SFS 1990:660

900660.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1990:660

om ändring i l agen (1959:551) om beräkning av

utkom fran tmkci

pensionsgrundande inkomst enligt lagen (1962:381) om

den 26 jun. 1 990

allmän försäkring;

utfärdad den 14 juni 1990.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 4 § lagen (1959: 551) om beräk­

ning av pensionsgrundande inkomst enligt lagen (1962:381) om allmän

försäkring- skall ha följ ande lydelse.

4

Vid bestäm mande av pensionsgrundande inkomst skall, utöver vad

som framgår av lagen om allmän forsäkring, gälla följande.

Värdet av skattepliktiga förmåner i a nnat än pengar till arbetstagare,

som skal l betala sjömansskatt, skall uppskattas i enlighet med vad som
föreskrivs av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer.
Skattepliktiga förmåner skall i andra fall tas upp till ett värde som bestäms

i enlighet med 8 § första-fjärde styckena uppbördslagen (1953:272).

Vid beräkning av inkomst av an ställning skall avdrag göras för kostna­

der som arbetstagare n haft att bestrida i innehavd anställning, i den mån

kostnaderna, minskade med erhållen kostnadsersättning, överstiger fyra­

tusen kronor.

Särskilda föreskrifter angående beräkning av så dan inkomst av anställ­

ning, som enligt lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt hänförs till

' frop. I9S9/90; I K ). Skll.tO, rskr. 356,

' Lagen omirycki 1976: 101.5.

Senaste lydelse av lagens rubrik 1976: 1015,

'Senasle'lydelse I9K7: 1310.

1277

¬

background image

SFS 1990:660

intakl av näringsve rksamhet meddelas av regeringen eller myndighe t som

regeringen bestämmer.

Vid beräkning av inkomst av annat förvärvsarbete för frän inkomst av

en viss förvärvskälla inte dras av underskott i annan förvärvskälla.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1990. �ldre föreskrifter gäller fortf a­

rande vid beräkning av pensionsgrundande inkomst för år 1990 eller

tidigare år.

På regeringens vägnar

MARGOT WALLSTR�M

Karl-Ingvar Rundqvist

(Socialdepartementet)

¬

Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten

LSS
LVM
LVU
Socialtjänstlagen
JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.