SFS 1996:1211 Lag om ändring i lagen (1996:1066) om ändring i lagen (1981:691) om socialavgifter

Du är här: Start / Socialrätt / Socialavgiftslag (2000:980) / SFS 1996:1211 Lag om ändring i lagen (1996:1066) om ändring i lagen (1981:691) om socialavgifter
SFS 1996_1211 Lag om ändring i lagen (1996_1066) om ändring i lagen (1981_691) om socialavgifter

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

2289

SFS 1996:1211
Utkom från trycket
den 13 december 1996

Lag
om ändring i lagen (1996:1066) om ändring i lagen

(1981:691) om socialavgifter;

utfärdad den 5 december 1996.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 1 kap. 2 § lagen (1981:691) om

socialavgifter2 i paragrafens lydelse enligt lagen (1996:1066) om ändring i
nämnda lag skall ha följande lydelse.

1 kap.

2 § Avgifterna utgörs av arbetsgivaravgifter och egenavgifter. Arbetsgi-
varavgifter skall betalas av den som är arbetsgivare och egenavgifter av den
som är försäkrad enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring och har
inkomst av annat förvärvsarbete som avses 3 kap. 2 § eller 2 a § eller 11
kap. 3 § nämnda lag. Med inkomst av annat förvärvsarbete enligt 3 kap. 2 §
och 2 a § lagen om allmän försäkring skall även likställas inkomst för eget
arbete i form av andra skattepliktiga förmåner än pengar.

Vid tillämpning av denna lag skall, även om ett anställningsförhållande

inte föreligger, den som har utgett sådan ersättning som enligt bestämmel-
serna i 3 kap. 2 § andra stycket eller 11 kap. 2 § första stycket m, andra och
femte styckena lagen om allmän försäkring är att hänföra till inkomst av
anställning anses som arbetsgivare. Med inkomst av anställning enligt 3

kap. 2 § lagen om allmän försäkring skall i denna lag likställas inkomst i
form av andra skattepliktiga förmåner än pengar samt kostnadsersättning
som inte enligt 10 § uppbördslagen (1953:272) undantas vid beräkning av
preliminär A-skatt. I fråga om skattepliktig intäkt av tjänst enligt kommu-
nalskattelagen (1928:370) i form av rabatt, bonus eller annan förmån som
ges ut på grund av kundtrohet eller liknande, skall den som slutligt har stått
för de kostnader som ligger till grund för förmånen, anses som arbetsgivare,
om denne är någon annan än den som är skattskyldig för förmånen. Vid till-

1

Prop. 1996/97:19, bet. 1996/97: FiUl, rskr. 1996/97:53.

2

Lagen omtryckt 1989:633.

background image

SFS 1996:1211

lämpning av denna lag gäller vidare vad som i 22 c § lagen (1984:668) om
uppbörd av socialavgifter från arbetsgivare sägs om iakttagande av för-
handsbesked.

På regeringens vägnar

THOMAS �STROS

Karin Almgren
(Finansdepartementet)

2290

Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten

LSS
LVM
LVU
Socialtjänstlagen
JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.