SFS 1999:597 Lag om ändring i lagen (1981:691) om socialavgifter

Du är här: Start / Socialrätt / Socialavgiftslag (2000:980) / SFS 1999:597 Lag om ändring i lagen (1981:691) om socialavgifter
990597.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1981:691) om socialavgifter;

utfärdad den 10 juni 1999.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 1 kap. 1 och 2 §§ samt 2 kap. 4 och

5 §§ lagen (1981:691) om socialavgifter

2

skall ha följande lydelse.

1 kap.

1 §

3

I denna lag ges bestämmelser om avgifter för finansiering av den all-

männa försäkringen, ålderspensioneringen och vissa andra sociala ändamål.

Att denna lag tillämpas även i fråga om särskild löneskatt på vissa för-

värvsinkomster och allmän löneavgift framgår av lagen (1990:659) om sär-
skild löneskatt på vissa förvärvsinkomster och lagen (1994:1920) om allmän
löneavgift.

Om nedsättning av socialavgifter som regionalpolitiskt stöd finns sär-

skilda bestämmelser. Föreskrifter om avdrag vid beräkning av arbets-
givaravgifter finns i lagen (1995:287) om anställningsstöd och i lagen
(1995:411) om tillfällig avvikelse från lagen (1981:691) om socialavgifter.

2 §

4

Avgifterna utgörs av arbetsgivaravgifter och egenavgifter. Arbets-

givaravgifter skall betalas av den som är arbetsgivare. Egenavgifter skall be-
talas av den som är försäkrad enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring
eller enligt lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension och som har
inkomst av annat förvärvsarbete som avses i 3 kap. 2 eller 2 a § lagen om all-
män försäkring eller 2 kap. lagen om inkomstgrundad ålderspension. Med
inkomst av annat förvärvsarbete enligt 3 kap. 2 och 2 a §§ lagen om allmän
försäkring skall även likställas inkomst för eget arbete i form av andra skat-
tepliktiga förmåner än pengar.

Vid tillämpning av denna lag skall, även om ett anställningsförhållande

inte föreligger, den som har utgett sådan ersättning som enligt bestämmel-
serna i 3 kap. 2 § andra stycket lagen om allmän försäkring eller enligt
bestämmelserna i 2 kap. 11 eller 12 § lagen om inkomstgrundad ålderspen-
sion är att hänföra till inkomst av anställning anses som arbetsgivare. Med
inkomst av anställning enligt 3 kap. 2 § lagen om allmän försäkring skall i
denna lag likställas inkomst i form av andra skattepliktiga förmåner än

1

Prop. 1998/99:73, bet. 1998/99:SfU12, rskr. 1998/99:247 och 248.

2

Lagen omtryckt 1989:633.

3

Senaste lydelse 1998:679.

4

Senaste lydelse 1998:679.

SFS 1999:597

Utkom från trycket
den 18 juni 1999

background image

2

SFS 1999:597

pengar samt kostnadsersättning som inte enligt 8 kap. 19 eller 20 §
skattebetalningslagen (1997:483) undantas vid beräkning av skatteavdrag. I
fråga om skattepliktig intäkt enligt kommunalskattelagen (1928:370) i form
av rabatt, bonus eller annan förmån som ges ut på grund av kundtrohet eller
liknande, skall den som slutligt har stått för de kostnader som ligger till
grund för förmånen, anses som arbetsgivare, om denne är någon annan än
den som är skattskyldig för förmånen. I fråga om skattepliktig intäkt enligt
kommunalskattelagen i form av en förmån eller ersättning, som getts ut eller
anses utgiven av en fysisk person som är bosatt utomlands eller en utländsk
juridisk person, skall den hos vilken den skattskyldige är anställd i Sverige
anses som arbetsgivare, om förmånen eller ersättningen har sin grund i an-
ställningen i Sverige och det inte finns något anställningsförhållande mellan
utgivaren av förmånen eller ersättningen och den skattskyldige.

2 kap.

4 §

5

Vid bestämmande av avgiftsunderlaget skall bortses från

1. ersättning till en och samme arbetstagare om den under året inte uppgått

till 1 000 kronor,

3. ersättning till arbetstagare vid sjukdom eller ledighet för vård av barn

eller med anledning av barns födelse, till den del ersättningen motsvarar
sjukpenning, föräldrapenning eller rehabiliteringspenning som arbetsgivare
får uppbära enligt 3 kap. 16 §, 4 kap. 18 § eller 22 kap. 12 § lagen
(1962:381) om allmän försäkring,

4. ersättning för vilken skall betalas särskild inkomstskatt enligt lagen

(1991:591) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl.,

5. ersättning som en arbetsgivare utgett till barn för arbete som utförts i

hans förvärvsverksamhet i de fall avdrag för ersättningen inte får göras vid
inkomsttaxeringen,

6. ersättning till den del denna motsvarar kostnader i arbetet som ar-

betstagare haft att täcka med ersättningen,

8. ersättning för arbete som har utförts utomlands till den del denna inte

räknas som pensionsgrundande inkomst enligt 2 kap. 16 § andra stycket la-
gen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension,

9. ersättning för skiljemannauppdrag i fall där parterna i skiljeförfarandet

är av utländsk nationalitet,

10. ersättning som på grund av bestämmelserna i 5 § lagen (1984:947) om

beskattning av utländska forskare vid tillfälligt arbete i Sverige inte utgör
skattepliktig intäkt,

11. ersättning som avses i 3 kap. 2 a § lagen om allmän försäkring,
12. intäkt som avses i 32 § 1 mom. första stycket h och i kommunal-

skattelagen (1928:370),

13. sådan ersättning som enligt 1 § första stycket 1�5 lagen (1990:659)

om särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster utgör underlag för nämnda
skatt,

14. ersättning till en och samme idrottsutövare från en sådan ideell för-

ening som avses i 7 § 5 mom. lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt och
som har till huvudsakligt syfte att främja idrottslig verksamhet, om ersätt-

5

Senaste lydelse 1998:679.

background image

3

SFS 1999:597

ningen från föreningen under året inte uppgått till ett halvt prisbasbelopp en-
ligt lagen om allmän försäkring,

15. före utgången av år 1992 utbetalade ersättningar från en vinst-

andelsstiftelse, som avses i 3 kap. 2 § andra stycket lagen om allmän för-
säkring, till den del de inte utgör ersättning för arbete för stiftelsens räkning,

16. sådan ersättning från en vinstandelsstiftelse eller en annan juridisk

person med motsvarande ändamål från vilken enligt de fyra sista meningarna
i 3 kap. 2 § andra stycket lagen om allmän försäkring skall bortses vid beräk-
ning av sjukpenninggrundande inkomst,

17. ersättning för arbetsskada som inträffat före utgången av juni 1993 om

ersättningen avser tid därefter och utgår på grund av ansvarighetsförsäkring
vilken åtnjuts enligt grunder som fastställts i kollektivavtal mellan arbets-
marknadens huvudorganisationer,

18. ersättning för arbetsskada som inträffat före utgången av år 1992 om

skadan anmälts till allmän försäkringskassa efter utgången av juni 1993 och
ersättningen utgår på grund av sådan ansvarighetsförsäkring som anges i 17,

19. ersättning enligt 2 kap. 5 § lagen om inkomstgrundad ålderspension.
Bestämmelsen i första stycket 6 är tillämplig endast om kostnaderna kan

beräknas uppgå till minst 10 procent av arbetstagarens ersättning från arbets-
givaren under utgiftsåret. Regeringen eller den myndighet som regeringen
bestämmer får fastställa schablon för beräkning av arbetstagares kostnader i
viss verksamhet. Schablonen skall avse bestämda yrkesgrupper och grundas
på de genomsnittliga kostnaderna inom respektive grupp.

Bestämmelserna i första stycket 17 och 18 gäller endast ersättning som

inte avser de första 180 dagarna efter skadetillfället och som för en och
samme arbetstagare beräknas på lönedelar som inte överstiger sju och en
halv gånger prisbasbeloppet enligt lagen om allmän försäkring.

I fråga om inkomst från fåmansföretag och fåmansägt handelsbolag skall

föreskrifterna i punkt 13 av anvisningarna till 32 § kommunalskattelagen
(1928:370) tillämpas vid bestämmande av avgiftsunderlaget.

5 §

6

Vid bestämmande av underlaget för beräkning av ålderspensionsavgift

skall bortses från ersättningar som inte räknas som inkomst av anställning
enligt 2 kap. 10 §, 11 § första stycket eller 12 § första stycket lagen
(1998:674) om inkomstgrundad ålderspension. Vidare skall bortses från
ersättningar för arbete utanför Sverige till arbetstagare som inte är svenska
medborgare och som inte heller är bosatta här.

Vid bestämmande av underlaget för beräkning av annan avgift än ålders-

pensionsavgift skall bortses från ersättningar till arbetstagare som vid årets
ingång fyllt 65 år. Detsamma gäller ersättningar till arbetstagare som inte va-
rit försäkrade enligt lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1999.

På regeringens vägnar

BOSSE RINGHOLM

Peter

Kindlund

(Finansdepartementet)

6

Senaste lydelse 1998:679.

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 1999

Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten

JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.