SFS 1968:722

680722.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Nr 722

KUNGL. MA J:TS F �RORDNING

om ändring i uppbördsförordningen den 5 juni 1953 (nr 272);

^ivcn Stockholms slott den IS december 196 S.

Kun^l.

har. med riksdagen^, funnit gott förordna, alt 3 § 2 och 3

mom., 7 §, 13 §,2^ § 2 mom, samt 39 § 1 och 3 mom. uppbördsförordningen

den 5 juni 1953- .skall erhålla ändrad lydelse på sätt nedan anges.

3 §.

2 mom. Preliminär skatt

preliminär B-skatt.

1. Preliminär A-slcait

bedriven rörelse.

Med tjänst

till avdrag.

Preliminär A-skaft skall utgå enligt skattetabell, som avses i 4 §, eller

enligt de g runder som angivas i 7, 12 eller 40 §. Beträffande preliminär A-

skatt för inkomst som avses under 1 andra stycket må Kungl. Maj :t före-

slniva särskild beräkningsgrund. For enskilda fall må lokal skattemyndighet

före.skri\'a s ärskild beräkningsgrund, exempelvis att skatten skall berältnas

a viss del av inkomsten eller å inkomsten minskad med visst belopp eller alt

skatten ska ll utgå med särskilt angiven procent av inltomsien.

�r den,

� av tjänst.

i

� preliminär A-skatt.

Oretal som

hela krontal.

2. Preliminär B-skatt skall i hemortskommunen för inkomståret utgöras

skaltskyldig, som icke har att erlägga preliminär A-skatt enligt 1, samt

för i nkomster från den skattskyldiges samtliga förvärvskällor och för

garantibelopp f ör fastighet ävensom för förmögenhet. I annan kommun än

keniortskommnnen skall preliminär B-skatt erläggas för inkomst av faslig-

j ^ rörelse och icke yrkesmässig avydtring av fastighet samt för garanlibe-

'°PP för fastighet. Prdiminär B-skatt skall utgå enligt särskild debitering. ^

3 n}om, Kungl. Maj:t må förordna, att preliminär A-skatt skall utgå för

"angspension enligt lagen om allmän försäkring samt för folkpension som

^lalas tillsammans med tilläggspension eller annan förmån.

det är särskilt påkallat från uppbördssynpunkt, må Kungl. Maj:t för­

ena a tt preliminär A-ska It slcall utgå även för annan inkomst än sådan

m utgör den skattskyldiges bmmdsaldiga inkomst av tjänst eller likställes

a^ed enlifii 2 mom. under 1 andra stycket.

^ar förordnande meddelats enligt detta moment, skall i fråga om inkomst

«Om?'

⬢⬢ : BeU 68: Rskr 373.

"mtryckt 19G7: 625.

05�68805(5 Suensk förfaitningssamling i968, Nr 7S2

¬

background image

1968 ⬢ Nr 722

1826

som törordnandet avaer gälla vad Kungl. Maj :t föreskriver om bcrälmij,

mdiminär skatt, avdrag för prelimmar ocli kvarstående skatt samt aasS
rishet för sådan skatt, m. m.

(Se \adare anvisningarna)

7 §.

För inkomst

av inlcomsten

Uppbäras inkomst

och uppbordsnamnden.

Skatt enligt

tio la-onor.

T ⬢ ⬢⬢ A , ra,

Att särskilda grunder för uttagande av preliminär A-skatt kan föreskrivas

i vissa fall framgar av 3 § 2 mom.

Bestämmelserna i

av 40 §.

13 §.

Preliminär B-skatt skall, där nedan icke annorledes stadgas eller särskilda

omständigheter ej till annat föranleda, utgå med belopp motsvarande den

slutliga skatt, som påförts den skattskjddige året näst före inkomståret, till

den del sistnämnda skatt avser annat än utskiftningsskatt, ersättningsskatt

eller sådan i denna förordning icke omnämnd skatt eller avgift, vilken p å­

förts jämlikt bestämmelse i annan författning. Vid beräkning av preliminär

B-skatt skall hänsyn tagas till preliminär A-skatt som den skattskyldige

kan ha att erlägga på grund av förordnande enligt 3 § 3 mom. andra stycket,

Har skattskyldig

sådan taxering.

Preliminär B-skatt

slutlig skatt.

27 §.

2 mom. Vid debitering av slutlig skatt skall skattskyldig gottskrivas;

1) debiterad preliminär B-skatt;

2) sådan preliminär A-skatt, som den skattskyldiges arbetsgivare i strid

mot denna förordning eller med stöd av förordningen meddelade bestäm­

melser underlåtit att innehålla genom skatteavdrag och som till följd härav

fastställts till betalning; samt

3) annan än

skattskyldige erlagts.

39 §.

i mom.^ Vid utbetalning

erlägga (skatteavdrag).

Har arbetstagare,

första utbetalningstillfället.

mom. Har Kungl. Maj;t meddelat föreskrift som i 3 § 2 mom. under

,) mo m. liar Ivungl. Maj;t meddelat föreskrift som i 3 § 2 mom. unuu

tredje stycket sägs, skall i fråga om skyldighet att verkställa skatteavdrag,

ni. m., gälla vad Kungl. Maj :t med anledning därav förordnar.

.

(Se vidare anvisningarna-

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1969.
Det alla som vederbör hava sig börsamligcn all eflerrätln. Till

visso hava Vi detta med egen hand underskrivit och med Vårt kungl. st,"

bekräfta låtit.

Stockholms slott den 13 december 1968.

GUSTAF ADOLF

(Finansdepartementet)

G. E.

> �ndringen innebiir all Iredjc stycket upphävs.

Nr 722, V, nrk. Stockholm 1908. Kungl.Boktryckeriet, P.-A.Norstedt t<cSytter

¬

Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten

JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.