SFS 1975:949

750949.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Bag

SFS 1975:949

om ändring i lagen (1962: 381) om allmän försäkring;

utkom M a trycket

utfärdad den 6 november 1975.

den 18 no v. 197 5

Enligt riksdagens beslut^ föreskrives i fråga om lagen (1962: 381) om

allmän försäkring-

dels att 1 kap. 3 §, 11 kap. 2 §, 19 kap. 4 och 4 a §§ samt 20 kap. 1 §

skall ha nedan angivna lydelse,

dels att i lagen skall införas en ny paragraf, 19 kap. 6 §.

1 kap,

3 § Försäkrade enligt denna lag äro svenska medborgare, så ock de

som utan att vara svenska m edborgare äro bosatta i riket.

Utländsk sjöman på svenskt handelsfartyg är försäkrad för tilläggs­

pension även om ha n ej är bosatt i riket.

Såvitt angår försäkringen för tilläggspension är den som enligt 11 kap,

6 § tillgodoräknats pensionspoäng försäkrad, även om han ej längre

uppfyller förutsättningarna enligt första eller andra stycket.

11 kap.

2 §3 Med inkomst av anställning avses den lön i penningar eller na­
turaförmåner i form av kost eller bostad, som försäkrad åtnjutit såsom
arbetstagare i allmän eller enskild tjänst. Till sådan inkomst hänföres
dock icke från en och samme arbetsgivare åtnjuten lön, som under ett

år ej uppgått till femhundra kronor. Såsom inkomst av anställning anses
även

a) sjukpenning enligt denna lag eller lagen (1954: 243) om yrkesska­

deförsäkring eller motsvarande ersättning som utgår enligt annan för­
fattning eller på grund av regeringens förordnande, i den mån ersätt­

ningen träder i stället för försäkrads inkomst såsom arbetstagare i all­
män eller enskild tjänst,

b) föräldrapenning,
c) vårdbidrag enligt 9 kap. 4 §,
d) dagpenning från erkänd arbetslöshetskassa,

e) kontant arbetsmarknadsstöd enligt lagen (1973: 371) om kontant

arbetsmarknadsstöd,

f) utbildningsbidrag under arbetsmarknadsutbildning i form av dag­

penning och stimulansbidrag,

g) timstudiest�d, inkomstbidrag och vuxenstudiebidrag enligt studie­

stödslagen (1973: 349) samt

h) delpension enligt lagen (1975: 380) om delpensions försäkring.

Ersättning i penningar eller naturaförmåner som i första stycket sägs

för arbete som försäkrad utfört för annans räkning utan att vara an-

1 Prop. 1975: 109, SfU 1975/76: 5, rskr 1975/76: 5.

2 Lagen omtryckt 1973: 908.

3 Senaste lydelse 1975: 379.

1695

¬

background image

SFS 1975; 949

ställd i dennes tjänst skall, om ersättningen under ett år uppgått till

minst femhundra kronor, anses såsom inkomst av anställning, såvida
den försäkrade och den som utgivit ersättningen varit ense därom; och
skall i dylikt fall den förre anses såsom arbetstagare och den senare
såsom arbetsgivare.

Vid beräkning av inkomst av anställning skall hänsyn icke tagas till

lön eller annan ersättning, som försäkrad åtnjutit från arbetsgivare, vil­

ken är bosatt utom riket eller är utländsk juridisk person, i annat fall

än då den försäkrade sysselsatts vid skötseln av här i riket belägen
fastighet eller i rörelse som bedrives från här beläget fast driftställe
eller tjänstgjort som sjöman ombord på svenskt handelsfartyg. Vad i

detta stycke sägs skall icke gälla beträffande lön till svensk medborgare,
såframt svenska staten eller, där lönen härrör från utländsk juridisk
person, svensk juridisk person, som äger ett bestämmande inflytande
över den utländska juridiska personen, enligt av riksförsäkringsverket
godtagen förbindelse har att svara för avgift till försäkringen för till-

läggspension enligt 19 kap. 1 §.

Hänsyn skall ej heller tagas till lön eller annan ersättning från främ­

mande makts härvarande beskickning eller lönade konsulat eller från
arbetsgivare, vilken tillhör beskickning eller konsulat som nu sagts o ch
icke är svensk medborgare. Vad i detta stycke sägs skall icke gälla be­

träffande lön till svensk medborgare eller den som utan att vara svensk

medborgare är bosatt i riket, såframt utländsk beskickning här i riket

enligt av riksförsäkringsverket godtagen förbindelse har att svara för

avgift till försäkringen för tilläggspension enligt 19 kap. 1 §.

Den som åtagit sig förbin delse enligt tredje eller fjärde stycket skall

anses såsom arbetsgivare.

19 kap.

4 §4 Avgift till sjukförsäkringen enligt 1 § eller sjukförsäkringsavgift
enligt 2 § skall utgå med åtta procent av det belopp, va rå avgiften skall
beräknas. För försäkrad som på grund av undantagande enligt 11 kap.

7 § ej omfattas av sjukpenningförsäkringen eller för vilken försäkringen
enligt 3 kap. 11 § gäller med karenstid, beräknas dock avgift enligt 2 §
efter den lägre procentsats som regeringen eller, efter regeringens be­
myndigande, myndighet fastställer med hänsyn till den inverkan undan­
tagandet eller karenstiden bedömes få på försäkringens utgifter. Influtna
avgifter fördelas mellan de allmänna försäkringskassorna till täckande

av deras utgifter under året för sjukförsäkringsförmåner, inberäknat de

utgifter för läkemedel och kostnader enligt lagen (1974: 525) om er­

sättning för viss födelsekontrollerande verksamhet m. m., som åvila

kassorna, samt för förvaltning, till den del utgifterna icke täckas av

statsbidrag enligt 7 §, Influtna avgifter skola även täcka de kostnader
som under året uppkommit för centrala studiestödsnämnden i anledning
av att återbetalningspliktiga studiemedel, som belöpa på studerandes
sjukperiod, enligt studiestödslagen (1973: 349) icke skola återbetalas,
till den del kostnaderna icke skola täckas med statliga medel enligt 7, §

1696

^ Senaste lydelse 1975: 316.

¬

background image

andra stycket. För reglerLng av över- och underskott skall finnas en
fond, benämnd allmänna sjukförsäkringsfonden. Regeringen fastställer

grunderna för överförandet av medel till och från fonden.

I fråga om sjöman som avses i 1 § 1 mom. första stycket lagen (1958;

295) om sjömansskatt beräloias avgiften till sjukförsäkringen enligt

procentsats som regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, myn­
dighet fastställer. Procentsatsen skall för visst år utgöra bestämd andel

av den i första stycket angivna procentsatsen. Nämnda andel skall svara
mot förhållandet mellan antalet svenska sjömän och hela antalet sjömän
på svenska h andelsfartyg i medeltal för den 31 oktober under de tre år,

som närmast föregått det år då procentsatsen fastställes. Hänsyn tages
härvid ej till fartyg med en bruttodräktighet understigande trehundra

registerton. Procentsatsen beräknas med två decimaler.

SFS 1975:949

4 a

Avgift tUl fol kpensioneringen enligt 1 eller 3 § skall utgå med

sex och två tiondels procent av det belopp, på vilket avgiften skall be­

räknas. I fråga om sjöman som avses i 1 § 1 mom. första stycket lagen
(1958: 295) om sjömansskatt beräknas dock avgiften efter den lägre
procentsats som regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, myn­

dighet fastställer med motsvarande tillämpning av 4 § andra stycket.

Avgifterna tillföras staten.

6 §° Salcnar annan arbetsgivare för sjöman än redare fast driftställe
i riket annorstädes än på fartyg, svarar redaren för att arbetsgivaren
fullgör sina förpliktelser enligt denna lag som om förpliktelserna ålegat

redaren själv. Har redare till följd härav erlagt avgiftsbelopp, äger han
söka beloppet åter av sjömaimens arbetsgivare.

20 kap.

1 § I denna lag avses, där ej annat framgår, med år kalenderår och

med månad k alendermånad.

Med sjöman avses, dä r ej annat framgår, arbetstagare som enligt sjö­

manslagen (1973: 282) anses som sjöman.

Med anställning på svenskt handelsfartyg likställes anställning på ut­

ländskt handelsfartyg som svensk redare förhyr i huvudsalc obem annat,
om anställningen sker hos denne eller någon av honom anlitad arbets­

givare. Uthyres svenskt handelsfartyg till utländsk redare i huvudsak
obemannat, äga bestämmelserna i denna lag tillämpning om anställ­
ningen sker hos fartygets ägare eller någon av deime anlitad arbets­
givare.

Bestämmelserna i 1 kap. 3 § andra stycket äga icke tillämpning i fall

då lagen (1958: 295) om sjömansskatt enligt beslut jämlilct 36 a § nämn­
da lag icke skall tillämpas.

c Senaste lydelse 1975: 316.

o Förutvarande 6 § upphävd genom 1974; 775.'

1697

107-SFS 1975

¬

background image

SFS 1975: 949

Denna lag^ träde r i kraft såvitt avser 11 kap. 2 § första stycket punk­

ten g) de n 1 juli 1975, såvitt avser sagda paragraf första stycket punkten

f) den 1 januari 1976 samt i övrigt den 1 juli 1976.

Denna lag® träder i kraft den 1 januari 1976. �ldre bestämmelser äger

alltjämt tillämpning beträffande avgift som belöper på tid före ikraft­

trädandet.

Beträffande avgifter till försäkringen för tilläggspension skall vad i

övergångsbestämmelserna till lagen (1973:481) om ändring i lagen
(1962: 381) om allmän försäkring förordnas om redares avgifter för
åren 1976�1980 tillämpas även på annan arbetsgivare för sjöman än
redare. Procentsats som avses i nämnda övergångsbestämmelse faststäl­
les av regeringen eller av myndighet som regeringen bemyndigar därtill.

På regeringens vägnar

SVEN ASPLING

Björn Sjöberg

(Socialdepartementet)

T 1975:379.

8 1975: 949.

¬

Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten

JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.