SFS 1973:910

730910.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1973:910

om ändring 1 förordningen (1959: 552) angående

nppliörd av vis sa avgifter enligt lagen om allm än

den i8 dec. 1973

försäkring, m. m.;

utfärdad den 7 december 1973.

Kungl. Maj:t förordnar med riksdagen^, att 2 och 4 §§ förordningen

(1959; 552) angående uppbörd av vissa avgifter enligt lagen om allmän

försäkring, m. m.^ skall ha nedan angivna lydelse.

2 §3 I denna förordning förstås med

arbetsgivaravgift: summan av arbetsgivarens avgifter enligt 1 § första

stycket;

avgiftsunderlag: belopp varå avgift, som avses i 1 § första stycket, skall

beräknas för arbetsgivaren;

utgiftsår: det kalenderår för vilket avgiftsunderlag skall bestämmas.

Såvitt gäller beräkning av avgiftsunderlag för avgift till sjukförsäk­

ringen, folkpensioneringen och försäkringen för tilläggspension, för löne­

garantiavgift samt för arbetsgivaravgift till arbetslöshetsförsäkringen och

det kontanta arbetsmarknadsstödet skall med lön enligt denna förord­
ning förstås jämväl sådan ersättning, som enligt 3 kap, 2 § andra stycket
sista punkten eller 11 kap. 2 § andra stycket lagen (1962: 381) om all­
män försäkring anses såsom inkomst av anställning.

4 §4 Vid bestämmande av avgiftsunderlag skall utöver vad som fram­
går av de i 1 § angivna författningarna gälla följande.

Värdet av naturaförmån i form av kost eller bostad skall uppskattas

efter regler, som fastställas av riksförsäkringsverket. Vad angår dylika

förmåner åt arbetstagare, som avses i 1 § första stycket förordningen om

sjömansskatt, skall dock värdet beräknas efter de grunder, enligt vilka

1 Prop. 1973: 144, SfU 28, rskr 33 9.

2 Fö rordningen omtryckt 1962: 396. Senaste lydelse av rubriken 1962: 396.

=> Senaste lydelse 1973: 373.

Senaste lydelse 1971; 287.

1845

¬

background image

SFS 1973: 910

motsvarande naturaförmåner till ombordanställt manskap som erlagt
sjömansskatt värderas vid bestämmande av pensionsgrundande inkomst.

Avdrag för kostnader, som arbetstagare haft att av sin lön bestrida i

anställningen, må göras i den mån riksförsäkringsverket så medgiver.
Sådant medgivande må lämnas endast om kostnaderna beräknas uppgå
till minst en tiondel av lönen samt må avse arbetstagare i viss verksamhet

eller, efter framställning av arbetsgivare, viss eller vissa arbetst agare.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1974.

CARL GUSTAF

SVEN A SPLING

(Socialdepartementet)

¬

Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten

JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.