SFS 2004:849 Lag om ändring i socialavgiftslagen (2000:980)

Du är här: Start / Socialrätt / Socialavgiftslag (2000:980) / SFS 2004:849 Lag om ändring i socialavgiftslagen (2000:980)
040849.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i socialavgiftslagen (2000:980);

utfärdad den 28 oktober 2004.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om socialavgiftslagen

(2000:980)

dels att 2 kap. 11 § skall ha följande lydelse,
dels att punkt 7 i övergångsbestämmelserna skall ha följande lydelse.

2 kap.

11 §

Med ersättning för arbete likställs i denna lag

1. kostnadsersättning, utom sådan som enligt 8 kap. 19 eller 20 § skatte-

betalningslagen (1997:483) skall undantas vid beräkning av skatteavdrag,

2. garantibelopp enligt lönegarantilagen (1992:497),
3. ersättning som utges till Försäkringskassan enligt 24 § första stycket la-

gen (1991:1047) om sjuklön, varvid ersättningen skall anses ha betalats ut
till den person som sjuklönen avser,

4.

forskarstipendium från Europeiska gemenskaperna (Marie Curie-

stipendium), om stipendiet utges av en fysisk person bosatt i Sverige eller av
en svensk juridisk person, och

5. ersättning från semesterkassa.

7. Arbetsgivaravgifter skall inte betalas på ersättning för arbetsskada som

har inträffat före utgången av juni 1993 om ersättningen avser tid därefter
eller på ersättning för arbetsskada som inträffat före utgången av år 1992 om
skadan anmälts till allmän försäkringskassa eller Försäkringskassan efter ut-
gången av juni 1993, allt under förutsättning att ersättningen utgår på grund
av ansvarighetsförsäkring vilken meddelats enligt grunder som fastställts i
kollektivavtal mellan arbetsmarknadens huvudorganisationer. Detta gäller
emellertid endast ersättning som inte avser de första 180 dagarna efter ska-
detillfället och som för en och samma arbetstagare beräknas på lönedelar
som inte överstiger sju och en halv gånger prisbasbeloppet enligt lagen
(1962:381) om allmän försäkring.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005.
2. �ldre bestämmelser i 2 kap. 11 § gäller i fråga om ersättning som har

betalats till en allmän försäkringskassa.

1 Prop. 2003/04:152, bet. 2004/05:SfU4, rskr. 2004/05:8.

SFS 2004:849

Utkom från trycket
den 9 november 2004

background image

2

SFS 2004:849

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2004

På regeringens vägnar

BOSSE RINGHOLM

Ulf Rehnberg
(Finansdepartementet)

Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten

JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.