SFS 2008:309 Lag om ändring i lagen (1993:737) om bostadsbidrag

080309.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1993:737) om bostadsbidrag;

utfärdad den 22 maj 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 4 § lagen (1993:737) om bostads-

bidrag ska ha följande lydelse.

4 §

2

Bidragsgrundande inkomst beräknas med utgångspunkt i

1. överskott i inkomstslaget tjänst enligt 10 kap. 16 § inkomstskattelagen

(1999:1229),

2. överskott i inkomstslaget näringsverksamhet beräknat enligt 4 a §, och
3. överskott i inkomstslaget kapital beräknat enligt 4 b §.
Till de sammanlagda överskotten ska läggas belopp enligt tredje stycket

samt 5 och 7 §§. Det på så sätt framräknade beloppet är den bidragsgrun-
dande inkomsten.

Överskottet enligt första stycket ska ökas med
1. inkomst som på grund av 3 kap. 9–13 §§ inkomstskattelagen eller skat-

teavtal inte ska tas upp som intäkt i inkomstslaget näringsverksamhet, tjänst
eller kapital,

2. studiemedel i form av studiebidrag, utom den del som avser tilläggsbi-

drag,

3. skattefria stipendier över 3 000 kronor per månad,
4. skattepliktiga inkomster enligt 5 § lagen (1991:586) om särskild in-

komstskatt för utomlands bosatta, och

5. vårdnadsbidrag enligt lagen (2008:307) om kommunalt vårdnads-

bidrag.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2008.

På regeringens vägnar

GÖRAN HÄGGLUND

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

1

Prop. 2007/08:91, bet. 2007/08:SfU9, rskr. 2007/08:200.

2

Senaste lydelse 2006:1468.

SFS 2008:309

Utkom från trycket
den 3 juni 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.