SFS 2015:755 Lag om ändring i socialförsäkringsbalken

150755.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i socialförsäkringsbalken;

utfärdad den 26 november 2015.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om socialförsäkringsbalken

dels att 19 kap. 19 och 20 §§ ska upphöra att gälla,
dels att rubriken närmast före 19 kap. 19 § ska utgå,
dels att 18 kap. 7 och 29 §§ samt 19 kap. 32 och 47 §§ ska ha följande

lydelse,

dels att det ska införas tre nya paragrafer, 18 kap. 9 a, 40 a och 42 a §§, och

närmast före 18 kap. 9 a § en ny rubrik av följande lydelse.

18 kap.

7 §

Underhållsstöd och förlängt underhållsstöd lämnas även till ett barn som

varaktigt bor och är folkbokfört hos

1. en eller två särskilt förordnade vårdnadshavare som bor här i landet, eller
2. någon eller några som bor här i landet och som var särskilt förordnade

vårdnadshavare för barnet, när det fyllde 18 år.

Det som i denna underavdelning föreskrivs om boförälder gäller då den

eller de särskilt förordnade vårdnadshavarna. Bestämmelserna i 3, 8 och
9 a §§ tillämpas inte i dessa fall.

Fullgörande av betalningsskyldighet mot Försäkringskassan

9 a §

Underhållsstöd enligt 20 § lämnas inte längre om den bidragsskyldige

under minst sex månader i följd, i rätt ordning, till Försäkringskassan har be-
talat det belopp som har bestämts enligt 19 kap. 16–18 och 21–27 §§. Om det
finns särskilda skäl, ska underhållsstöd ändå lämnas.

29 §

2

Har den bidragsskyldige, när hans eller hennes betalningsskyldighet

bestäms, enligt 19 kap. 22–25 §§ fått tillgodoräkna sig ett avdrag för barnets
vistelse hos honom eller henne, ska underhållsstödet minskas med ett belopp
motsvarande avdraget.

40 a §

Inför Försäkringskassans prövning enligt 9 a § ska myndigheten

sända meddelande till boföräldern och den bidragsskyldige och, vid förlängt
underhållsstöd, även till den studerande. Meddelandet ska innehålla en upp-
maning till mottagarna att inom en viss tid yttra sig muntligen eller skrift-

1 Prop. 2014/15:145, bet. 2015/16:SfU7, rskr. 2015/16:40.

2 Ändringen innebär att första stycket tas bort.

SFS 2015:755

Utkom från trycket
den 4 december 2015

background image

2

SFS 2015:755

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2015

ligen, om de har något att anföra i fråga om huruvida underhållsstöd ska läm-
nas fortsättningsvis. Försäkringskassan ska sända ett sådant meddelande även
om myndigheten har bedömt att det finns sådana särskilda skäl som medför
att underhållsstöd ändå ska lämnas.

42 a §

När Försäkringskassan har fattat beslut med stöd av 9 a § om att

underhållsstöd inte längre lämnas, ska boföräldern och den bidragsskyldige
och, vid förlängt underhållsstöd, även den studerande skriftligen underrättas
om beslutet.

19 kap.

32 §

I fall som avses i 28 § tillämpas även 2, 18 och 40–46 §§ samt 49 §

första stycket och 110 kap. 48 §. Det som där föreskrivs om betalningsskyl-
dighet gäller då skyldighet att betala fastställt underhållsbidrag till Försäk-
ringskassan. Betalning till Försäkringskassan ska dock ske allteftersom
underhållsbidraget förfaller till betalning.

47 §

Om den bidragsskyldige inte betalar belopp som bestämts enligt 16–

27 §§ i rätt tid, ska han eller hon betala ränta på skulden.

Den årliga räntan enligt första stycket tas ut efter en räntesats som för varje

kalenderår beräknas med ledning av emissionsräntorna för Riksgäldskonto-
rets statsskuldväxlar och statsobligationer för de senaste tre åren. Regeringen
eller den myndighet som regeringen bestämmer kan med stöd av 8 kap. 7 §
regeringsformen meddela närmare föreskrifter om ränta enligt denna para-
graf.

1. Denna lag träder i kraft den 1 april 2016.
2. Bestämmelsen i 18 kap. 9 a § tillämpas första gången på sådana betal-

ningar som har gjorts till Försäkringskassan efter ikraftträdandet.

3. De äldre bestämmelserna i 18 kap. 29 § och 19 kap. 32 § samt de upp-

hävda bestämmelserna i 19 kap. 19 och 20 §§ gäller fortfarande avseende
barns vistelse hos den bidragsskyldige som har inletts före ikraftträdandet.

4. Den äldre lydelsen av 19 kap. 47 § i fråga om ränta vid anstånd gäller

fortfarande för ränta som avser tid före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

ANNIKA STRANDHÄLL

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.