SFS 2010:404 Lag om ändring i socialavgiftslagen (2000:980)

Du är här: Start / Socialrätt / Socialavgiftslag (2000:980) / SFS 2010:404 Lag om ändring i socialavgiftslagen (2000:980)
100404.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i socialavgiftslagen (2000:980);

utfärdad den 27 maj 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 3 kap. 13 § socialavgiftslagen

(2000:980) ska ha följande lydelse.

3 kap.

13 §

2

Egenavgifterna är 22,94 procent av avgiftsunderlaget och utgörs av

1. sjukförsäkringsavgift

6,04 %

2. föräldraförsäkringsavgift

2,20 %

3. ålderspensionsavgift

10,21 %

4. efterlevandepensionsavgift

1,70 %

5. arbetsmarknadsavgift

2,11 %

6. arbetsskadeavgift

0,68 %

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2010 och tillämpas på inkomst som

uppbärs efter den 30 juni 2010.

2. Omfattar beskattningsåret tid såväl före som efter ikraftträdandet ska,

om den avgiftsskyldige inte visar annat, så stor del av beskattningsårets in-
komst anses hänförlig till tiden efter den 30 juni 2010 som svarar mot förhål-
landet mellan den del av beskattningsåret som infaller under denna tid och
hela beskattningsåret.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Peter Ljungqvist
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2009/10:120, bet. 2009/10:SfU15, rskr. 2009/10:276.

2 Senaste lydelse 2009:1160.

SFS 2010:404

Utkom från trycket
den 4 juni 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten

JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.