SFS 2004:276 Lag om ändring i socialförsäkringslagen (1999:799)

Du är här: Start / Socialrätt / Socialavgiftslag (2000:980) / SFS 2004:276 Lag om ändring i socialförsäkringslagen (1999:799)
040276.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i socialförsäkringslagen (1999:799);

utfärdad den 6 maj 2004.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 1 kap. 3 § socialförsäkringslagen

(1999:799) skall ha följande lydelse.

1 kap.

3 §

Frågor om förmåner inom socialförsäkringen handhas av Försäkrings-

kassan och Premiepensionsmyndigheten.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005.

På regeringens vägnar

BERIT ANDNOR

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2003/04:69, bet. 2003/04:SfU13, rskr. 2003/04:210.

SFS 2004:276

Utkom från trycket
den 18 maj 2004

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2004

Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten

JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.