SFS 1997:773 Lag om ändring i skattebetalningslagen (1997:483)

Du är här: Start / Socialrätt / Socialavgiftslag (2000:980) / SFS 1997:773 Lag om ändring i skattebetalningslagen (1997:483)
SFS 1997_773 Lag om ändring i skattebetalningslagen (1997_483)

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1997:773
Utkom från trycket
den 11 november 1997

Lag
om ändring i skattebetalningslagen (1997:483);

utfärdad den 30 oktober 1997.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 9 kap. 2 § skattebetalningslagen

(1997:483) skall ha följande lydelse.

9 kap.

2 § Skattepliktiga förmåner skall tas upp till ett värde som bestäms i enlig-
het med 8 kap. 14, 15 och 17 §§. Sådan drivmedelsförmån som avses i punkt
2 sjunde stycket av anvisningarna till 42 § kommunalskattelagen (1928:370)
skall dock värderas till marknadsvärdet.

På begäran av arbetsgivaren får skattemyndigheten bestämma värdet av

förmånen om

1. det finns grund för jämkning av värdet av bilförmån eller kostförmån

enligt punkt 4 andra eller tredje stycket av anvisningarna till 42 § kommunal-
skattelagen, eller

2. bostadsförmånsvärde som bestäms enligt 8 kap. 15 § avviker med mer

än 10 % från det värde som följer av 42 § första stycket kommunal skattela-
gen och punkt 1 andra stycket av anvisningarna till den paragrafen.

Arbetsgivaren skall underrätta arbetstagaren om skattemyndighetens be-

slut.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1998 och tillämpas i fråga om för-

måner som åtnjutits efter utgången av år 1997.

1

Prop. 1996/97:173, bet. 1997/98:SkU4, rskr. 1997/98:21.

1450

background image

1451

SFS 1997:773

På regeringens vägnar

THOMAS �STROS

Karin Almgren
(Finansdepartementet)

Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten

LSS
LVM
LVU
Socialtjänstlagen
JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.