SFS 1993:1521 Lag om ändring i lagen (1959:551) om beräkning av pensionsgrundande inkomst enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring

Du är här: Start / Socialrätt / Socialavgiftslag (2000:980) / SFS 1993:1521 Lag om ändring i lagen (1959:551) om beräkning av pensionsgrundande inkomst enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring
SFS 1993_1521 Lag om ändring i lagen (1959_551) om beräkning av pensionsgrundande inkomst enligt lagen (1962_381) om allmän försäkring

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

3876

1

Prop. 1993/94:90, bet. 1393/94: SkU10, rskr. 1993/94: 104.

2

Lagen omtryckt 1976: 1015.

Senaste lydelse av lagens rubrik 1976: 1015.
3

Senaste lydelse 1992:490.

SFS 1993:1521
Utkom från trycket
den 28 december 1993

Lag
om ändring i lagen (1959:551) om beräkning av
pensionsgrundande inkomst enligt lagen (1962:381) om
allmän försäkring;

utfärdad den 16 december 1993.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 4 § lagen (1959:551) om beräk-

ning av pensionsgrundande inkomst enligt lagen (1962:381) om allmän
försäkring2 skall ha följande lydelse.

4 §3 Vid bestämmande av pensionsgrundande inkomst skall, utöver vad
som framgår av lagen om allmän försäkring, gälla följande.

Värdet av skattepliktiga förmåner i annat än pengar till arbetstagare,

som skall betala sjömansskatt, skall uppskattas i enlighet med vad som
föreskrivs av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer.
Skattepliktiga förmåner skall i andra fall tas upp till ett värde som bestäms
i enlighet med 8§ första-fjärde och sjätte styckena uppbördslagen
(1953:272). När skäl föreligger får avvikelse ske från förmånsvärde som
skattemyndigheten bestämt enligt 5 § andra stycket lagen (1984:668) om
uppbörd av socialavgifter från arbetsgivare.

background image

SFS 1993:1521

Vid beräkning av inkomst av anställning skall avdrag göras för kostna-

der som arbetstagaren haft att bestrida i innehavd anställning, i den mån
kostnaderna, minskade med erhållen kostnadsersättning, överstiger ett-
tusen kronor.

Särskilda föreskrifter angående beräkning av sådan inkomst av anställ-

ning, som enligt lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt hänförs till
intäkt av näringsverksamhet meddelas av regeringen eller myndighet som
regeringen bestämmer.

Vid beräkning av inkomst av annat förvärvsarbete får från inkomst av

en viss förvärvskälla inte dras av underskott i annan förvärvskälla.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1994. �ldre bestämmelser gäller

fortfarande vid beräkning av pensionsgrundande inkomst för år 1992 eller
tidigare år.

På regeringens vägnar

BO K�NBERG

Susanne Billum
(Socialdepartementet)

3877

Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten

JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.