SFS 2004:1056 Lag om ändring i socialavgiftslagen (2000:980)

Du är här: Start / Socialrätt / Socialavgiftslag (2000:980) / SFS 2004:1056 Lag om ändring i socialavgiftslagen (2000:980)
041056.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i socialavgiftslagen (2000:980);

utfärdad den 25 november 2004.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 2 kap. 26 och 28 §§ samt 3 kap.

13, 18 och 19 §§ socialavgiftslagen (2000:980) skall ha följande lydelse.

2 kap.

26 §

2 Arbetsgivaravgifterna är 29,63 procent av avgiftsunderlaget och ut-

görs av

1. sjukförsäkringsavgift

10,39 %

2. föräldraförsäkringsavgift

2,20 %

3. ålderspensionsavgift

10,21 %

4. efterlevandepensionsavgift

1,70 %

5. arbetsmarknadsavgift

4,45 %

6. arbetsskadeavgift

0,68 %

28 § Vid beräkning av arbetsgivaravgifterna skall avdrag göras med 5 pro-
cent av avgiftsunderlaget, dock högst med 3 090 kronor.

3 kap.

13 §

3 Egenavgifterna är 27,82 procent av avgiftsunderlaget och utgörs av

1. sjukförsäkringsavgift

11,12 %

2. föräldraförsäkringsavgift

2,20 %

3. ålderspensionsavgift

10,21 %

4. efterlevandepensionsavgift

1,70 %

5. arbetsmarknadsavgift

1,91 %

6. arbetsskadeavgift

0,68 %

18 § Vid beräkning av egenavgifter skall avdrag göras med 5 procent av
avgiftsunderlaget, dock högst med 9 000 kronor per år.

Om den avgiftsskyldige är delägare i ett handelsbolag, får det samman-

lagda avdraget från de egenavgifter som är hänförliga till inkomsten från
handelsbolaget för samtliga delägare i bolaget inte överstiga 37 080 kronor

1 Prop. 2004/05:1, bet. 2004/05:FiU1, rskr. 2004/05:47.

2 Senaste lydelse 2002:973.

3 Senaste lydelse 2002:973.

SFS 2004:1056

Utkom från trycket
den 3 december 2004

background image

2

SFS 2004:1056

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2004

per år. Avdraget skall fördelas mellan delägarna i proportion till hur den
skattepliktiga inkomsten från handelsbolaget fördelas mellan dem.

19 § Om den avgiftsskyldige under året även har gjort avdrag från arbets-
givaravgifter enligt 2 kap. 28 och 29 §§, får avdraget från egenavgifterna
tillsammans med avdraget från arbetsgivaravgifterna inte överstiga
37 080 kronor per år.

Om den avgiftsskyldige är delägare i ett handelsbolag och bolaget under

året har gjort avdrag från arbetsgivaravgifter enligt 2 kap. 28 och 29 §§, får
det sammanlagda avdraget från de egenavgifter som är hänförliga till in-
komsten från handelsbolaget för samtliga delägare i bolaget tillsammans
med avdraget från arbetsgivaravgifterna inte överstiga 37 080 kronor per år.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005.
2. De nya bestämmelserna i 2 kap. 26 § tillämpas på ersättning som beta-

las ut från och med den 1 januari 2005.

3. �ldre bestämmelser i 2 kap. 28 § tillämpas fortfarande på arbets-

givaravgifter som belöper på tid före ikraftträdandet.

4. De nya bestämmelserna i 3 kap. 13 § tillämpas på inkomst som uppbärs

från och med den 1 januari 2005. Omfattar beskattningsåret tid såväl före
som efter utgången av år 2004 skall, om den avgiftsskyldige inte visar annat,
så stor del av beskattningsårets inkomst anses hänförlig till tiden efter ut-
gången av år 2004 som svarar mot förhållandet mellan den del av beskatt-
ningsåret som infaller under denna tid och hela beskattningsåret.

5. De nya bestämmelserna i 3 kap. 18 och 19 §§ tillämpas på beskatt-

ningsår som börjar efter utgången av år 2004.

På regeringens vägnar

P�R NUDER

Ulf Rehnberg
(Finansdepartementet)

Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten

JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.