SFS 1996:1212 Lag om ändring i lagen (1984:668) om uppbörd av socialavgifter från arbetsgivare

Du är här: Start / Socialrätt / Socialavgiftslag (2000:980) / SFS 1996:1212 Lag om ändring i lagen (1984:668) om uppbörd av socialavgifter från arbetsgivare
SFS 1996_1212 Lag om ändring i lagen (1984_668) om uppbörd av socialavgifter från arbetsgivare

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1996:1212
Utkom från trycket
den 13 december 1996

Lag
om ändring i lagen (1984:668) om uppbörd av
socialavgifter från arbetsgivare;

utfärdad den 5 december 1996.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 4 och 5 §§ lagen (1984:668) om

uppbörd av socialavgifter från arbetsgivare2 skall ha följande lydelse.

4 §3 En arbetsgivare är skyldig att för varje månad lämna redovisning för
utgiven lön och för summan av arbetsgivaravgifterna. Sådan skattepliktig
förmån som avses i 1 kap. 2 § andra stycket tredje meningen lagen
(1981:691) om socialavgifter skall anses utgiven den månad som arbets-
givaren har fått kännedom om att förmånen åtnjutits. Som lön anses också
förskott på lön. I fråga om redovisningen skall bestämmelserna i
uppbördslagen (1953:272) om uppbördsdeklaration tillämpas.

När avgiftsskyldighet har inträtt för en arbetstagares lön skall redovis-

ningen omfatta också den lön som utbetalats till arbetstagaren tidigare un-
der utgiftsåret.

5 §4 Skattepliktiga förmåner skall tas upp till ett värde som bestäms i
enlighet med 8 § första-fjärde styckena uppbördslagen (1953:272). Sådan
drivmedelsförmån som avses i punkt 2 sjunde stycket av anvisningarna till
42 § kommunalskattelagen (1928:370) skall dock värderas till marknads-
värdet.

Om det föreligger fall som avses i punkt 4 andra eller tredje stycket av

anvisningarna till 42 § kommunalskattelagen får skattemyndigheten på
framställning av arbetsgivaren bestämma värdet av förmånen med hänsyn
härtill. Motsvarande gäller om bostadsförmånsvärde som bestäms enligt 8 §
tredje stycket uppbördslagen avviker med mer än 10 procent från det värde
som följer av 42 § första stycket och punkt 3 andra stycket av anvisningar-

na till 32 § kommunalskattelagen. Arbetsgivaren skall underrätta arbetsta-
gare som berörs av skattemyndighetens beslut.

2290

1

Prop. 1996/97:19, bet. 1996/97:FiUl, rskr. 1996/97:53.

2

Lagen omtryckt 1991:98.

3

Senaste lydelse 1994:1979.

4

Senaste lydelse 1995:652.

background image

2291

SFS 1996:1212

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1997 och tillämpas på förmån som

åtnjuts efter ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

THOMAS �STROS

Karin Almgren
(Finansdepartementet)

Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten

LSS
LVM
LVU
Socialtjänstlagen
JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.