SFS 2015:758 Lag om ändring i socialförsäkringsbalken

Du är här: Start / Socialrätt / Socialförsäkringsbalk (2010:110) / SFS 2015:758 Lag om ändring i socialförsäkringsbalken
150758.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i socialförsäkringsbalken;

utfärdad den 26 november 2015.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om socialförsäkringsbalken

dels att 26 kap. 23 § och 114 kap. 23 § ska upphöra att gälla,
dels att rubriken närmast före 26 kap. 23 § ska utgå,
dels att 12 kap. 38 §, 97 kap. 13 §, 102 kap. 15 § och 114 kap. 8 § ska ha

följande lydelse.

12 kap.

38 §

2

För en förälder som anses bosatt i Sverige även under vistelse utom-

lands enligt bestämmelserna i 5 kap. 6 och 8 §§, ska det bortses från tiden för
utlandsvistelsen när det bestäms om 240-dagarsvillkoret i 35 § 1 är uppfyllt.

Vidare ska för en förälder som fått sjukersättning eller aktivitetsersättning

en sjukpenninggrundande inkomst beräknad enligt 26 kap. 22 a § anses ha
gällt hela den tid som föräldern fått sådan ersättning.

97 kap.

13 §

3

Med vissa andra inkomster enligt 2 § 6 avses följande:

1. inkomst som på grund av 3 kap. 9�13 §§ inkomstskattelagen

(1999:1229) eller skatteavtal inte ska tas upp som intäkt i inkomstslaget
näringsverksamhet, tjänst eller kapital,

2. studiemedel i form av studiebidrag, utom den del som avser tilläggs-

bidrag,

3. skattefria stipendier över 3 000 kronor per månad,
4. skattepliktiga inkomster enligt 5 § lagen (1991:586) om särskild in-

komstskatt för utomlands bosatta, och

5. etableringsersättning enligt lagen (2010:197) om etableringsinsatser för

vissa nyanlända invandrare.

Inkomster som avses i första stycket 2 och 3 och som i slutet av ett år beta-

las ut i förskott som hänförliga till nästföljande år ska beaktas för det senare
året.

1 Prop. 2014/15:147, bet. 2015/16:SfU8, rskr. 2015/16:41.

2 �ndringen innebär att tredje stycket tas bort.

3 Senaste lydelse 2010:352.

SFS 2015:758

Utkom från trycket
den 4 december 2015

background image

2

SFS 2015:758

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2015

102 kap.

15 §

4

Med vissa andra inkomster enligt 7 § 5 avses detsamma som i 97 kap.

13 § första stycket 1�3 och 5 samt ersättning från avtalsgruppsjukförsäkringar
för sjukdomsfall som inträffat före år 1991.

114 kap.

8 §

5

Pensionsuppgifter som behandlas för ändamål som anges i 7 § får

också behandlas av Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten för tillhan-
dahållande av information som behövs

1. som underlag för beslut om och kontroll av förmåner, ersättningar och

andra stöd åt enskilda i den verksamhet som bedrivs av Centrala studie-
stödsnämnden och arbetslöshetskassorna,

2. för samordning av tjänstepensioner i den verksamhet som bedrivs av

Staten tjänstepensionsverk och det för kommunerna och landstingen gemen-
samma organet för administration av personalpensioner,

3. för handläggning av ärenden hos Statens tjänstepensionsverk där regler

om statens tjänstegrupplivförsäkring ska tillämpas, eller

4. som underlag för beslut om och kontroll av ekonomiskt bistånd enligt

4 kap. socialtjänstlagen (2001:453) åt enskild i den verksamhet som bedrivs
av socialnämnderna.

1. Denna lag träder i kraft den 1 februari 2016.
2. �ldre föreskrifter gäller fortfarande när kommunalt vårdnadsbidrag har

lämnats enligt den upphävda lagen (2008:307) om kommunalt vårdnads-
bidrag.

På regeringens vägnar

ANNIKA STRANDH�LL

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

4 Senaste lydelse 2010:352.

5 Senaste lydelse 2010:568.

Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten

LSS
LVM
LVU
Socialtjänstlagen
JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.