknat det belopp som avses i

punkt 3;

3. det belopp med vilket avdra g har gjorts enligt 6 §;

I 4. den lön på vilken årsavgiften beräknas.

�&rsuppgift skall avges på heder och samvete på blankett enligt fastställt

formulär.

15 §' En arbetsgivare som lämnat ofullständig årsuppgift får anmanas att

komplettera den.

Efter anmaning är arbetsgivare och arbetstagare skyldiga att inom den

tid som har angetts i anmaningen meddela de upplysningar som behövs för

kontroll av avgiftsskyldigheten.

Arbetsgivaren och arbetstagaren skall efter anmaning också förete alla

handlingar som behövs för kontroll av avgiftsskyldigheten såsom kontrakt,

kontoutdrag, räkning eller kvitto.

Anmaning enligt denn a paragraf får utfärdas av riksskatteverket, läns­

skattemyndigheten eller den lokala skattemyndigheten.

Bestämmelserna i 54 § 3 mom. andra stycket och tredje stycket första

meningen uppbördslagen (1953:272) om uppbördsdeklar ation skall tilläm­
pas på årsuppgift.

16 § Om arbetsgivare eller arbetstagare inte hörsammar en anmaning
enligt 15 § första eller andra stycket får vite föreläggas. Om en arbetsgivare

inte hörsammar en anmaning enligt 11 § får den anmanande myndigheten

vid vite anmana denne att inkomma med årsuppgift inom viss tid. Bestäm ­

melserna i 83 § uppbördslagen (1953:272) om vite gäller därvid i tillämpliga

delar.

3646

" Senaste lydelse 1986:1388.

' Senaste lydelse 1986; 1388.

¬

background image

17 § Den lokala skattemyndigheten skall efter den I mars året efter

SFS 1987:1208

utgiftsåret fastställa årsavgiften för arbetsgivaren

1. om en arbetsgivare i å rsuppgift eller annat meddelande har lämnat

sådan uppgift om lön att årsavgiften uppgår till s törre belopp än summan
av vad arbetsgivaren har betalat och ålagts betala för utgiftsåret ;

2. om årsavgiften blivit för låg på grund av at t arbetsgivaren har lämnat

oriktig uppgift eller underlåtit att lämna föreskriven uppgift;

3. om e n arbetsgivare yrkar att en inte tidigare fastställd årsavgift skall

bestämmas till lägre belopp än s om följer av uppgifterna i uppbördsdekla­
ration;

4. om be slut om restitution eller avkortning skall meddelas;
5. om fall föreligger som avses i 19 §; eller
6. om de n lokala skattemyndigheten finner att en arbetstagares kostna­

der bör beräknas till lägre belopp än som följt av beslut enligt 6 § tredje
stycket och årsavgiften inte tidigare fastställts.

Fastställelse enligt första stycket 1, 2, 4 och 5 får ske även i fall då

årsavgift tidigare fastställts. Fastställelse enligt första stycket 1, 2 och 4-6
får underlåtas om beloppet att återfå eller som återstår att betala understi­
ger 100 kronor.

Fastställelse enligt fö rsta stycket 3 får avse endast avgiftsbelopp som

inte tidigare fastställts. Yrkandet skall ha kommit in till den lokala s katte­

myndigheten före utgången av andra året efter utgiftsåret.

Om arbetsgivaren saknat skälig anledning anta att uppgift som han har

lämnat o m värde av naturaförmån har varit oriktig får den lokala skatte­

myndigheten inte på grund av det felaktiga värdet fastställa höjd årsavgift.

Uppgår de arbetsgivaravgifter som återstår att betala till minst 100

kronor, skall ar betsgivaren åläggas betalningsskyldighet för dem. �retal
som uppkommer vid beräkningen bortfaller. Ett belopp för vilket betal­
ningsskyldighet ålagts får omedelbart drivas in.

Fastställelse enligt denna paragraf får underlåtas om fastställelse av

månadsavgift meddelas enligt 10 §.

28 § Har arbetsgivaravgifter inte betalats i den tid och ordning som är
föreskriven i denna lag för betalning av sådan avgift eller som har bestämls
enligt 7 §, 19 § andra s tycket eller 54 §, utgår restavgift och tilläggsavgift
enligt 58 § I mom. uppbördslagen (1953:272). Därvid skall bestämmelser­

na i 58 § 2 mom. första stycket samma lag tillämpas.

Uppbördslagens bestä mmelser om indrivning, avkortning, avskrivning

och antagande av ackordsförslag skall också tillämpas i fråga om belopp på

vilket denna lag är tillämplig. Införsel enligt 15 kap . utsökningsbalken får

äga rum.

31

Bestämmelserna i 1 -13 och 15�30 §§ gäller också redaravgift, om

inte annat följer av vad som föreskrivs i and ra stycket eller i 32� 35 och

37 §§.

I stället för tidsangivelsen den 1 mars åre t efter utgiftsåret i 17 § skall i

fråga om redaravgift gälla den 30 april året efter utgiftsåret.

'Senaste lydelse 1986:1137.

3647

¬

background image

SFS 1987; 1208

/

32 §' Länsskattemyndighetens behörighet enligt 11, 15 och 54 §§ till­

kommer länsskattemyndigheten i Göteborgs och Bohus län. I fråga om

åtgärder som avses i 28 § andra stycket meddelas beslut av länsskattemyn­

digheten i det län där målet om indrivning av avgiftsfordringen är an-

hängigt.

Med allmänt ombud enligt 30 § avses det allmänna ombudet enligt 24 §

lagen (1958:295) om sjömansskatt.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1988 och tillämpas första gången på

lön som utges efter ikraftträdandet. De nya föreskrifterna om årsuppgift
och årsavgift med undantag av 17 § Qärde stycket tillämpas dock även på

årsuppgift och årsavgift avseende utgiftsåret 1987.

På regeringens vägnar

G. SIGURDSEN

Karl-Ingvar Rundqvist
(Socialdepartementet)

^ Senaste lydelse 1986:1388.

Cljl

3i:

¬

Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten

LSS
LVM
LVU
Socialtjänstlagen
JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.