SFS 1994:1978 Lag om ändring i uppbördslagen (1953:272)

Du är här: Start / Socialrätt / Socialavgiftslag (2000:980) / SFS 1994:1978 Lag om ändring i uppbördslagen (1953:272)
SFS 1994_1978 Lag om ändring i uppbördslagen (1953_272)

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1994:1978

Utkom från trycket
den 30 december 1994

Lag

om ändring i uppbördslagen (1953:272);

utfärdad den 20 december 1994.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om uppbördslagen

(1953:272)2

dels att 3 § 2 mom., 4 § 2 mom., 6 §, 13 § 1 mom., 26 §, 27 § 3 mom., 28,

31, 32, 36 och 36 a §§, 39 § 1 mom., 43 § 1 mom., 45 § 2 mom., 52 §, 54 § 1
mom., 69 § 1 mom. samt punkt 3 av anvisningarna till 45 § skall ha
följande lydelse,

dels att det i lagen skall införas en ny paragraf, 6 a §, av följande lydelse.

3 § 2 mom.3 Preliminär A-skatt skall för inkomståret betalas av den som
har tilldelats en A-skattesedel enligt bestämmelserna i 33 a eller 38 b § eller
som saknar skattsedel på preliminär skatt. Preliminär A-skatt skall dock
inte betalas av staten, landsting, kommuner eller andra menigheter. Preli-
minär A-skatt skall, om inte annat föreskrivs i detta moment eller i 10 §,
betalas för sådan ersättning för arbete, vilken helt eller delvis lämnas i
pengar. Preliminär A-skatt skall inte betalas för ersättning som tillsam-
mans med annan ersättning för arbete från samma utbetalare understiger

10000 kronor under inkomståret, om utbetalaren är en fysisk person eller

ett dödsbo och vad som utbetalats inte utgör utgift i en av utbetalaren
bedriven näringsverksamhet.

Med ersättning för arbete likställs i denna lag

1. pension,

2. livränta, som inte utgör ersättning vid avyttring av egendom,
3. ersättning, som avses i 32 § 1 mom. första stycket e och g samt tredje

stycket kommunalskattelagen (1928:370),

4. inkomst som avses i punkt 12 av anvisningarna till 32 § kommunal-

skattelagen,

5. undantagsförmåner och sådant periodiskt understöd eller sådan där-

med jämförlig periodisk intäkt för vilken givaren enligt 23 § kommunal-
skattelagen är berättigad till avdrag samt

6. tillgångar på pensionssparkonto som skall avskattas enligt 32 § 1

mom. första stycket j kommunalskattelagen.

1

Prop. 1994/95:41, 1994/95:61, 1994/95:92 och 1994/95:99, bet. 1994/95:SfU6,

1994/95:SoU8, 1994/95:SkU 12 och 1994/95: AU5, rskr. 1994/95:156.

2

Lagen omtryckt 1991:97.

Senaste lydelse av lagens rubrik 1974:771.
3

Senaste lydelse 1994:557.

6822

background image

Oavsett om mottagaren har en A-skattesedel eller en F-skattesedel eller

saknar skattsedel på preliminär skatt skall preliminär A-skatt, med de
undantag som föreskrivs i 10 §, betalas för sådan ränta och utdelning som
lämnas i pengar och för vilken kontrolluppgift skall lämnas med till-
lämpning av bestämmelserna i 3 kap. 22, 23 eller 27 § lagen (1990:325) om
självdeklaration och kontrolluppgifter. Detsamma gäller i fråga om dag-
penning från arbetslöshetskassa, kontant arbetsmarknadsstöd, korttidsstu-
diestöd eller särskilt vuxenstudiestöd.

Preliminär A-skatt skall, i fråga om en fysisk person, beräknas enligt

skattetabell, som avses i 4 §, eller enligt de grunder som anges i 7, 12 eller
40 § och i fråga om en juridisk person enligt de grunder som anges i 7 a
eller 40 §. För enskilda fall får skattemyndighet i fråga om sådan ersättning
som utgör mottagarens huvudsakliga inkomst av arbete och, om det finns
särskilda skäl, även i fråga om andra inkomster föreskriva särskild beräk-
ningsgrund, exempelvis att skatten skall beräknas på viss del av inkomsten
eller på inkomsten minskad med visst belopp eller att skatten skall beräk-
nas med särskilt angiven procent av inkomsten eller att preliminär skatt
inte skall betalas för viss ränta eller utdelning.

�r den, som åtnjuter i första eller andra stycket avsedd inkomst, skatt-

skyldig också för annan inkomst från vilken skatteavdrag inte kan göras
eller för förmögenhet eller skall han betala statlig fastighetsskatt, får skatte-
myndighet, om det finns särskilda skäl, föreskriva att preliminär A-skatt
skall betalas också för sistnämnda inkomst eller för förmögenheten eller
för fastighetsskatten. Därvid skall den skattskyldiges preliminära skatt
beräknas antingen till viss procent av inkomsten enligt första eller andra
stycket eller enligt skattetabell på nämnda inkomst ökad med visst belopp
eller också beräknas med visst belopp utöver vad i skattetabellen anges för

inkomsten.

4 § 2 mom.4 För inkomst som avses i första, andra och femte styckena
i punkt 12 av anvisningarna till 32 § kommunalskattelagen (1928:370),
med undantag för vårdbidrag enligt lagen (1962:381) om allmän försäk-
ring, skall avdrag för preliminär A-skatt göras med ledning av särskilda
skattetabeller. Detta gäller också i fråga om skatteavdrag från dagpenning
från arbetslöshetskassa och kontant arbetsmarknadsstöd.

De särskilda tabellerna för beräkning av skatteavdrag på ersättning som

avses i första stycket första meningen skall för olika sjukpenninggrundan-
de inkomster enligt 3 kap. lagen om allmän försäkring ange den preliminä-
ra skatt som skall tas ut på en viss ersättning uttryckt i procent av ersätt-
ningen. I tabellerna skall det finnas särskilda kolumner med procentsatser
dels för ersättningar som grundas på hela den sjukpenninggrundande
inkomsten, dels för ersättningar som grundas på 70, 80, 90 eller 95 procent
av den sjukpenninggrundande inkomsten. Ersättning som en allmän för-
säkringskassa lämnar enligt 20 § lagen (1991:1047) om sjuklön skall anses
grundad på 90 procent av den sjukpenninggrundande inkomsten.

De procenttal efter vilka skatteavdrag skall göras skall grundas på skatte-

satsen för en årlig inkomst motsvarande den skattskyldiges sjukpenning-
grundande inkomst eller, om ersättningen grundas på 70, 80, 90 eller 95

4

Senaste lydelse 1994:557.

6823

SFS 1994:1978

background image

SFS 1994:1978

procent av den sjukpenninggrundande inkomsten, den andel av den sjuk-
penninggrundande inkomsten som ersättningen beräknas på.

Om någon sjukpenninggrundande inkomst inte har fastställts för den

skattskyldige, skall det underlag som utgör grund för ersättningen anses
som sjukpenninggrundande inkomst när skatteavdraget bestäms.

Avdrag för preliminär A-skatt på föräldrapenning görs endast om den

sjukpenninggrundande inkomsten uppgår till lägst 6000 kronor.

Skattetabellen för skatteavdrag från dagpenning från arbetslöshetskassa

skall grundas på för landet genomsnittlig skattesats till kommunal in-
komstskatt under beskattningsåret. Skattesatsen bestäms med tillämpning
av avrundning enligt 5 §.

6 §5 Preliminär A-skatt enligt skattetabell utgår vid varje tillfälle, då

inkomst uppbärs, med det belopp som anges i vederbörlig tabell för det
inkomstbelopp och den tidsperiod som är i fråga.

För inkomst av arbete som avses i 4 § 4 mom. skall, om inkomst som

tjänats in under flera dagar uppbärs vid ett tillfälle, den preliminära A-
skatten beräknas på grundval av inkomsten under varje ifrågakommande
dag och med tillämpning av vad som anges i skattetabellen för dagsin-

komst.

�r inkomsten annan än sådan, som avses i 4 § 4 mom., skall gälla att, om

inkomsten avser annan tidsperiod än som är upptagen i skattetabellen,
först uträknas hur mycket av inkomsten som belöper på en i tabellen
upptagen tidsperiod av minst en veckas längd. Skatten beräknas därefter
med utgångspunkt från det skattebelopp, som skulle utgå för sådan del av
inkomsten, och efter förhållandet mellan, å ena sidan, längden av den
tidsperiod den uppburna inkomsten avser och, å andra sidan, den i tabel-
len angivna tidsperiodens längd. Uppbärs vid arbete inkomst för en korta-
re tidsperiod än en vecka, skall preliminär skatt inte utgå mer än en gång i
veckan. Därvid skall de under samma vecka uppburna inkomstbeloppen
sammanräknas och anses på en gång utbetalda.

6 a § Om inkomst uppbärs i form av förskott, utgår preliminär A-skatt

med så stor del av den sammanlagda skatten för hela inkomsten som det
uppburna beloppet utgör av hela inkomsten.

Om hela inkomsten inte är känd då förskott uppbärs, utgår preliminär

A-skatt enligt 6 § som om förskottet utgör hela inkomsten för den tidsperi-
od som är i fråga.

När resterande belopp uppbärs utgår preliminär A-skatt med återståen-

de del av den sammanlagda skatten för hela inkomsten.

13 § 1 mom.6 Preliminär F-skatt skall tas ut med ett belopp motsvarande

110 procent av den skatt enligt 3 mom. som har bestämts för den skattskyl-

dige vid den årliga debiteringen året före inkomståret. Understiger denna
skatt den ursprungligen debiterade F-skatten tas preliminär F-skatt ut med

105 procent.

5

Senaste lydelse 1992:680.

6

Senaste lydelse 1992:1177.

6824

background image

SFS 1994:1978

Preliminär F-skatt enligt första stycket får inte tas ut med ett lägre

belopp än som motsvarar den preliminära F-skatt som har debiterats för
året före inkomståret.

Bestämmelserna i första och andra styckena gäller inte när preliminär F-

skatt skall beräknas med ledning av preliminär taxering enligt 2 mom. eller
när annars särskilda omständigheter föreligger.

Vid beräkning av preliminär F-skatt skall, om möjligt, hänsyn tas till

preliminär A-skatt som den skattskyldige kan ha att betala.

26 §7 Preliminär F-skatt och särskild A-skatt skall debiteras i en post.
Skattebeloppet avrundas till det närmast lägre hela krontal, som utan att
öretal uppkommer är jämnt delbart med antalet uppbördsmånader under
vilka skatten skall betalas.

Preliminär F-skatt och särskild A-skatt skall betalas med lika stora

belopp senast den 10 i varje uppbördsmånad under uppbördsåret eller, vid
debitering under inkomståret, i var och en av de uppbördsmånader som
återstår efter utgången av den månad då skatten debiteras. I uppbördsmå-
naden januari får betalning i stället ske senast den 15. Om skatten debite-
ras efter den 20 i en månad skall den betalas med lika stora belopp i var
och en av de uppbördsmånader som återstår efter utgången av månaden
efter den månad då skatten debiteras.

Preliminär F-skatt som inte uppgår till 2000 kronor för uppbördsåret

påförs inte.

27 § 3 mom.8 �verstiger skattskyldigs slutliga skatt, efter avdrag för
överskjutande ingående mervärdesskatt, den preliminära skatt som han
har betalat senast den 10 februari året efter inkomståret och vad som skall
gottskrivas honom enligt 2 mom. första stycket 1,2,5 eller 6 eller andra
stycket samma moment, skall den skattskyldige betala en avgift (kvarskat-
teavgift)
på det överskjutande beloppet. Kvarskatteavgift tas ut med en
procentsats motsvarande 20 procent av den statslåneränta som gällde vid
utgången av november inkomståret på det överskjutande beloppet till den
del det har täckts av preliminär skatt som har betalats senast den 3 maj
året efter inkomståret och med en procentsats motsvarande 125 procent av
statslåneräntan på resterande del. Om den slutliga skatten debiteras senast
den 31 augusti året efter inkomståret och hela den kvarstående skatten
betalas senast den 18 september samma år, tas dock kvarskatteavgift på
den resterande delen ut med en procentsats motsvarande 60 procent av
statslåneräntan. Procentsatserna bestäms till tal med högst en decimal.
Om särskild beräkning i vissa fall föreskrivs i 4 mom.

Avgift, i förekommande fall efter avdrag för ö-skatteränta, påförs inte

om beloppet understiger 50 kronor. Vid beräkningen av avgiften gäller att i
den slutliga skatten inte inräknas skattetillägg eller förseningsavgift enligt
taxeringslagen (1990:324) eller förseningsavgift enligt fastighetstaxerings-
lagen (1979:1152) och att avgift inte skall beräknas på överskjutande be-
lopp till den del det uppgår till högst 20000 kronor och har betalats senast
den 3 maj året efter inkomståret.

7

Senaste lydelse 1993:1546.

8

Senaste lydelse 1994:484.

6825

background image

SFS 1994:1978

�ndras debitering eller gottskrivning enligt 27 § 2 mom. eller debiteras

tillkommande skatt, görs ny beräkning av kvarskatteavgift. Avgiften be-
stäms därvid till belopp som skulle ha utgått, om beräkningen gjorts vid
den årliga debiteringen av motsvarande slutliga skatt.

Bestämmelserna i denna lag om kvarstående skatt och tillkommande

skatt skall tillämpas på kvarskatteavgift om inte annat anges.

28 § Kvarstående skatt under 25 kronor uttages ej.

Kvarstående skatt skall betalas senast den 10 i uppbördsmånaden april

året efter taxeringsåret.

31 §9 Uträkning av de särskilda skatteposter som ingår i tillkommande
skatt samt debitering av sådan skatt verkställs efter samma grunder, som
har gällt för debitering av motsvarande slutliga skatt.

Sänkning av viss skatt vid ändrad debitering avräknas mot höjning av

annan skatt till följd av ändringen. Tillkommande skatt under 25 kronor
uttages ej.

Tillkommande skatt skall, om inte annat följer av 32 b §, betalas senast

den 10 i den uppbördsmånad som skattemyndigheten bestämmer, dock
inte tidigare än den 10 maj året efter taxeringsåret. I uppbördsmånaden

januari får betalning i stället ske senast den 15.

32 §10 På tillkommande skatt skall skattskyldig betala ränta (respiträn-

ta). Räntebelopp som understiger femtio kronor påförs inte. Ränta beräk-
nas för visst kalenderår efter en räntesats som motsvarar 75 procent av den
statslåneränta som gällde vid utgången av november närmast föregående
kalenderår. Vid beräkning av ränta för tid som infaller efter utgången av
det år då skatten debiteras tillämpas dock den räntesats som gäller för
debiteringsåret. Räntesatsen bestäms till procenttal med högst en decimal.

Vid beräkning av respitränta gäller,
att i den tillkommande skatten inte inräknas skattetillägg eller förse-

ningsavgift enligt taxeringslagen (1990:324) eller förseningsavgift enligt
fastighetstaxeringslagen (1979:1152) och inte heller kvarskatteavgift och
respitränta;

att ränta tas ut från och med den 19 september taxeringsåret om hela

den kvarstående skatten betalts senast den 18 september samma år och i
annat fall från och med den 11 april året näst efter taxeringsåret, dock att
ränta på ö-skatteränta, restitutionsränta och skatt, som återbetalts enligt
68 § 2 mom. och ingår i tillkommande skatt, skall tas ut från utgången av
den månad, då beloppet utbetalts; samt

att ränta tas ut till och med den dag då skatten förfaller till betalning.
�ndras debitering av tillkommande skatt sker ny beräkning av ränta.
Bestämmelserna i denna lag om tillkommande skatt skall tillämpas på

respitränta.

36 §11 En F-skattesedel skall översändas till den skattskyldige senast den

18 januari under inkomståret.

9

Senaste lydelse 1992:1661.

10

Senaste lydelse 1994:484.

11

Senaste lydelse 1993:1546.

6826

background image

SFS 1994:1978

En F-skattesedel, som grundar sig på preliminär taxering verkställd

under inkomståret, och skattsedel på tillkommande skatt skall översändas
till den skattskyldige så snart det kan ske.

36 a §12 Ett besked om debitering av särskild A-skatt skall översändas
till den skattskyldige senast den 18 januari under inkomståret.

Ett besked om debitering av särskild A-skatt som grundar sig på prelimi-

när taxering verkställd under inkomståret, skall översändas till den skatt-
skyldige så snart det kan ske.

39 § 1 mom.13 Vid utbetalning av kontant ersättning för arbete skall den
som betalar ut ersättningen göra avdrag för betalning av mottagarens
preliminära A-skatt (skatteavdrag). Som ersättning för arbete anses också
förskott på sådan ersättning.

Skyldighet att göra skatteavdrag föreligger inte om

1. det kan antas att vad en arbetsgivare kommer att betala ut till

arbetstagaren under inkomståret inte uppgår till minst 1000 kronor,

2. ersättningen betalas ut av ett handelsbolag och mottagaren är delägare

i bolaget.

Skyldighet att göra skatteavdrag föreligger inte heller, om den som tar

emot ersättningen har en F-skattesedel antingen när ersättningen för arbe-
tet bestäms eller när den betalas ut. En uppgift om innehav av en F-
skattesedel får tas för god om den lämnas i en anbudshandling, en faktura
eller någon därmed jämförlig handling, som även innehåller uppgifter om
utbetalarens och betalningsmottagarens namn och adress eller andra för

identifiering godtagbara uppgifter samt uppgift om betalningsmottagarens
personnummer eller organisationsnummer. Det som sagts i andra mening-
en gäller dock inte om den som betalar ut ersättningen känner till att
uppgiften om innehav av en F-skattesedel är oriktig.

Om betalningsmottagaren har både en F-skattesedel och en A-skattese-

del får skatteavdrag underlåtas bara om F-skattesedeln skriftligen åbero-
pas. Görs detta, anses mottagaren ha endast en F-skattesedel. I annat fall
anses han ha endast en A-skattesedel. I fråga om ersättning som avses i 3 §
2 mom. andra stycket skall han alltid anses ha endast en A-skattesedel. En
sådan uppgift om innehav av en F-skattesedel som enligt tredje stycket får
tas för god gäller även som skriftligt åberopande av F-skattesedeln.

43 § 1 mom.14 Den som betalar ut ersättning för arbete skall vid varje
utbetalningstillfälle genom särskilt kvitto eller på annat lämpligt sätt läm-
na mottagaren uppgift om det belopp, som genom skatteavdrag har inne-
hållits på ersättningen samt, om avdrag gjorts enligt 4 § 1 mom., hur stor
del av det innehållna beloppet som avser allmänna egenavgifter. Skyldig-
het att lämna sådan uppgift föreligger dock inte, om ersättningen kvitteras
på avlöningslista, där skatteavdraget och de allmänna egenavgifterna
har angivits. I fråga om folkpension och tilläggspension enligt lagen
(1962:381) om allmän försäkring, delpension enligt lagen (1979:84) om
delpensionsförsäkring, livränta enligt lagen (1954:243) om yrkesskadeför-

12

Senaste lydelse 1993:1546.

13

Senaste lydelse 1992:1665.

14

Senaste lydelse 1993:1444.

6827

background image

SFS 1994:1978

säkring, lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring, lagen (1977:265) om
statligt personskadeskydd eller lagen (1977:267) om krigsskadeersättning
till sjömän eller annan jämförbar ersättning enligt äldre lagstiftning behö-

ver uppgift om skatteavdragets belopp och de allmänna egenavgifterna

dock inte lämnas om avdraget är lika stort som vid det närmast föregående
utbetalningstillfället. Detsamma gäller vid utbetalning av annan sådan
pension eller livränta som avses i 3 § 2 mom. andra stycket om utbetal-
ningen görs av den som har rätt att betala ut sådan ersättning som anges i
föregående mening eller av försäkringsföretag eller understödsförening.

Har skatteavdrag för kvarstående skatt inte kunnat göras med så stort

belopp, som motsvarar den kvarstående skatten, skall arbetsgivaren vid
det utbetalningstillfälle, som närmast föregår uppbördsmånaden april,
underrätta arbetstagaren om storleken av felande belopp.

Efter den 10 i uppbördsmånaden april eller, om arbetstagare tidigare har

avslutat sitt arbete, vid arbetets slut skall arbetsgivaren återlämna skattse-
deln på slutlig skatt till arbetstagaren. Har arbetstagaren avslutat sitt
arbete under tid då avdrag för kvarstående skatt skall göras, skall arbetsgi-
varen lämna arbetstagaren skriftlig uppgift om summan av gjorda skatte-
avdrag för sådan skatt och den tid som avdragen avser. Sådan uppgift, som
skall vara undertecknad eller signerad av arbetsgivaren eller någon hos
honom anställd, skall också omfatta arbetsgivarens namn och adress.

Regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer fastställer for-

mulär till blanketter för uppgifter enligt detta moment. Blanketterna skall
kostnadsfritt tillhandahållas arbetsgivare.

45 § 2 mom.15 Har skattskyldig, som lämnat särskild självdeklaration
enligt lagen (1990:325) om självdeklaration och kontrolluppgifter, betalat
preliminär skatt med belopp, som beräknas överstiga motsvarande slutliga
skatt, i förekommande fall minskad med överskjutande ingående mervär-

desskatt, med minst en femtedel av den sålunda minskade slutliga skatten,
dock minst 500 kronor, skall efter beslut av skattemyndigheten i samband
med jämkning det �verskjutande beloppet återbetalas till den skattskyldige
på det sätt som anges i 68 § 1 mom. utan avvaktan på debitering av den
slutliga skatten. Då särskilda omständigheter föranleder det, får skatte-
myndighet besluta om återbetalning av för mycket erlagd preliminär skatt,
även om den inbetalda preliminärskatten inte överstiger den beräknade
slutliga skatten i förekommande fall, minskad med överskjutande ingåen-
de mervärdesskatt på det sätt som nyss har angivits.

Om den överskjutande ingående mervärdesskatten beräknas överstiga

den skattskyldiges slutliga skatt, skall det överskjutande beloppet efter
inkomstårets utgång på ansökan betalas ut till den skattskyldige. Därvid
gäller bestämmelserna i första stycket i tillämpliga delar.

52 §16 Skatt, som har innehållits genom skatteavdrag, skall betalas in
senast den 10 i den uppbördsmånad, som infaller närmast efter utgången
av den månad, då skatteavdraget gjordes genom insättning på särskilt
konto hos den skattemyndighet som avses i 2 a § andra stycket. I upp-
bördsmånaden januari får betalning i stället ske senast den 15. Inbetalning

15

Senaste lydelse 1994:484.

16

Senaste lydelse 1993:1703.

6828

background image

SFS 1994:1978

från landsting och kommun skall dock, såvitt gäller preliminär A-skatt, ske
genom avräkning mot fordran enligt 4 § lagen (1965:269) med särskilda
bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt,
m.m.

Sådan preliminär eller kvarstående skatt, som inte har innehållits genom

skatteavdrag samt tillkommande skatt skall betalas genom insättning på
särskilt konto hos den skattemyndighet till vilken skatten skall betalas
enligt skattsedel.

Om den som har innehållit skatt eller skattskyldig inte vet till vilken

skattemyndighet inbetalning skall göras, skall skatten sättas in på ett
särskilt konto hos skattemyndigheten i det län där den som har innehållit
skatten respektive den skattskyldige är bosatt.

Skatten anses betald den dag när inbetalningskort eller gireringshand-

lingar kom in till Posten Aktiebolag eller, om staten har ingått avtal om
förmedling av skatteinbetalningen med en bank, till banken.

54 § 1 mom.17 En arbetsgivare, som har gjort skatteavdrag för prelimi-
när A-skatt på ersättning för arbete eller utgett lön för vilken månadsavgift
skall redovisas enligt lagen (1984:668) om uppbörd av socialavgifter från
arbetsgivare skall utan anmaning lämna uppgift (uppbördsdeklaration) om
detta till den skattemyndighet som avses i 2 a § andra stycket. Deklaration
skall lämnas av landsting och kommun senast den 12 och av annan
arbetsgivare senast den 10 i uppbördsmånaden efter den månad då skatte-
avdraget gjordes eller lönen utgavs. I uppbördsmånaden januari får annan
arbetsgivare än landsting och kommun i stället lämna deklaration senast
den 15.

Efter anmaning av skattemyndigheten är också den, som inte är deklara-

tionsskyldig enligt första stycket, skyldig att avge uppbördsdeklaration.

Uppbördsdeklaration skall avges på heder och samvete samt avfattas på

blankett enligt fastställt formulär.

Uppbördsdeklaration skall upptaga

1) arbetsgivarens personnummer, organisationsnummer eller särskilda

redovisningsnummer;

2) uppgift om den tid för vilken redovisning lämnas;

3) det belopp som har dragits av för preliminär A-skatt från lön;

4) sådan utgiven avgiftspliktig lön eller ersättning som avses i 2 kap. 3 §

första och andra styckena lagen (1981:691) om socialavgifter, dock inräk-
nat det belopp som avses i punkt 5;

5) det belopp med vilket avdrag görs enligt 6 § lagen om uppbörd av

socialavgifter från arbetsgivare;

6) den lön eller ersättning på vilken månadsavgiften beräknas;
7) månadsavgiftens belopp;
8) summan av skatt enligt punkt 3 och avgift enligt punkt 7.
En arbetsgivare, som har gjort skatteavdrag för kvarstående skatt, skall

lämna uppgift (uppbördsdeklaration för kvarstående skatt) om detta. Sådan
deklaration skall lämnas senast den 10 i uppbördsmånaden april och
upptaga, förutom uppgift som avses i fjärde stycket 1, det belopp som

17

Senaste lydelse 1992:680.

6829

background image

6830

SFS 1994:1978

dragits av för kvarstående skatt. I övrigt gäller i tillämpliga delar vad som
sägs i första-tredje styckena.

Den som har gjort skatteavdrag för preliminär A-skatt på ränta eller

utdelning skall lämna uppgift (uppbördsdeklaration för ränta och utdel-
ning)
om detta. Sådan deklaration skall lämnas senast den 10 i uppbörds-
månaden efter den månad då skatteavdraget gjordes. I uppbördsmånaden

januari får deklaration i stället lämnas senast den 15. Deklarationen skall

ta upp

1) den deklarationsskyldiges namn och person- eller organisationsnum-

mer;

2) uppgift om den tid för vilken redovisning lämnas;
3) det belopp som har dragits av för preliminär A-skatt.
I övrigt gäller i tillämpliga delar vad som sägs i första � tredje styckena.

69 § 1 mom.18 Om preliminär skatt, som har inbetalats eller som, utan
att så har skett, skall gottskrivas skattskyldig på grund av att arbetsgivaren
gjort skatteavdrag, och skatt som skall gottskrivas enligt 27 § 2 mom.
första stycket 4, 5 eller 6 eller andra stycket samma moment, överstiger
den slutliga skatten skall ränta (ö-skatteränta) beräknas på det överskjutan-
de beloppet.

Vid ränteberäkningen gäller att i den slutliga skatten inte inräknas

skattetillägg eller förseningsavgift enligt taxeringslagen (1990:324) eller
förseningsavgift enligt fastighetstaxeringslagen (1979:1152) och att i den
preliminära skatten inte inräknas sådan preliminär skatt som avses i 27 § 2
mom. 3 och som har betalats efter den 3 maj året efter inkomståret.

Vid debitering av slutlig skatt senast den 31 augusti taxeringsåret, beräk-

nas ränta på den del av överskjutande belopp som inte överstiger 20000
kronor enligt en räntesats, som motsvarar 35 procent av den statslåneränta
som gällde vid utgången av november inkomståret och på belopp därut-
över enligt en räntesats som motsvarar 25 procent av statslåneräntan.
Ränta utgår inte på överskjutande belopp till den del det motsvaras av
preliminär skatt som inbetalas efter den 10 februari året efter inkomståret.
I övriga fall beräknas ränta på den del av överskjutande belopp som inte
överstiger 20000 kronor enligt en räntesats som motsvarar 60 procent av
statslåneräntan och på belopp däröver enligt en räntesats som motsvarar
45 procent av statslåneräntan. Har preliminär skatt, som avses i 27 § 2
mom. 3, betalats efter den 10 februari året efter inkomståret men senast
den 3 maj samma år, beräknas räntan enligt en räntesats som motsvarar 30
procent av statslåneräntan. Räntesatserna bestäms till procenttal med
högst en decimal.

Ränta, i förekommande fall efter avdrag för kvarskatteavgift, betalas

inte ut om beloppet understiger 50 kronor.

�ndras debitering eller gottskrivning enligt 27 § 2 mom. eller debiteras

tillkommande skatt, görs ny beräkning av ränta. Räntan bestäms därvid
till belopp som skulle ha utgått, om beräkningen gjorts vid den årliga
debiteringen av motsvarande slutliga skatt.

Bestämmelserna i denna lag om tillkommande skatt skall tillämpas på ö-

skatteränta.

18

Senaste lydelse 1993:1547.

background image

SFS 1994:1978

Anvisningar

till 45 §

3.19 Har skattskyldig under inkomståret, innan beslutet om jämkning

meddelats, erlagt högre preliminär skatt än han rätteligen bort göra, skall
den för mycket inbetalda skatten icke restitueras. I stället skall den preli-
minära skatt som skall erläggas efter beslut om jämkning i motsvarande
mån reduceras, så att den sammanlagda preliminärskatten kommer att
uppgå till belopp, som beräknas böra utgå för inkomståret. Fall kan före-
komma, särskilt vid jämkning under senare delen av inkomståret, då
preliminärskatten nedsätts med så stort belopp att den skattskyldige, trots
att han helt befriats från att betala sådan skatt under återstående upp-
bördsmånader, ändå har inbetalt högre skatt än han kan antas ha rätteligen
bort göra.

Uppgår det för mycket inbetalda beloppet till minst en femtedel av den

beräknade slutliga skatten, i förekommande fall minskad med överskju-
tande ingående mervärdesskatt, dock till minst 500 kronor, har den skatt-

skyldige rätt att få tillbaka det för mycket inbetalda beloppet utan avvak-
tan på debitering av den slutliga skatten. �r särskilda förhållanden för
handen � fråga är t. ex. om ett särskilt stort skattebelopp - kan myndig-
heten, även om det angivna villkoret inte är uppfyllt, medge att det för
mycket betalda beloppet återbetalas till den skattskyldige.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1995.

2. �ldre föreskrifter i 3 § 2 mom. tredje stycket och 4 § 2 mom. första

stycket gäller fortfarande i fråga om bidrag enligt den upphävda lagen
(1994:553) om vårdnadsbidrag som betalas ut efter ikraftträdandet.

3. �ldre föreskrifter i 26, 31 och 52 §§ samt 54 § 1 mom. tillämpas

fortfarande till utgången av januari 1995. De nya föreskrifterna i 26 §
andra stycket sista meningen gäller dock fr. o. m. den 1 januari 1995.

4. De nya föreskrifterna i 32 § tillämpas första gången i fråga om ränta

på tillkommande skatt avseende 1994 års taxering.

5. De nya föreskrifterna i 27 § 3 mom. och 69 § 1 mom. tillämpas första

gången i fråga om slutlig och tillkommande skatt på grund av 1995 års
taxering.

6. De nya föreskrifterna i 43 § 1 mom. första stycket tillämpas första

gången i fråga om preliminär skatt för 1995 och slutlig skatt på grund av

1996 års taxering.

På regeringens vägnar

JAN NYGREN

Karin Almgren
(Finansdepartementet)

19

Senaste lydelse 1994:484.

6831

Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten

JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.