730465.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1973:465

om ändring i lag en (1962: 381) om allmän försäkring;

given Stockholms slott den 5 juni 1973.

den 20 ju ni 1973

V i GUSTAF ADOLF, med Guds nåde, Sveriges, Götes

och Vendes Konung, göra veterligt: att Vi, med riks-
dageni, funnit gott att i fråga om lagen (1962: 381) om allmän försäk-
ring2 förordna,

dels att 3 kap. 9 § och 15 kap. 2 § skall upphöra att gälla,

dels att 1 kap. 6 §, 3 kap. 1�6, 10, 11, 16�18 §§, 4 kap. 3 §, 7 kap.

1 §, 11 kap. 2, 3 och 6 §§, 13 kap. 2 §, 17 kap. 1 och 4 §§, 18 kap. 5 §,
19 kap. 1�4, 6 och 7 §§, 20 kap. 3 och 4 §§ samt 21 kap. 1 § skall ha

nedan angivna lydelse.

1 kap.

6 §3 Inom den allmänna försäkringen skola de beräkningar, som an­

givas i denna lag, göras på grundval av et t basbelopp.

Basbeloppet fastställes av Konungen f�r varje månad och utgör

fyratusen kronor multiplicerat med det tal, vilket angiver förhållandet

mellan det allmänna prisläget under andra månaden före den som
basbeloppet avser och prisläget i september 1957. �ndring av nämnda tal
må ej föranleda ändring av basbeloppet, med mindre talet stigit eller
nedgått med minst tre procent sedan närmast föregående ändring av
basbeloppet vidtogs. Det sålunda beräknade basbeloppet avrundas till

närmaste hundratal kronor.

3 kap.

1 § Hos allmän försäkringskassa inskriven försäkrad äger enligt vad

nedan sägs rätt till sjukpenning, om hans sjukpenninggrundande inkomst
uppgår till minst fyratusenfemhundra kronor.

Försäkrad, som är inskriven i allmän försälaingskassa men som icke

har sjukpenninggrundande inkomst uppgående till fyratusenfemhundra

1 Prop. 1973:46, SfU 21, rskr 19 7.

2 S enaste lydelse av

3 kap 9 § 1970: 141

15 kap. 2 § 1968:239.

3 S enaste lydelse 1967:206.

931

¬

background image

\

SFS 1973:465

kronor, skall ändå vara berättigad till sjukpenning enligt vad nedan sägs,

förutsatt att han är gift och stadigvarande sammanbor med sin make
eller, i annat fall, stadigvarande sammanbor med barn under sexton år

till honom eller hans make eller med någon, med vilken han varit gift
eller har eller har haft barn.

2

Sjukpenninggrundande inkomst är den inkomst i penningar eller

naturaförmåner i form av kost eller bostad, som försäkrad kan antagas

för år räknat komma att tills vidare åtnjuta av eget arbete, antingen
såsom arbetstagare i aUmän eller enskild tjänst (inkomst av anställning)
eller på annan grund (inkomst av annat förvärvsarbete). Sjukpenning­
grundande inkomst fastställes av försäkringskassan. Inkomst av an­

ställning oeh inkomst av annat förvärvsarbete skola därvid var för sig
avrundas till närmast lägre hundratal kronor. För tid då undantagande
från försäkringen för tilläggspension enligt 11 kap. 7 § gäller för den
försäkrade skall inkomst av annat förvärvsarbete icke beaktas.

Vid beräkning av sjulcpenninggrundande inkomst bortses från in­

komst av anställning och annat förvärvsarbete i den mån summan där­

av överstiger sju och en halv gånger det vid årets ingång gällande bas­

beloppet. Belopp, från vilket sålunda skall bortses, avräknas i första

hand på inkomst av annat förvärvsarbete. Ersättning i penningar eller
naturaförmåner som i första styeket sagts för arbete som försäkrad ut­

för för annans räkning utan att vara anställd i dennes tjänst anses så­

som inkomst av anställning, såvida den försäkrade oeh den som utgivit
ersättningen äro ense därom samt överenskommelse tillika träffas en­

ligt 11 kap. 2 § andra stycket; och skall i dylikt fall den förre anses så­
som arbetstagare oeh den senare såsom arbetsgivare.

Beräkning av sjukpenninggnmdande inkomst skall, där förhållandena

ej eljest äro kända för försäkringskassan, grundas på de upplysningar,
som kassan kan inhämta av den försäkrade eller dennes arbetsgivare
eller som må kunna framgå av den uppskattning, som vid taxering
gjorts av den försäkrades inkomst. Inkomst av arbete för egen räkning
må ej beräknas högre än som motsvarar skälig avlöning för liknande

arbete för annans räkning. Utgöres inkomst helt eller delvis av natura­

förmåner, skola dessa uppskattas efter de regler, som tillämpas vid

beräkning av preliminär skatt.

3

Försäkrad, som åtnjuter hel förtidspension enligt denna lag eller

under månaden närmast före den, varunder han uppnått sextiosju års
ålder, åtnjutit sådan pension, har ej rätt till sjukpenning. För tid efter

ingången a v den månad, varunder försäkrad fyllt sextiosju år eller dess­

förinnan börjat åtnjuta ålderspension enligt denna lag, må sjukpenning

utgå för högst etthundraåttio dagar.

Ej må försäkrad på grund av vad i 1 § andra stycket stadgas upp­

bära sjukpenning för tid efter den månad, varunder han fyller sextio­

sju år.

4 §0 Hel sjukpenning utgör för dag nittio proeent av den fastställda

sjukpenninggrundande inkomsten, delad med trehundrasextiofem. Sjuk-

932

Senaste lydelse 1970:141. �ndringen innebär bl. a. att fjärde stycket upphävs.

Senaste lydelse 1970:141. ^

® Senaste lydelse 1972; 671. �ndringen innebär bl. a. att andra och fjärde styckena

upphävs.

¬

background image

penningen avrundas till närmaste hela krontal. För försäkrad som av­

ses i 1 § andra stycket utgör hel sjukpenning åtta kronor för dag.

För dag då försälcrad åtnjuter sjukhusvård skall sjukpenning minskas

med tio kronor, dock med högst en tredjedel av sjukpenningens belopp.
Därvid skall det belopp varmed minskning sker avrundas till närmast
lägre hela krontal. Sjukpenning vid sjukhusvård skall dock alltid utgå
med lägst åtta kronor.

SFS 1973:465

5 §7 Allmän försäkringskassa skall i samband med inskrivning av för­

säkrad besluta angående den försäkrades tillhörighet till sjukpenning-
försäkringen. I fråga om försäkrad som avses i 1 § första stycket skall

kassan samtidigt fastställa den försäkrades sjukpenninggrundande in­
komst. Av beslutet skall framgå i vad mån sjukpenninggrundande in­
komst är att hänföra tUl anställning eller till annat förvärvsarbete. Be­
slut om tillhörighet till sjukpenningförsäkringen skall omprövas

a) när till kassans kännedom kommit att försäkrads inkomstförhållan­

den undergått ändring av betydelse för rätten till sjukpenning eller för
sjukpenningens storlek,

b) när undantagande som avses i 2 § första stycket sista punkten blir

giltigt eller upphör att äga giltighet, samt

c) när förtidspension enligt denna lag beviljas den försäkrade eller

redan utgående sådan pension ändras med hänsyn till ändring i den för­

säkrades förmåga eller möjlighet att bereda sig inkomst genom arbete.

�ndring skall i fall som avses i första stycket a) ej ske förrän trettio

dagar efter det försäkringskassan fått kännedom om inkomständringen.
�ndring skall i annat fall ske så snart anledning till ändringen uppkom­
mit eller, i fall då sjukpenningförsäkring enligt 1 § andra stycket skall
upphöra på grund av att den försäkrades make eller någon med vilken
den försäkrade varit gift eller har eller har haft barn avlider, vid fjärde
månadsskiftet efter dödsfallet.

Under tid då försäkrad efter förmedling av arbetsmarknadsmyndighet

eller arbetsvårdsorgan hos kommun eller landstingskom.mun undergår
arbetsprövning, yrkesutbildning eller arbetsträning skall fastställd sjuk­

penninggrundande inkomst ej sänkas, med mindre sådant fall är för
handen som avses i första stycket b) eller c) eller, vad angår arbets­
träning, denna pågått sex månader.

6 §8 Försäkrad är skyldig att så snart ske kan och senast inom två

veckor till den allmänna försäkringskassan anmäla sådan ändring i sina
inkomstförhållanden, som påverkar rätten till sjukpenning eller sjuk­

penningens storlek.

Allmän försäkringskassa skall i den utsträckning det skäligen på­

kallas genom förfrågningar hos de försäkrade eller på annat lämpligt

sätt inhämta uppgifter om den försäkrades inkomstförhållanden och

andra omständigheter som ha betydelse för sjukpenningförsäkringen.

10 §0 För den dag då sjukdomsfallet inträffade utgår i annat fall än

som avses i 9 § sjukpenning endast om den försäkrade på grund av

' Senaste lydelse 1970; 141. �ndringen innebär bl. a. att tredje stycket upphävs.

® Senaste lydelse 1971: 631.

° Senaste lydelse 1970:141.

933

¬

background image

SFS 1973:465

sjukdomen gått miste om dagpenning från erkänd arbetslöshetskassa

eller kontant arbetsmarknadsstöd enligt lagen (1973: 371) om kontant ar­
betsmarknadsstöd eller sjukperioden börjar inom tjugu dagar efter före­

gående sjukperiods slut.

Varar sjukperioden högst sex dagar utöver den dag då sjukdomsfallet

inträffade, utgår sjukpenning för dag, då den försäkrade icke skulle hava

utfört förvärvsarbete i sin huvudsakliga sysselsättning, endast i den mån

antalet sådana dagar, den dag då sjukdomsfallet inträffade oräknad,
överstiger två.

Utan hinder av andra stycket utgår

a) sjukpenning för semesterdag;

b) sjukpenning till försäkrad som vid sjukperiodens början äger upp­

bära dagpenning från erkänd arbetslöshetskassa eller kontant arbets­

marknadsstöd enligt lagen (1973: 371) om kontant arbetsmarknadsstöd;

c) sjukpenning till försäkrad, som avses i 1 § andra stycket.

Sjukpenning må ej utgivas för tid, innan anmälan om sjukdomsfallet

gjorts hos den allmänna försäkringskassan, där ej hinder mött för sådan
anmälan eller eljest särskilda skäl föranleda att sjukpenning bör utgå.

Såsom sjukperiod anses tid, varunder försäkrad i oavbruten följd lider

av sjukdom som avses i 7 §.

11

Därest försäkrad gör anmälan därom till den allmänna försäk­

ringskassan, skall i fråga om sjukperiod, som börjar efter nästa må­

nadsskifte, sjukpenning som svarar mot inkomst av annat förvärvsar­

bete icke utgå för de första tre, trettiotre eller nittiotre dagarna av varje

sjukperiod, den dag då sjukdomsfallet inträffade inräknad {karenstid).
Därvid äga 10 § första�^tredje styckena icke tillämpning i fråga om

sådan sjukpenning. Vid beräkning av karenstid skola, därest sjukperiod

börjar inom tjugu dagar efter föregående sjukperiods slut, de båda perio­
derna anses såsom en sjukperiod.

Försäkrad, som gjort anmälan enligt första stycket, må övergå till

försäkring med kortare karenstid eller utan karenstid, om han ej fyllt
femtiofem år samt har god hälsa. Sådan ändring skall gälla från och med

månaden närmast efter den, då framställning härom gjordes hos kassan,
men må ej äga tillämpning vid sjukdom, som inträffat innan ändringen

blivit gällande.

I fråga om försäkring med karenstid skall vid tillämpning av 5 §

andra stycket första punkten den i sagda punkt angivna tiden trettio

dagar ökas med det antal dagar som svarar mot den valda karenstiden.

Upphör undantagande som avses i 2 § första stycket sista punkten

att äga giltighet, skall beträffande sjukpenning, som svarar mot inkomst
av annat förvärvsarbete, gälla en karenstid av nittiotre dagar. Den för­
säkrade må dock under de förutsättningar som angivas i andra stycket

välja försäkring med kortare karenstid eller utan karenstid; och skall
därvid jämväl i övrigt t illämpas vad i andra stycket är stadgat.

Ej må i något fall sjukpenning som avses i denna paragraf utgivas vid

sjukdom, som inträffat medan undantagande ägde giltighet.

934

Senaste lydelse 1966: 350,

¬

Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten

JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.