SFS 2009:1064 Lag om ändring i socialavgiftslagen (2000:980);

Du är här: Start / Socialrätt / Socialavgiftslag (2000:980) / SFS 2009:1064 Lag om ändring i socialavgiftslagen (2000:980);
091064.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i socialavgiftslagen (2000:980);

utfärdad den 12 november 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om socialavgiftslagen

(2000:980)

dels att 2 kap. 13 § ska upphöra att gälla,
dels att rubriken närmast före 2 kap. 13 § ska utgå,
dels att 2 kap. 12 § ska ha följande lydelse.

2 kap.

12 §

En ersättning är avgiftsfri om den

1. är skattefri enligt inkomstskattelagen (1999:1229),
2. undantas från skatteplikt enligt 6 § 2 eller 3 lagen (1991:586) om sär-

skild inkomstskatt för utomlands bosatta, eller

3. undantas från skatteplikt enligt 8 § 5 eller 6 lagen (1991:591) om sär-

skild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010 och tillämpas på ersättningar

som betalas ut efter den 31 december 2009.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Peter Ljungqvist
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2008/09:182, bet. 2009/10:SkU2, rskr. 2009/10:23.

SFS 2009:1064

Utkom från trycket
den 24 november 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten

JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.