SFS 2019:479 Lag om ändring i socialavgiftslagen (2000:980)

Du är här: Start / Socialrätt / Socialavgiftslag (2000:980) / SFS 2019:479 Lag om ändring i socialavgiftslagen (2000:980)
SFS2019-479.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i socialavgiftslagen (2000:980)

Utfärdad den 19 juni 2019

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om socialavgiftslagen (2000:980)

dels att 2 kap. 29 § ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas en ny paragraf, 2 kap. 28 §, samt närmast före

2 kap. 28 § en ny rubrik av följande lydelse.

2 kap.
Avgifter för personer under 18 år
28 §2 På ersättning till personer som vid årets ingång har fyllt 15 men inte
18 år ska bara ålderspensionsavgiften betalas för den del av ersättningen
som uppgår till högst 25 000 kronor per kalendermånad.

29 §3 Vid beräkning av arbetsgivaravgifterna ska avdrag göras enligt 31 §,
om den avgiftsskyldige har utgett avgiftspliktig ersättning till en person som
arbetar med forskning eller utveckling.

Med avgiftspliktig ersättning ska vid tillämpning av första stycket inte

avses sådan ersättning på vilken avgifter ska betalas enligt 27 eller 28 §.

1. Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2019.
2. Lagen tillämpas på ersättning som utges efter den 31 juli 2019.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Johanna Mihaic
(Finansdepartementet)

1 Prop 2018/19:99, bet. 2018/19:FiU21, rskr. 2018/19:288.

2 Tidigare 2 kap. 28 § upphävd genom 2015:474.

3 Senaste lydelse 2015:474.

SFS

2019:479

Publicerad
den

26 juni 2019

Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten

JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.