SFS 1991:121

910121.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1991:121 Lag

Utkom från trycket
den 26 mars 1991

om ändring i lagen (1981:691 ) om socialavgifter;

utfärdad den 14 mars 1991.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 2 kap. 4 § la gen (1981:691) om

socialavgifter' skall ha följande lydelse.

2 kap.

4 §' Vid bestämmande av avgiftsunderlaget skall bortses från

1. ersättning till en och samme arbetstagare om den under året inte

uppgått till 1 000 kronor,

2. ersättning till arbetstagare som vid årets ingång fyllt 65 år,
3. ersättning till arbetstagare vid sjukdom eller ledighet för vård av barn

eller med anledning av barns födelse, till den del ersättningen motsvarar

sjukpenning eller föräldrapenning som arbetsgivare får uppbära enligt
3 kap. 16 § elle r 4 kap. 18 § lagen (1962:381) om allmän försäkring,

4. uppdragsersättning for vilken bevillningsavgift har erlagts enligt lagen

(1908:128) om bevillningsavgifter f�r särskilda förmåner och rättigheter,

5. ersättning som en arbetsgivare utgett till barn f�r arbete som utförts i

hans förvärvsverksamhet i de fall avdrag f�r ersättningen inte får göras vid
inkomsttaxeringen,

6. ersättning till den del denna motsvarar kostnader i arbetet som

arbetstagare haft att täcka med ersättningen,

7. ersättning för tjänstgöring i verkskydd enligt 47 § tredje stycket civil­

försvarslagen (1960:74), i den mån ersättningen utgör eller motsvarar
dagpenning,

8. ersättning för arbete som har utförts utomlands, till den del denna

inte räknas som lön enligt 11 kap. 2 § första stycket lagen om allmän

försäkring,

9. ersättning för skiljemannauppdrag i fall där parterna i skiljeförfaran-

det är av utländsk nationalitet,

10. ersättning som på grund av bestämmelserna i 5 § la gen (1984:947)

om beskattning av utländska forskare vid tillfälligt arbete i Sverige inte

utgör skattepliktig intäkt,

11. ersättning som avses i 3 kap. 2 a § lagen om allmän försäkring,

12. intäkt som avses i 32 § 1 mom. första stycket h och i kommunalskat­

telagen (1928:370),

13. sådan ersättning som enligt 1 § fö rsta stycket 2 � 6 lagen (1990:659)

om särskild löneskatt utgör underlag för nämnda skatt,

14. ersättning till en och samme idrottsutövare från en sådan ideell

förening som avses i 7 § 5 m om. lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt

och som har till huvudsakligt syfte att främja idrottslig verksamhet, om
ersättningen från föreningen under året inte uppgått till ett halvt basbe­

lopp enligt lagen om allmän försäkring.

310

' Prop. 1990/91; 76, SfU 10. rskr.

^ Lagen om tryckt 1989:633.

16.

Senaste lydelse 1990: 1429.

¬

background image

Bestämmelsen i första stycket 6 är tillämplig endast om kostnaderna kan

SFS 1991:121

beräknas uppgå till minst 10 procent av arbetstagarens ersättning från

arbetsgivaren under utgiftsåret. Regeringen eller den myndighet som rege­

ringen bestämmer får fastställa schablon for beräkning av arbetstagares

kostnader i viss verksamhet.

I fråga om inkomst från fåm ansforetag och fåmansägt handelsbolag skall

föreskrifterna i punk t 13 av anvisningarna till 32 § kommunalskattelagen

(1928:370) tillämpas vid bestämmande av avgiftsunderlaget.

Denna lag träder i kraft den 1 april 1991 och tillämpas i fråga om

I.

avgifter som avser tid från och med den 1 januari 1991.

ij

!r!-

På regeringens vägnar

INGELA THAL�0N

i:!;

Karl-Ingvar Rundqvist

(Socialdepartementet)

¬

Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten

LSS
LVM
LVU
Socialtjänstlagen
JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.