SFS 1966:350

660350.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SVENSK F�RFATTNINGSSAMLING

J956 ⬢ N r 350^�355

Utkom från trycket jea 29 jnni 1506

Nr 350

lag

angående ändring i lagen den 25 maj 1962 (nr 331) om allmän försäkring;

given Slockholms slott den IS funi 1966,

V i GUSTAF ADOLF, medGuds nåde, Sveriges, Götes och

V e u cl e s Konung, göra v e t e r l,i g t: alt Vi, med riksdagenh funnit

gott för crdna, att 3 kap. 4,' 10�12 och 15 §§,.19 kap. 1, 2, 4, 6 .och.7 §§

samt 21 kap. 1 § lagen den 25 maj 1962 om allmän försäkring^ skola erhålla

ändrad lydelse på sätt nedan angives.

3 kap.

: . ⬢

Försäkrad som avses i 2 § sxsta stj'^ciket skall tillhöra sjukpenningklass

nr 1. Hel sjukpenning i denna klass utgör sex kronor för dag. �vriga sjuk-

penuingklasser oc h beloppet av hel sjukpenning .för dag i varje klass fram­

går av följan de tabell:

I

Sjuk-

pciming-

klass

nr

"3

⬢4

5

r>

⬢ 7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

Inkomsten av förvärvsarbete

uppgår för är

till

ler

1 800

2

600

3

400

4

200.

5 000

5 800

G 800

8

400

10 200

12 000

14 000

IC 000

18 000

21 000

24 000

27 000

30 000

33 000

36 000

39 000

men' ej till

kr

Sjuk­

penning

⬢ kr'-

2

600

3

400

4

200

5 000

5 800

6 800

8 400

10 200

12 000

14 000

16 000

18 OOO

21000

24 000

27 000

30 000

33 000

36 000

39 000

6

7

8

9.

⬢10

12

14

16

19

22

25

28

31

34

37

40

43

46

49

52

t

! I

^

19GG: 113; L'U 47; R-skr 270.

lenaste lydelse ;

; L.^u ^rt-SKi

asie lydelse av 19 kap. 2 och G S| se 196

⬢SC8m. Svensk for/adnirtffssamlinff

-�5 1.5

¬

background image

gQQ

19G6 ⬢ Nr 350

Av siiikpeimingbeloppeL i varje klass iitgora sex kronor gnmdsjukpen-

nmg och återstoden tilläggssjukpenning. ^ ^ ^

dag då forsäkiad åtnjuter sjukhusvård skall sjukpenning minskas

med fem krorror, dock med högst hälften av sjukpenningens belopp MmsK-

ningen skall intill ett belopp av tre kronor anses belöpa på gruirdsjrikpen-

nin" I övrigt skall nrinskningen i första hand anses belöpa på sådan del av

till^ggssjukpenning, som svarar mot inkomst av anställning

Foi kvunnhg försäkrad utgör sjukpenningen vid sjukhusvård lägst sev

kronor, såframt hon stadigvarande sammanbor med barn under tio år till

henne eller hennes malce eller till någon, med vulken hon stadigvarande sam

nianbor och med vilken hon vant gift eller har ellei har haft barn

10 g

Föl den dag då sjukdoms fallet inträffade utgåi sjukpenning endast om

den lörsäkrade pä grund av sjukdomen gått miste oiii dagpenning frän
erkänd arbetslöshetskassa.

Varar sjukperioden högst sex dagar utöver den dag då sjukdomsfallet in­

träffade, utgår sjukpenning for dag, da den försäkrade icke skulle hava ut­

fört förvärvsarbete i sm huvudsakliga sysselsallning, endast i den mån an­

talet sådana dagar, den dag då sjukdomsfallet mtraftade oraknad, öveistiger

två

Ulan hinder av andra stjeket utgår

a) sjukpenning for semesterdag;

b) sjukpenning till försäkrad som vid sjukpeilodens boijaii äger upp­

bara dagpenning från erkänd arbetslöshetskassa;

c) sjukpenning till kvinnlig foisäkrad som ar placeiad i sjukpennmg-

klass nr 1 eller är placerad i sjukpenniugklass nr 2 och skulle hava vant

placeiad i sjukpennmgklass nr 1 om hennes inkomst av forvarvsaibete icke

uppgått till eltusenåttahundia kronor för år.

Sjukpenning må ej utgivas för tid, innan aninalaii om sjukdomsfallet

gjorts hos den allmänna försäkringskassan, dar ej hinder matt for sådan

anmalan. ellei eljest s ar skilda skal föranleda att sjukpenning bor utgå

Såsom sjukperiod

i 7 §

11 §

Därest forsakrad goi anmalan därom till den allmänna försäkringskas­

san, skall 1 fiåga om sjukperiod, som böljar efter nasta månadsskifte, till-

läggssjukpemiing som svarar mot inkomst av annat förvärvsarbete icke utgå

för de första tre, tietliotre eller nittiotre dagarna av varje sjukperiod, den

dag då sjukdomsfallet inträffade inräknad (karenstid) Därvid äga 10 §

första�tiedje styckena icke tillämpning i fråga om sådan sjukpenning Vid

beräkning av karenstid skola, däiest sjukperiod boijai inom tjugu dagar

efter föiegående sjukpeiiods slut, de båda perioderna anses såsom en sjuk­

period

Forsakiad, som gjort anmalan enligt första stycket, må övergå till för-

sakiing med kortaie kaienstid eller utan karenstid, om han ej fyllt feiutio-

fein år samt har god hälsa Sådan ändring skall galla från och med måna­

den nai mast efter den, då framställning härom gjordes hos kassan, men m

ej äga tillämpning vid sjukdom, som inträffat innan ändringen blivit gäl­

lande

m ad

¬

background image

1966 . Nr 350

801

rade ma doclc under de förutsättningar som

^

försäkring med korlare karenstid eller utan kfrInV'/° f

jam^'al i övrigt tillämpas vad i andra stycket är

^

^ Ej nu\

ägde giltighet.

^

12 §.

Kvinnlig försäkrad, som är inskriven hos allmän

i

'

skulle hava varit inskriven därest hon uppfyllt

'

ager vid harnsbörd rätt till modersA-oDSDen^inff MnSili

^

^

vkl enkelbörd ettusenåttio kronor och vid flerbö^d nämmi

fembnndrafyrtio kronor för varje barn utöver et?

Av modcrskapspenningen �

tidpunkten därför.

IM.

i

Sjukpenning^ utgår ej för tid då försäkrad
a) fullgör värnpliktstjänstgöring eller vapenfri tjänst;

b) är inlagen�

allmännas bekostnad,

19 fcap.

11

^

Arbetsgivare skall

för tilläggspension.

'

Avgift till sjukförsäkringen utgår å summan av vad arbetsgivai'en under

året till arbetstagare hos honom i penningar eller naturaförmåner i form av

kost eller bostad utgivit såsom lön eller, där fall som avses i 3 kap. 2 § andra

stj'cket sista punkten är för handen, annan ersättning för utfört arbete.

Avgift till försäkringen för tilläggspension utgår å suraman av vad arbets­

givaren under året till arljetstagare hos honom i penningar eller naturaför­

måner i form av Jvost eller bostad utgivit såsom I5n eller, där fall som avses i

-

11 kap. 2 g andra stycket är för handen, annan ersättning for utfört arbete,

i

sedan från nämnda summa dragits' ett'belopp motsvarande det vid årets in-

J

gång g ällande basbeloppet multiplicerat med det beräknade genomsnittliga

|'|

antalet arbetstagare hos arbetsgivaren under året. Härvid skall arbetstagare,

som un der hela året varit anställd med full arbetstid, räknas såsom en ar-

tielstagare och arbetstagare, som under året varit anställd i mindre omfatt-

ning, medräknas i motsvarande mån. Genomsnittliga antalet arbetstagare

y

äeräknas med en decimal. Om särskilda skäl föranleda därtill, må av^ft

v.

beräknas på satt som avviker från vad nu stadgats men som giver i huvud-

|

sak samma resultat.

,

. r ⬢

^

I

Vid beräkning av avgift enligt denna paragraf skall hansyn icke tagas

|

till arhetslDgarefTars löa under året ej uppgått till trehundra g»""'-'^

heller ti t] arhelstagares lön eller ersättning 1 vad den for är

ser sju och en halv gånger det vid årets ingång gall ande a

^ s

gäller sjukförsäkringen skall vidare, där,ej fall

sndra stycket sista punlden är för handen, vid

inrtCTTom vrkes-

frän arbetstagare, som Icke är obligatoriskt

shadcförsäkring. Såvitt angår försäkringen

ålder sä ock

rän arbetstagare, som vid tets Ingång uPP-ätt seriiofem
rän arbetstagare i fall dä lön eller annan

anställning

|

rähgt :

1 kap. 2 § sista stycket

=A_e^^

här-

om arbetstagaren icke är svensk medborga

|-

^ ^de s, avser arbete utom riket. �~ ' .

Om redares

stadgas särskilt.

|j

¬

background image

802

2 §.

Fors-ikrad -^om Mss t år ar msknven hos allmän försäkringskassa, skall

for namnda år till kassan erlägga sjakforsakrmgsavgift, som enligt vad ne­

dan sags avser kassans utgifter for sjiikvardsersatlnmg, grundsjukpenmng

foi sjukvärdscrsattning, van inbegripas de ut-

.riffer^'for läkemedel som åvila de allmanna försäkringskassorna, skall erlag-

SU under föriitsaltnmg att vid taxering året närmast efter det år avgiften

qvser till statlig inkomstskatt beskattningsbar inkomst beräknats for den

tors ikiadc eller, om denne taxerats enligt bestämmelserna för gift skattskyl­

dig for någon av de samtaxerade. Sådan avgift skall dock icke erlaggas, om

den försäkrade vid utgången av det år avgiften avser upphört att vara in-

sl.rivcn hos allmän försäkringskassa eller fyllt sextiosju år eller för decem­

ber månad samma år åtnjutit ålderspension eller fortidspension enligt den-

111

Avgift avseende utgifter for grundsjukpenning, van inbegripas ut^fterna

foi barnlillagg ocli inoderskapspenmng, skall ei laggas under förutsättning

dels att den försäkrade under det år avgiften avser vant placerad i sjiik-

pennmgkJass, dels att vid taxering året narmast efter det år avgiften avser

till statlig inkomstskatt beskattningsbar inkomst beräknats för den försäk­

rade eller, om denne taxerats enligt bestämmelserna for gift skattskyldig, for
någon av de samtaxerade

Avgift avseende utgifter for tillaggssjukpenning skall erlaggas under för­

utsättning att den försäkrade under det år avgiften avser vant placerad i

sjukpenningklass iii 3 eller liogre sjukpenningklass

Angående skyldighet

i uppbordsförordnmgen

4 §.

Avgift till sjukförsäkringen enligt 1 § skall utgå med två och sex tion­

dels procent av det helopp, varå avgiften skall beräknas Av avgiften skola

SJU t jugosjättedelar an\andas till bestridande av de allmänna försalormgs-

kassornas utgifter tor sjukvårdsersattnmg och återstoden till bestridande av

kassornas utgifter för tilläggssjukpennmg i vad den svarar mot inkomst av

anställning Medlen toi delas mellan kassorna i forhållande till deras utgit-

tcr för vartdera ändamålet under året, och skola daivid de utgifter for läke-

niedel, som åvila kassorna, anses ingå i utgifterna for sjukvårdsersättning

Konungen äger med riksdagen torordna, att viss del av de medel, som en­

ligt vad nu sagts skola tillgodoföras de allmanna försäkringskassorna, i stal­

let skall ingå till en fond, benämnd allmänna sjukförsåknngsfondent vilken

torvaltas enligt grunder som fastställas i enahanda ordning.

6 §

Sjukforsäkimgsavgift fastslalles

oretal bortfaller.

Avgift avseende utgifter för sjukvårdsersattnmg beräknas for hela året,

avgift avseende utgifter for grundsjukpenning for varje månad under vilken

den försäkrade vant placeiad i sjukpenningklass och avgift avseende utgif­

ter lor lillaggssjiikpenning for varje månad under vilken den försäkrade va­

nt placerad i sjultpenningklass nr 3 eller högre sjukpennmgltlass

^

Avgifterna avseende utgifter tor sjukvårdsersättning, grundsjukpennin»

och tilläggssjukpennmg skola var for sig vara avlagda så, att de i förening

med andra medel som aio tillgängliga for motsvarande del av försäkringen

torslå till bestridande av den allmanna försäkringskassans utgifter for den

delen samt till lorv altnmgskostnader och erforderlig fondering.

¬

background image

1966 - Nr 350

803

Avgifterna avseende utgifter for siukvård«;prcäth,-«

ninjr skola var för sig vara lika stora för samtliga

j d en a llmänna försäkringskassan. Försakrads avgif?i

försäkrade

njå för år räknat tillsammans icke �verstiga ett

andamål

Tel av h ans till statlig mkomstskatt beskSt^'igstS Sko^t,?
^iret n ärmast efter det är sjukförsäkringsavgiften avser eller om

rats enligt bestämmelserna för gift skattskyldig, en tiuaondél ^ dnS

maniagda beskattningsbara inkomsten. I första hand nedsättes a^fton^"

seende u tgifter för sjukvårdsersättning.

öcdsattes avgiften av-

AA gifterna avseende utgifter för tilläggssjukpenuing skola, till den del så­

dan sjukpenning svarair mot inkomst av anställning, vara lika stora för alla

^

f�rsälcradc i den allmanna försäkringskassan, som med avseende på sådan

inkomst tillhöra samma sjukpenningklass. Till den del tilläggssjukpenninc

svarar mot inkoiust av annat förvärvsarbete skola avgifterna vara lika stora

för samtliga försäkrade i kassan, för vilka den nämnda delen av sjukpen­

ningen är lika stor och för vilka försäkringen är lika i fråga om karenstid.

Om und antagande, som avses i 3 kap. 2 § första stycket sista punkten, upp-

-

hört att äga giltighet eller övergång tiil försäkring med kortare karenstid

eller nian karenstid skett efter ingången av den månad varunder den för­

säkrade fyllt fyrtio år, må dock med hänsyn till skillnad mellan de försäk-

^

rade i fråga om deras ålder göras aA^ikelse från vad nu stadgats.

i

�r försäkrad på grund av vad i 4 kap. 3 § stadgas vid ingången av månad,

:

för vilke n avgift avseende utgifter för grnndsjukpenning eller tilläggssjuk-

penning s kall utgå, icke berättigad till sjukpenning för minst nittio dagar,

nedsättes avgiften till hälften av det belopp, vartill den eljest skolat uppgå.

Har försäkrad under visst år åtnjutit inkomst, för vilken erlagts sjömans-

-

skalt, skall sadan avgift avseende utgifter för grundsjukpenning eller tilläggs-

sjukpenning, som hänför sig till samma år, nedsättas med en tolftedel för

varje månad, under vilken sådan inkomst åtnjutits. ^

^

u

hen som fullgör värnpliktstjänstgöring eller vapenfri tjänst ma^ om han

^

senast två månader efter tjänstgöringens slut gjort framställning därom hos

den allmänna försäkringskassan, befrias från avgift avseende utgi er or

r

grundsjukpenning eller lilläggssjukpenning för varje hel manad av tjänst-

|

göringsliden.

I

Till allniä., försäkringskassa utgår'fir varje år statsbidrag med fjTtio pro-

|

cent av kassans utgifter för

,

- «

f

a) sjiikvåi-dsersättnmg,

d) moderskapspenning.

|

21 kap.

I

1 §.

Ivvinnlig försäkrad, �

visst sjulcpennmgtillagg.

^'cnom fri\-illiga

� 3 kap.

^

. j.jll jjögre belopp

Sjukpenning som avses i denna paragraf m .-L

^ u ppgå till högre

fl fem ton kronor för dag. Ej heller må

kronor och den sjult-

⬢^lopp än som motsvarar skillnaden mellan

enning, vartill den försäkrade är berättigad enhg

^'id tillämpning

denna paragra .

penna lag träder i kraft den 1

^korren om allmän försälcring

hinder av 3 kap. 5 § tredje stycket

g

f

fl'

t

l.i

¬

background image

1966 ⬢ Nr 350 och 351

må försäkrad, som ar placerad i sjukpennmgklass nr 15, placeras i högre

siukpenningklass vid ingången av år 1967.

Försäkrad ar cnhgt \ad riksförsäkringsverket bestämmer skyldig att före

ikraftträdandet lämna de uppgifter som fordras for tillämpningen av de nya

bestämmelserna

De äldre bestämmelserna i 3 kap 10 § gälla allt]amt i fråga om sjulc-

period, som börjat föie utgången av år 1966, om karenstid enligt de äldre

bestämmelserna dessförinnan gått till anda.

1 fl aga om lilläggssjukpenning, som svarar mot inlcomst av annat för­

val vsarbete och for vilken vid utgången av år 1966 gäller en karenstid av

tre dagar, galler samma karenstid. även efter ikraftträdandet, om den för­

säkrade dessförinnan gor anmalan därom till den allmänna f�rsalcnngs-
kassan

Aldre bestämmelser galla alltjämt i fråga om avgift och statsbidrag for

lid fore ikraftträdandet

Bestämmelserna om den som fullgör vapenfri Ijanst landa till efterrättelse

från och med den 1 oktober 1966

Det alla som vederbör hava sig hörsamligen att efterratta Till yttermera

visso hava Vi detta med egen hand underskrivnt och med Vårt kungl. sigill

bekräfta låtit

vStocklioIms slott den 16 jimi 1966

GUSTAF ADOLF

(L S)

(Socialdepartementet)

SVEN ASPLING

¬

Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten

JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.