SFS 2000:980 Socialavgiftslag

Du är här: Start / Socialrätt / Socialavgiftslag (2000:980) / SFS 2000:980 Socialavgiftslag
000980.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Socialavgiftslag;

utfärdad den 23 november 2000.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs följande.

1 kap. Innehåll och definitioner

Innehåll

1 §

I denna lag finns bestämmelser om avgifter för finansiering av syste-

men för social trygghet (socialavgifter).

Bestämmelser om avgifter för finansiering av ålderspensioneringen finns

även i lagen (1994:1744) om allmän pensionsavgift och lagen (1998:676)
om statlig ålderspensionsavgift.

Bestämmelser om fördelning av socialavgifter finns i lagen (2000:981)

om fördelning av socialavgifter.

2 §

Socialavgifter utgörs av arbetsgivaravgifter enligt 2 kap. eller egenav-

gifter enligt 3 kap.

3 §

Gemenskapsrätten inom Europeiska unionen (EU) eller Europeiska

ekonomiska samarbetsområdet (EES) eller avtal om social trygghet som in-
gåtts med andra stater kan medföra begränsningar i skyldigheten att betala
avgifter enligt denna lag.

Definitioner

4 §

Termer och uttryck som används i denna lag omfattar också motsva-

rande utländska företeelser, om inte annat anges.

5 §

I denna lag avses med

F-skattsedel

: sådan skattsedel som innebär att innehavaren skall betala F-

skatt enligt skattebetalningslagen (1997:483),

näringsverksamhet

: näringsverksamhet enligt inkomstskattelagen

(1999:1229),

inkomst av tjänst

: inkomst i inkomstslaget tjänst enligt inkomstskatte-

lagen.

1

Prop. 2000/01:7 och 2000/01:8, bet. 2000/01:SkU4 och 2000/01:SfU5,

rskr. 2000/01:32.

SFS 2000:980

Utkom från trycket
den 5 december 2000

background image

2

SFS 2000:980

Vad som sägs i denna lag om handelsbolag och om delägare i dem gäller

också i fråga om europeiska ekonomiska intressegrupperingar (EEIG) och
delägare i dem.

Arbete i Sverige

6 §

Med arbete i Sverige avses förvärvsarbete i verksamhet här i landet.

Om en fysisk person som bedriver näringsverksamhet har sådant fast

driftställe i Sverige som avses i 2 kap. 29 § inkomstskattelagen (1999:1229)
skall verksamhet hänförlig dit anses bedriven här i landet.

Arbete på fartyg

7 §

Arbete på fartyg anses som arbete i Sverige i samma utsträckning som

enligt 2 kap. 8 § socialförsäkringslagen (1999:799).

Utsändning

8 §

Arbete för en arbetsgivare som utförs i ett annat land än det där arbets-

givaren bedriver sin verksamhet anses som arbete i Sverige i samma ut-
sträckning som enligt 2 kap. 9 § socialförsäkringslagen (1999:799).

Diplomater

9 §

Arbete som utförs av en person som tillhör en utländsk stats beskick-

ning eller karriärkonsulat anses som arbete i Sverige endast om det är fören-
ligt med bestämmelserna om immunitet och privilegier i de konventioner
som anges i 2 och 3 §§ lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i
vissa fall. Detta gäller även en sådan persons personliga tjänare.

Ett sådant arbete som medför att en person på grund av anknytning till en

internationell organisation omfattas av bestämmelserna i 4 § lagen om im-
munitet och privilegier i vissa fall, anses som arbete i Sverige endast i den
utsträckning det är förenligt med vad som följer av tillämplig stadga eller av-
tal som anges i bilagan till den lagen.

Arbete i utlandet

10 §

Med arbete i utlandet avses annat förvärvsarbete än arbete i Sverige.

2 kap. Arbetsgivaravgifter

Avgiftsskyldigheten

1 §

Den som utger avgiftspliktig ersättning skall betala arbetsgivaravgifter

enligt bestämmelserna i detta kapitel.

Bestämmelser om avgiftspliktig ersättning finns i 10 och 11 §§.

2 §

Bestämmelsen i 1 § första stycket skall inte tillämpas om en avgifts-

pliktig ersättning utgörs av rabatt, bonus eller annan ersättning på grund av
kundtrohet eller liknande. I fråga om sådana avgiftspliktiga ersättningar

background image

3

SFS 2000:980

skall arbetsgivaravgifter i stället betalas av den som slutligt har stått för de
kostnader som ligger till grund för ersättningen.

3 §

Bestämmelsen i 1 § första stycket skall inte tillämpas om en avgifts-

pliktig ersättning utges av en fysisk person som är bosatt utomlands eller en
utländsk juridisk person och ersättningen har sin grund i en anställning i
Sverige hos någon annan än den som utgett ersättningen. I sådant fall skall
arbetsgivaravgifter i stället betalas av den hos vilken mottagaren är anställd i
Sverige.

Situationer när avgifter skall betalas

4 §

Arbetsgivaravgifter skall, om inte annat följer av 5�9 §§, betalas på av-

giftspliktig ersättning för

1. arbete i Sverige, och
2. arbete i utlandet till en person som när arbetet utförs omfattas av svensk

socialförsäkring enligt gemenskapsrätten inom Europeiska unionen (EU) el-
ler Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) eller enligt avtal med
andra stater.

Undantag

Mottagaren av ersättningen har F-skattsedel

5 §

Arbetsgivaravgifter skall inte betalas om den som tar emot ersättning

för arbete har en F-skattsedel antingen när ersättningen bestäms eller när den
betalas ut. En uppgift om innehav av en F-skattsedel får godtas om uppgiften
lämnas i en anbudshandling, en faktura eller någon jämförlig handling som
även innehåller utbetalarens och betalningsmottagarens namn och adress
samt betalningsmottagarens personnummer, samordningsnummer eller or-
ganisationsnummer. Uppgiften om innehav av en F-skattsedel får dock inte
godtas om den som betalar ut ersättningen känner till att uppgiften är oriktig.

Om betalningsmottagaren har en F-skattsedel med sådant villkor som av-

ses i 4 kap. 9 § skattebetalningslagen (1997:483), skall arbetsgivaravgifter
inte betalas om F-skattsedeln åberopas skriftligen.

Första och andra styckena gäller inte ersättning från semesterkassa.

Ersättning som utges av privatpersoner

6 §

Arbetsgivaravgifter skall inte betalas av en fysisk person eller ett

dödsbo, om det kan antas att den sammanlagda avgiftspliktiga ersättningen
till mottagaren under året kommer att understiga 10 000 kronor och annat
inte anges i 7 §.

7 §

Bestämmelserna i 6 § gäller inte om den avgiftspliktiga ersättningen

utgör

1. en utgift i en av utgivaren bedriven näringsverksamhet, eller
2. sådan ersättning till en förmyndare, god man eller förvaltare som avses

i 12 kap. 16 § föräldrabalken.

background image

4

SFS 2000:980

Bestämmelserna i 6 § gäller inte heller om utgivaren och mottagaren har

kommit överens om att arbetsgivaravgifter skall betalas på ersättningen. En
sådan överenskommelse gäller dock inte om mottagaren har en F-skattsedel
utan sådant villkor som avses i 4 kap. 9 § skattebetalningslagen (1997:483).

Avtal om betalning av socialavgifter

8 §

Arbetsgivaravgifter skall inte betalas av en fysisk person som är bosatt

utomlands eller en utländsk juridisk person, om utgivaren och mottagaren
har kommit överens om att arbetsgivaravgifter inte skall betalas på ersätt-
ningen.

Ersättningar från handelsbolag till delägare i bolaget

9 §

Ett handelsbolag skall inte betala arbetsgivaravgifter på ersättning till

delägare i handelsbolaget.

Avgiftspliktig ersättning

10 §

Löner, arvoden, förmåner och andra ersättningar för arbete är avgifts-

pliktiga. Detsamma gäller annat som utges med anledning av ett avtal om ar-
bete, dock inte pension.

Bestämmelser om värdering av förmåner finns i 9 kap. 2 § skattebetal-

ningslagen (1997:483).

11 §

Med ersättning för arbete likställs i denna lag

1. kostnadsersättning, utom sådan som enligt 8 kap. 19 eller 20 § skatte-

betalningslagen (1997:483) skall undantas vid beräkning av skatteavdrag,

2. garantibelopp enligt lönegarantilagen (1992:497),
3. ersättning som utges till en allmän försäkringskassa enligt 24 § första

stycket lagen (1991:1047) om sjuklön, varvid ersättningen skall anses ha be-
talats ut till den person som sjuklönen avser,

4. forskarstipendium från Europeiska gemenskaperna (Marie Curie-sti-

pendium), om stipendiet utges av en fysisk person bosatt i Sverige eller av
en svensk juridisk person, och

5. ersättning från semesterkassa.

Avgiftsfri ersättning

Skattefria ersättningar

12 §

En ersättning är avgiftsfri om den

1. är skattefri enligt inkomstskattelagen (1999:1229), eller
2. undantas från skatteplikt enligt 6 § 2 eller 3 lagen (1991:586) om sär-

skild inkomstskatt för utomlands bosatta.

background image

5

SFS 2000:980

Ersättning till utomlands bosatta artister

13 §

En ersättning, för vilken särskild inkomstskatt skall betalas enligt la-

gen (1991:591) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl.
eller som enligt den lagen undantas från skatteplikt, är avgiftsfri.

Ersättning understigande visst belopp

14 §

En ersättning till en person är avgiftsfri om ersättningen till den per-

sonen under året understigit 1 000 kronor.

Vissa ersättningar vid sjukdom m.m.

15 §

En ersättning till en person vid sjukdom eller ledighet för vård av

barn eller med anledning av barns födelse är avgiftsfri, till den del ersätt-
ningen motsvarar sjukpenning, föräldrapenning eller rehabiliteringspenning
som arbetsgivare får uppbära enligt 3 kap. 16 §, 4 kap. 18 § eller 22 kap.
12 § lagen (1962:381) om allmän försäkring.

Vissa ersättningar för vilka särskild löneskatt skall betalas

16 §

Ersättningar från avtalsförsäkringar m.m., som enligt 1 § första

stycket 1�5 lagen (1990:659) om särskild löneskatt på vissa förvärvsin-
komster utgör underlag för nämnda skatt, är avgiftsfria.

Ersättning för vilken statlig ålderspensionsavgift skall betalas

17 §

En ersättning, för vilken statlig ålderspensionsavgift skall betalas en-

ligt lagen (1998:676) om statlig ålderspensionsavgift, är avgiftsfri.

Ersättning från vinstandelsstiftelse

18 §

En sådan ersättning från en vinstandelsstiftelse eller från någon annan

juridisk person med motsvarande ändamål, som enligt 3 kap. 2 § andra
stycket lagen (1962:381) om allmän försäkring inte skall beaktas vid beräk-
ningen av sjukpenninggrundande inkomst, är avgiftsfri.

Ersättning till idrottsutövare

19 §

En ersättning till en idrottsutövare från en sådan ideell förening som

avses i 7 kap. 7�13 §§ inkomstskattelagen (1999:1229) och som har till hu-
vudsakligt syfte att främja idrottslig verksamhet är avgiftsfri, om ersätt-
ningen från föreningen under året inte har uppgått till ett halvt prisbasbelopp
enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring.

Ersättning för skiljemannauppdrag

20 §

En ersättning för skiljemannauppdrag är avgiftsfri om parterna i skil-

jeförfarandet är av utländsk nationalitet.

background image

6

SFS 2000:980

Ersättning som motsvarar utgifter i arbetet

21 §

Om en ersättning till viss del motsvarar utgifter i arbetet är ersätt-

ningen till den delen avgiftsfri, om ifrågavarande utgifter under året kan be-
räknas uppgå till minst 10 procent av ersättningen från utgivaren under
samma år.

Detta gäller inte ersättning som beskattas enligt lagen (1991:586) om sär-

skild inkomstskatt för utomlands bosatta.

Utgifterna får för bestämda yrkesgrupper beräknas enligt schablon grun-

dad på de genomsnittliga utgifterna inom respektive grupp.

Ersättning till barn i vissa fall

22 §

Ersättning för arbete till barn är avgiftsfri, om avdrag för utgiften för

ersättningen inte får göras enligt 60 kap. 2

§ inkomstskattelagen

(1999:1229).

Vissa förmåner och ersättningar från fåmansföretag och
fåmanshandelsbolag

23 §

Sådan utdelning och kapitalvinst som enligt 49 kap. 16 §, 50 kap. 7 §

eller 57 kap. inkomstskattelagen (1999:1229) skall tas upp i inkomstslaget
tjänst är avgiftsfri.

Avgiftsunderlaget

Huvudregel

24 §

Underlaget för beräkning av arbetsgivaravgifter (avgiftsunderlaget)

är summan av de avgiftspliktiga ersättningar som den avgiftsskyldige har ut-
gett under en kalendermånad.

I avgiftsunderlaget skall också ingå tidigare under året utgiven avgiftsfri

ersättning som sammanräknad med en ersättning som utgetts under kalen-
dermånaden blir avgiftspliktig.

Fåmansföretag och fåmanshandelsbolag

25 §

När avgiftsunderlaget bestäms skall ersättning till företagsledare,

make och barn anses ha utgetts till den som enligt bestämmelserna i 60 kap.
12�14 §§ inkomstskattelagen (1999:1229) skall beskattas för ersättningen.

Avgifterna och avgiftsberäkningen

Huvudregel

26 §

Arbetsgivaravgifterna är 30,13 procent av avgiftsunderlaget och ut-

görs av

1. sjukförsäkringsavgift

8,80 %

2. föräldraförsäkringsavgift

2,20 %

3. ålderspensionsavgift

10,21 %

4. efterlevandepensionsavgift

1,70 %

background image

7

SFS 2000:980

5. arbetsmarknadsavgift

5,84 %

6. arbetsskadeavgift

1,38 %

Avgifter för personer som har fyllt 65 år

27 §

På ersättning till personer som vid årets ingång har fyllt 65 år skall

bara ålderspensionsavgiften betalas.

Särskilt avdrag vid avgiftsberäkningen

28 §

Vid beräkning av arbetsgivaravgifterna skall avdrag göras med 5 pro-

cent av avgiftsunderlaget, dock högst med 3 550 kronor.

29 §

Om flera avgiftsskyldiga ingår tillsammans i en koncern, skall de vid

bedömningen av avdragsrätten enligt 28 § anses som en avgiftsskyldig. Av-
draget skall i sådant fall i första hand göras av moderföretaget. Till den del
avdraget inte kan utnyttjas av moderföretaget, får det utnyttjas av dotterföre-
tagen i den ordning moderföretaget bestämmer.

30 §

Vid beräkning av arbetsgivaravgifter som redovisas i en förenklad

skattedeklaration enligt 10 kap. 13 a § skattebetalningslagen (1997:483),
skall avdrag göras med 5 procent av avgiftsunderlaget. Hänsyn skall inte tas
till avdrag enligt denna paragraf vid beräkning av avdrag enligt 28 och
29 §§.

3 kap. Egenavgifter

Avgiftsskyldigheten

1 §

En fysisk person som har avgiftspliktig inkomst skall betala egenavgif-

ter enligt bestämmelserna i detta kapitel.

Bestämmelser om avgiftspliktig inkomst finns i 3�8 §§.

Situationer när avgifter skall betalas

2 §

Egenavgifter skall betalas på avgiftspliktig inkomst av

1. arbete i Sverige, och
2. arbete i utlandet om den avgiftsskyldige när arbetet utförs omfattas av

svensk socialförsäkring enligt gemenskapsrätten inom Europeiska unionen
(EU) eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) eller enligt av-
tal med andra stater.

Avgiftspliktig inkomst av näringsverksamhet

3 §

�verskott av näringsverksamhet är avgiftspliktig, om den som har in-

komsten har arbetat i verksamheten i inte oväsentlig omfattning.

background image

8

SFS 2000:980

Avgiftspliktig inkomst av tjänst

Inkomst av självständigt bedriven verksamhet

4 §

Inkomst av tjänst från verksamhet som bedrivs självständigt men som

inte räknas som näringsverksamhet är avgiftspliktig.

Ersättning som utges av privatpersoner

5 §

En ersättning för arbete som utförts åt en fysisk person eller ett dödsbo

är avgiftspliktig, om den skall tas upp i inkomstslaget tjänst och arbets-
givaravgifter enligt 2 kap. 6 § inte skall betalas på ersättningen.

Inkomster som omfattas av avtal om betalning av socialavgifter

6 §

En ersättning för arbete som utförts åt en fysisk person som är bosatt

utomlands eller en utländsk juridisk person är avgiftspliktig, om den skall
tas upp i inkomstslaget tjänst och arbetsgivaravgifter enligt 2 kap. 8 § inte
skall betalas på ersättningen.

Marie Curie�stipendier

7 §

Forskarstipendium från Europeiska gemenskaperna (Marie Curie-sti-

pendium) är avgiftspliktigt.

Detta gäller inte om stipendiet utges av en fysisk person bosatt i Sverige

eller av en svensk juridisk person.

Inkomster för den som har F-skattsedel

8 §

Löner, arvoden, förmåner och andra ersättningar för arbete är avgifts-

pliktiga, om den som gett ut ersättningen enligt bestämmelserna i 2 kap. 5 §
inte skall betala arbetsgivaravgifter. Detsamma gäller annat som utges med
anledning av ett avtal om arbete samt sådan ersättning som enligt 2 kap. 11 §
1, 2 eller 4 likställs med ersättning för arbete.

Avgiftsfri inkomst

Ersättningar under 1 000 kronor

9 §

Sådana ersättningar för arbete från en utbetalare som sammanlagt un-

der året understiger 1 000 kronor är avgiftsfria.

Detta gäller inte om ersättningen utgör inkomst av näringsverksamhet.

Sjukpenning och rehabiliteringspenning

10 §

Sjukpenning och rehabiliteringspenning enligt lagen (1962:381) om

allmän försäkring är avgiftsfri.

Detta gäller också sjukpenning enligt lagen (1976:380) om arbetsskade-

försäkring och motsvarande ersättning som utges enligt annan författning el-
ler på grund av regeringens förordnande.

background image

9

SFS 2000:980

Ersättning till näringsidkare utan F-skattsedel

11 §

En ersättning för arbete som utgör inkomst i inkomstslaget närings-

verksamhet är avgiftsfri, om den som utger ersättningen skall betala arbets-
givaravgifter på den enligt bestämmelserna i 2 kap.

Avgiftsunderlaget

12 §

Underlaget för beräkning av egenavgifter (avgiftsunderlaget) är sum-

man av de avgiftspliktiga nettoinkomsterna vid den avgiftsskyldiges taxe-
ring till inkomstskatt.

Ett underskott i en näringsverksamhet får inte minska ett överskott i en

annan näringsverksamhet.

Avgiftsunderlag skall inte fastställas, om den avgiftsskyldige avlidit under

året före taxeringsåret.

Avgifterna och avgiftsberäkningen

13 §

Egenavgifterna är 28,32 procent av avgiftsunderlaget och utgörs av

1. sjukförsäkringsavgift

9,53 %

2. föräldraförsäkringsavgift

2,20 %

3. ålderspensionsavgift

10,21 %

4. efterlevandepensionsavgift

1,70 %

5. arbetsmarknadsavgift

3,30 %

6. arbetsskadeavgift

1,38 %

Avgiftsunderlag mindre än 1 000 kronor

14 §

Inga egenavgifter skall betalas om avgiftsunderlaget understiger

1 000 kronor.

Avgifter för personer som har fyllt 65 år

15 §

Den som vid ingången av året före taxeringsåret har fyllt 65 år skall

bara betala ålderspensionsavgiften.

Avgifter för personer som har pension

16 § Den som har haft hel ålderspension enligt lagen (1962:381) om all-
män försäkring hela året före taxeringsåret skall bara betala ålderspensions-
avgiften. Detsamma gäller den som har haft hel förtidspension enligt den la-
gen någon del av året före taxeringsåret.

Sjukförsäkringsavgift vid karenstid för sjukpenning

17 § Den för vilken sjukpenningförsäkring enligt 3 kap. 11 § lagen
(1962:381) om allmän försäkring gäller med karenstid skall betala sjukför-
säkringsavgift efter en procentsats som beräknas med hänsyn till hur karens-
tiden bedöms påverka försäkringens utgifter.

background image

10

SFS 2000:980

Särskilt avdrag vid avgiftsberäkningen

18 § Vid beräkning av egenavgifter skall avdrag göras med 5 procent av
avgiftsunderlaget, dock högst med 9 000 kronor per år.

Om den avgiftsskyldige är delägare i ett handelsbolag, får det samman-

lagda avdraget från de egenavgifter som är hänförliga till inkomsten från
handelsbolaget för samtliga delägare i bolaget inte överstiga 42 600 kronor
per år. Avdraget skall fördelas mellan delägarna i proportion till hur den
skattepliktiga inkomsten från handelsbolaget fördelas mellan dem.

19 § Om den avgiftsskyldige under året även har gjort avdrag från arbets-
givaravgifter enligt 2 kap. 28 och 29 §§, får avdraget från egenavgifterna
tillsammans med avdraget från arbetsgivaravgifterna inte överstiga 42 600
kronor per år.

Om den avgiftsskyldige är delägare i ett handelsbolag och bolaget under

året har gjort avdrag från arbetsgivaravgifter enligt 2 kap. 28 och 29 §§, får
det sammanlagda avdraget från de egenavgifter som är hänförliga till inkom-
sten från handelsbolaget för samtliga delägare i bolaget tillsammans med av-
draget från arbetsgivaravgifterna inte överstiga 42 600 kronor per år.

4 kap. Förfarandet

Betalning av socialavgifter

1 § Föreskrifter om bestämmande, debitering, redovisning och betalning
av avgifter enligt denna lag finns i skattebetalningslagen (1997:483).

Skattebrott m.m.

2 § I fråga om avgift som avses i denna lag gäller vad som föreskrivs om
skatt i

� skattebrottslagen (1971:69),
� lagen (1971:1072) om förmånsberättigade skattefordringar m.m., och
� lagen (1978:880) om betalningssäkring för skatter, tullar och avgifter.

Verkställighetsföreskrifter

3 § Närmare föreskrifter för tillämpningen av 2 kap. 21 § tredje stycket
och 3 kap. 17 § meddelas av regeringen eller den myndighet som regeringen
bestämmer.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001.
2. Genom lagen upphävs lagen (1981:691) om socialavgifter.
3. �ldre bestämmelser om arbetsgivaravgifter gäller fortfarande i fråga

om ersättning som betalas ut före ikraftträdandet.

4. �ldre bestämmelser om egenavgifter gäller fortfarande i fråga om in-

komster som uppbärs före ikraftträdandet. Om beskattningsåret omfattar tid
såväl före som efter utgången av år 2000 skall, om den avgiftsskyldige inte
visar annat, så stor del av beskattningsårets inkomst anses hänförlig till tiden
efter utgången av år 2000 som svarar mot förhållandet mellan den del av be-
skattningsåret som infaller under denna tid och hela beskattningsåret.

background image

11

SFS 2000:980

5. Bestämmelsen i 2 kap. 27 § gäller inte för den som är född år 1937 eller

tidigare. På ersättning till en sådan person skall inga avgifter betalas om
denna vid årets ingång har fyllt 65 år.

6. Bestämmelsen i 3 kap. 15 § gäller inte för den som är född år 1937 eller

tidigare. På inkomster som en sådan person har skall inga avgifter betalas,
om personen har fyllt 65 år vid ingången av året före taxeringsåret.

7. Arbetsgivaravgifter skall inte betalas på ersättning för arbetsskada som

har inträffat före utgången av juni 1993 om ersättningen avser tid därefter el-
ler på ersättning för arbetsskada som inträffat före utgången av år 1992 om
skadan anmälts till allmän försäkringskassa efter utgången av juni 1993, allt
under förutsättning att ersättningen utgår på grund av ansvarighetsförsäkring
vilken meddelats enligt grunder som fastställts i kollektivavtal mellan ar-
betsmarknadens huvudorganisationer. Detta gäller emellertid endast ersätt-
ning som inte avser de första 180 dagarna efter skadetillfället och som för en
och samma arbetstagare beräknas på lönedelar som inte överstiger sju och en
halv gånger prisbasbeloppet enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring.

8. En förbindelse som avses i 2 kap. 11 eller 12 § eller 15 kap. 18 § lagen

(1998:674) om inkomstgrundad ålderspension i dess lydelse före den 1 janu-
ari 2001 skall alltjämt gälla, om arbetsgivaravgifter enligt 2 kap. 4 § denna
lag inte skall betalas på den ersättning som omfattas av förbindelsen.

9. Bestämmelsen i 2 kap. 30 § skall tillämpas i fråga om avgifter på ersätt-

ningar som betalas ut efter utgången av år 2001.

På regeringens vägnar

G�RAN PERSSON

BOSSE RINGHOLM
(Finansdepartementet)

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2000

Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten

JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.