SFS 2002:973 Lag om ändring i socialavgiftslagen (2000:980)

Du är här: Start / Socialrätt / Socialavgiftslag (2000:980) / SFS 2002:973 Lag om ändring i socialavgiftslagen (2000:980)
020973.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i socialavgiftslagen (2000:980);

utfärdad den 5 december 2002.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 2 kap. 26 § och 3 kap. 13 § social-

avgiftslagen (2000:980) skall ha följande lydelse.

2 kap.

26 §

Arbetsgivaravgifterna är 29,57 procent av avgiftsunderlaget och ut-

görs av

1. sjukförsäkringsavgift

11,08 %

2. föräldraförsäkringsavgift

2,20 %

3. ålderspensionsavgift

10,21 %

4. efterlevandepensionsavgift

1,70 %

5. arbetsmarknadsavgift

3,70 %

6. arbetsskadeavgift

0,68 %

3 kap.

13 §

Egenavgifterna är 27,76 procent av avgiftsunderlaget och utgörs av

1. sjukförsäkringsavgift

11,81 %

2. föräldraförsäkringsavgift

2,20 %

3. ålderspensionsavgift

10,21 %

4. efterlevandepensionsavgift

1,70 %

5. arbetsmarknadsavgift

1,16 %

6. arbetsskadeavgift

0,68 %

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2003.
2. De nya bestämmelserna i 2 kap. 26 § tillämpas på ersättning som beta-

las ut från och med den 1 januari 2003.

3. De nya bestämmelserna i 3 kap. 13 § tillämpas på inkomst som uppbärs

från och med den 1 januari 2003. Omfattar beskattningsåret tid såväl före
som efter utgången av år 2002 skall, om den avgiftsskyldige inte visar annat,
så stor del av beskattningsårets inkomst anses hänförlig till tiden efter ut-
gången av år 2002 som svarar mot förhållandet mellan den del av beskatt-
ningsåret som infaller under denna tid och hela beskattningsåret.

1

Prop. 2002/03:1, bet. 2002/03:FiU1, rskr. 2002/03:24.

SFS 2002:973

Utkom från trycket
den 13 december 2002

background image

2

SFS 2002:973

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2002

På regeringens vägnar

BOSSE RINGHOLM

Ulf Rehnberg
(Finansdepartementet)

Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten

JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.