SFS 2004:1244 Lag om ändring i lagen (2004:1056) om ändring i socialavgiftslagen (2000:980)

Du är här: Start / Socialrätt / Socialavgiftslag (2000:980) / SFS 2004:1244 Lag om ändring i lagen (2004:1056) om ändring i socialavgiftslagen (2000:980)
041244.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2004:1056) om ändring i
socialavgiftslagen (2000:980);

utfärdad den 9 december 2004.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 2 kap. 26 § socialavgiftslagen

(2000:980) i stället för dess lydelse enligt lagen (2004:1056) om ändring i
nämnda lag skall ha följande lydelse.

2 kap.

26 §

Arbetsgivaravgifterna är 29,39 procent av avgiftsunderlaget och ut-

görs av

1. sjukförsäkringsavgift

10,15 %

2. föräldraförsäkringsavgift

2,20 %

3. ålderspensionsavgift

10,21 %

4. efterlevandepensionsavgift

1,70 %

5. arbetsmarknadsavgift

4,45 %

6. arbetsskadeavgift

0,68 %

På regeringens vägnar

P�R NUDER

Ulf Rehnberg
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2004/05:21, bet. 2004/05:SfU5, rskr. 2004/05:111.

SFS 2004:1244

Utkom från trycket
den 17 december 2004

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2004

Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten

JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.