SFS 1983:1078

831078.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1983; 1078

om ändring i lagen (1983:855) om ändring i lagen

Utkom från trycket

(1981: 691) om socialavgifter;

den 29 december 1983

utfärdad den 20 december 1983.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 1 kap. 2 § lagen (1983:855) om

ändring i lagen (1981:691) om socialavgifter skall ha nedan angivna ly­
delse.

1 kap.

2 § Avgifterna skall betalas av arbetsgivare samt av den som är försäk­

rad enligt lagen (1962: 381) om allmän försäkring och har inkomst av annat

förvärvsarbete som avses i 3 kap. 2 § eller 11 kap. 3 § näm nda lag.

Vid tillämpning av denna lag skall den som har utgett sådant bidrag som

avses i 11 kap. 2 § första stycket m) lagen om allmän försäkring anses som
arbetsgivare.

Bestämmelser om betalning av avgifter vid vissa uppdrag finns i lagen

(1983:850) om undantag från vissa bestämmelser i uppbördslagen
(1953:272) m.m.

Bestämmelser om betalning av arbetsgivaravgifter finns också i 18 §

lagen (1983:1070) om arbete i ungdomslag hos o ffentliga arbetsgivare.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1984.

po regeringens vagnar

STEN ANDERSSON

Björn Sjöberg

(Socialdepartementet)

' Prop. 1983/84:46, AU 12, rskr 104 ,

2865

180-SFS 1983

¬

Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten

LSS
LVM
LVU
Socialtjänstlagen
JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.