SFS 1999:1301 Lag om ändring i lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension

Du är här: Start / Socialrätt / Socialavgiftslag (2000:980) / SFS 1999:1301 Lag om ändring i lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension
991301.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1998:674) om inkomstgrundad
ålderspension;

utfärdad den 16 december 1999.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 2 kap. 4, 6, 13, 14, 16 och 19 §§ la-

gen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension skall ha följande lydelse.

2 kap.

4 §

Som pensionsgrundande inkomst av anställning räknas även stipen-

dium som enligt 11 kap. 46 § inkomstskattelagen (1999:1229) skall tas upp
som intäkt i inkomstslaget tjänst, om stipendiet har betalats ut av en fysisk
person bosatt i Sverige eller av en svensk juridisk person. Den som har beta-
lat ut ett sådant stipendium anses som arbetsgivare.

6 §

2

Pensionsgrundande inkomst av annat förvärvsarbete är

1. inkomst av en sådan näringsverksamhet här i landet som enligt 2 kap.

23 § inkomstskattelagen (1999:1229) utgör aktiv näringsverksamhet,

2. tillfällig förvärvsinkomst av självständigt bedriven verksamhet,
3. ersättning för arbete för någon annans räkning i pengar eller andra skat-

tepliktiga förmåner,

4. sjukpenning och rehabiliteringspenning enligt lagen (1962:381) om all-

män försäkring samt sjukpenning enligt lagen (1976:380) om arbetsskade-
försäkring eller motsvarande ersättning som har utgetts enligt annan författ-
ning eller på grund av regeringens förordnande, i den utsträckning ersätt-
ningen har trätt i stället för inkomst som anges i 1�3,

5. stipendium som enligt 11 kap. 46 § inkomstskattelagen skall tas upp

som intäkt i inkomstslaget tjänst.

Första stycket gäller endast i den utsträckning inkomsten inte skall räknas

som inkomst av anställning, såvida inte inkomsten utgör ersättning för utfört
arbete från ett handelsbolag eller en europeisk ekonomisk intressegruppering
till en delägare i handelsbolaget respektive en medlem i intressegruppe-
ringen.

13 §

Ersättning som en idrottsutövare har fått från en sådan ideell förening

som avses i 7 kap. 7 § första stycket inkomstskattelagen (1999:1229) och
som har till huvudsakligt syfte att främja idrottslig verksamhet, är inte pen-

1

Prop. 1999/2000:2, bet. 1999/2000:SkU2, rskr. 1999/2000:117.

2

�ndringen innebär bl.a. att tredje stycket upphävs.

SFS 1999:1301

Utkom från trycket
den 27 december 1999

background image

2

SFS 1999:1301

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 1999

sionsgrundande som inkomst av anställning om ersättningen från föreningen
under ett år har understigit hälften av det för det året gällande prisbasbelop-
pet enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring.

14 §

Ersättning från en stiftelse som har till väsentligt ändamål att tillgo-

dose ekonomiska intressen hos dem som är eller har varit anställda hos en ar-
betsgivare som har lämnat bidrag till stiftelsen (vinstandelsstiftelse) eller
från en annan juridisk person med motsvarande ändamål, är inte pensions-
grundande om ersättningen avser en sådan anställd och inte har utgjort er-
sättning för arbete för den juridiska personens räkning. Detta gäller dock en-
dast om de bidrag arbetsgivaren har lämnat till den juridiska personen varit
avsedda att vara bundna under minst tre kalenderår och att på likartade vill-
kor tillkomma en betydande del av de anställda.

Om arbetsgivaren är ett fåmansföretag eller ett fåmanshandelsbolag gäller

första stycket inte ersättning som den juridiska personen har lämnat till så-
dan företagsledare eller delägare i företaget eller en person som är närstå-
ende till någon av dem. Med fåmansföretag, fåmanshandelsbolag, företags-
ledare och närstående avses detsamma som i inkomstskattelagen
(1999:1229).

Vid beräkning av pensionsgrundande inkomst skall alltid bortses från så-

dan ersättning från en vinstandelsstiftelse som härrör från bidrag som arbets-
givaren har lämnat under åren 1988�1991.

16 §

Intäkt som avses i 10 kap. 3 § 1�4 inkomstskattelagen (1999:1229) är

inte pensionsgrundande inkomst.

Pensionsgrundande inkomst är inte heller sådana lönetillägg som, vid ar-

bete som har utförts utomlands, har betingats av ökade levnadskostnader och
andra särskilda förhållanden i sysselsättningslandet.

19 §

Pensionsgrundande inkomst av anställning för vilken en försäkrad

inte är skattskyldig i Sverige enligt inkomstskattelagen (1999:1229) skall be-
stämmas med ledning av en särskild kontrolluppgift från arbetsgivaren.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2000 och tillämpas första gången vid

fastställande av pensionsgrundande inkomst för år 2001.

På regeringens vägnar

INGELA THAL�0N

Marianne Jenryd
(Socialdepartementet)

Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten

JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.