SFS 1990:1429

901429.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

i)5
at
iJ'

ii'

w
llijtUwl--'

iläiö Lag

SFS 1990:1429

om ändring i lagen (1981:691) om socialavgifter;

utkom Mn trycket

den 28 december 1990

jiEavö Utfärdad den 17 december 1990.

tj uVik^s Enligt rik sdagens beslut' föreskrivs att 1 kap . 2 § och 2 kap. 3 o ch 4 §§

lagen (1981:691) om socialavgifter^ skall ha följande lydelse.

I kap.

piJif:^ 2 § Avgifterna skall betalas av arbetsgivare samt av den som är försäk­

rad enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring och har inkomst av
annat förvärvsarbete som avses i 3 kap. 2 eller 2 a § eller 11 kap. 3 §

nämnda lag.

'Prop. 1990/91:54, SkUlO, rskr. 106.

Wgen omtryckt 1989:633.

2623

¬

background image

SFS 1990:1429

2624

Vid tillämp ning av denna lag skall, även om ett anställningsfbrhållandejo

inte föreligger, den som har utgett sådan ersättning som enligt bestämmel- f

serna i 3 kap. 2 § andra stycket eller 11 kap. 2 § första stycket m), andra
stycket och femte stycket lagen om allmän försäkring är att hänföra till
inkomst av anställning anses som arbetsgivare. Vid tillä mpning av denna
lag gäller vidare vad som i 22 c § lagen (1984:668) om uppbörd av socialav-

gifter från arbetsgivare sägs om iakttagande av förhandsbesked.

Bestämmelser om betalning av avgifter vid vissa uppdr ag finns i lag en

(1983:850) om undantag från vissa bestämmelser i uppbördslagen

(1953:272) m.m.

Bestämmelser om betalning av arbetsgivaravgifter finns också i 23 §

lagen (1989:425) om särskilda inskolningsplatser hos offentliga arbetsgiva­

re.

2 kap.

3

Underlag för beräkning av avgifterna är summan av vad arbetsgiva­

ren under året har utgett som lön i pengar eller annan ersättning för utfört i

arbete eller eljest med anledning av tjänsten, dock inte pension, eller andra i
skattepliktiga förmåner eller, i fall som avses i 3 kap. 2 § andra stycket

lagen (1962:381) om allmän försäkring, annan ersättning för utfört arbete.
Bidrag som avses i 11 kap. 2 § första stycket m) lagen om allmän försäkring E

likställs med lön. Med lön lik ställs även kostnadsersättning som inte enligt

10 § uppbördslagen (1953:272) undantas vid beräkning av preliminär A-

skatt.

Med lön likställs också bidrag som en arbetsgivare lämnar till en juridisk j.

person, om ett väsentligt ändamål för den juridiska personen är att tillgo-

dose ekonomiska intressen hos dem som är eller har varit anställda hos _

arbetsgivaren. Detta gäller dock inte bidrag som lämnas till en pensions- ,

eller personalstiftelse enligt lagen (1967; 531) om tryggande av pensionsut- ,
fastelse m. m.

Värdet av vad någon tillgodoförs som följd av sådant bidrag som lik - ^

ställs med lön enligt an dra stycket skall anses som ersättning till arbetsta­
gare vid tillämpning av 4 och 5 §§.

V

4 §" Vid bestämmande av avgiftsunderlaget skall bortses från

1. ersättning till en och samme arbetstagare om den under året inte

uppgått till i 000 kronor,

2. ersättning till arbetstagare som vid årets ingång fyllt 65 år,
3. ersättning till arbetstagare vid sjukdom eller ledighet för vård av bar n

eller med anledning av barns födelse, till den del ersättningen motsvarar

⬢ E

sjukpenning eller föräldrapenning som arbetsgivare får uppbära enligt

3 kap. 16 § eller 4kap. 18 § lagen (1962:381) om allmän försäkring,

4. uppdragsersättning för vilken bevillningsavgift har erlagts enligt lagen '

(1908:128) om bevillningsavgifter för särskilda förmåner och rättigheter,

5. ersättning som en arbetsgivare utgett till barn för arbete som utförts i'.

'c

' Senaste lydelse 1990:658.

^ Senaste lydelse 1990:658.

, -1, ^

^1

¬

background image

förvärvsverksamhet i d e fall avdrag för ersättningen inte får göras vid

SFS 1990:1429

"bmsttaxeringen,

6. ersättning till den del denna motsvarar kostnader i arbetet som

grbétstagare haflt att täcka med ersättningen,

i ' 7. ersättning för tjänstgöring i verkskydd enligt 47 § tredje stycket civil­

försvarslagen (1960:74), i den mån ersättningen utgör eller motsvarar

dagpenning,

8. ersättning för arbete som har utförts utomlands, till den del denna

inte räknas som lön enligt 11 kap. 2 § första stycket lagen om allmän
försäkring,

9. ersättning för skiljemannauppdrag i fall dä r parterna i skiljeförfaran­

det är av utländsk na tionalitet,

10. ersättning som på grund av bestämmelserna i 5 § lagen ( 1984:947)

om beska ttning av utländska forskare vid tillfälligt arbete i Sverige inte

utgör skattepliktig intäkt,

11. ersättning som avses i 3 ka p. 2 a § lagen om allm än försäkring,
12. intäkt som avses i 3 2 § I mom. första stycket h och i kom munalskat­

telagen (1928:370),

13. sådan ersättning som enligt 1 § första stycket 2 -6 lagen (1990:659)

om särskild löneskatt utgör underlag för nämnda skatt.

Bestämmelsen i första stycket 6 är tillämplig endast om kostnaderna kan

beräknas uppgå till minst 10 procent av arbetstagarens ersättning från

arbetsgivaren unde r utgiftsåret. Regeringen eller den myn dighet som rege­

ringen bestämmer får fastställa schablon för beräkning av arbetstagares
kostnader i viss verksamhet .

I fråga om inkomst från fåmansföretag och fåmansägt handelsbolag skall

föreskrifterna i punkt 13 av anvisningarna till 32 § kommunalskattelagen

(1928:370) tillämpas vid b estämmande av avgiftsunderlaget.

Denna lag träder i kraft den 1 ja nuari 1991. �ldre föreskrifter gäller

fortfarande i f råga om avgifter som avser tid före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

INGELA THAL�0N

Karl-Ingvar Rundqvist

(Socialdepartementet)

¬

Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten

LSS
LVM
LVU
Socialtjänstlagen
JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.