SFS 2017:1306 Lag om ändring i socialförsäkringsbalken

Du är här: Start / Socialrätt / Socialförsäkringsbalk (2010:110) / SFS 2017:1306 Lag om ändring i socialförsäkringsbalken
171306.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i socialförsäkringsbalken;

utfärdad den 18 december 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om socialförsäkringsbalken

dels att nuvarande 30 kap. 6 § ska betecknas 30 kap. 6 a §,
dels att 30 kap. 1 §, 35 kap. 18 och 19 §§ och 110 kap. 21 och 55 §§ ska ha

följande lydelse,

dels att det ska införas en ny paragraf, 30 kap. 6 §, av följande lydelse.

30 kap.

1 §

I detta kapitel finns bestämmelser om rehabilitering i 2�14 §§.

6 §

Om det kan antas att den försäkrades arbetsförmåga kommer att vara

nedsatt på grund av sjukdom under minst 60 dagar ska arbetsgivaren senast
den dag när den försäkrades arbetsförmåga har varit nedsatt under 30 dagar ha
upprättat en plan för återgång i arbete. Om det har antagits att den försäkrades
arbetsförmåga inte kommer att vara nedsatt under minst 60 dagar och det se-
nare framkommer att nedsättningen kan antas komma att fortgå under minst
60 dagar ska dock en sådan plan omgående upprättas.

En plan för återgång i arbete behöver inte upprättas om det med hänsyn till

den försäkrades hälsotillstånd klart framgår att den försäkrade inte kan återgå
i arbete. Om hälsotillståndet senare förbättras ska dock en plan omgående
upprättas. Planen ska i den utsträckning som det är möjligt upprättas i samråd
med den försäkrade.

Arbetsgivaren ska fortlöpande se till att planen för återgång i arbete följs

och att det vid behov görs ändringar i den.

35 kap.

18 §

2

Garantinivån för hel sjukersättning från och med den månad då den

försäkrade fyller 30 år motsvarar för år räknat 2,53 prisbasbelopp.

19 §

3

Garantinivån för hel sjukersättning till och med månaden före den må-

nad då den försäkrade fyller 30 år samt för hel aktivitetsersättning motsvarar
för år räknat

1 Prop. 2017/18:1, utg.omr. 10, bet. 2017/18:SfU1, rskr. 2017/18:124.

2 Senaste lydelse 2016:1293.

3 Senaste lydelse 2016:1293.

SFS 2017:1306

Utkom från trycket
den 28 december 2017

background image

2

SFS 2017:1306

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

� 2,23 prisbasbelopp till och med månaden före den månad då den för-

säkrade fyller 21 år,

� 2,28 prisbasbelopp från och med den månad då den försäkrade fyller

21 år till och med månaden före den månad då han eller hon fyller 23 år,

� 2,33 prisbasbelopp från och med den månad då den försäkrade fyller

23 år till och med månaden före den månad då han eller hon fyller 25 år,

� 2,38 prisbasbelopp från och med den månad då den försäkrade fyller

25 år till och med månaden före den månad då han eller hon fyller 27 år,

� 2,43 prisbasbelopp från och med den månad då den försäkrade fyller

27 år till och med månaden före den månad då han eller hon fyller 29 år, samt

� 2,48 prisbasbelopp från och med den månad då den försäkrade fyller

29 år till och med månaden före den månad då han eller hon fyller 30 år.

110 kap.

21 §

När det gäller sjukpenning ska den försäkrade, om Försäkringskassan

begär det, ge in en skriftlig särskild försäkran avseende nedsättningen av ar-
betsförmågan på grund av sjukdom. Den särskilda försäkran ska innehålla en
utförligare beskrivning av den försäkrades arbetsuppgifter och egna be-
dömning av arbetsförmågan än det som har uppgetts i ansökan. Uppgifterna i
den särskilda försäkran ska lämnas på heder och samvete.

55 §

Sjukpenning får dras in eller sättas ned, om den som är berättigad till

ersättningen underlåter att

1. styrka nedsättning av arbetsförmågan genom läkarintyg inom före-

skriven tid, eller

2. ge in en sådan särskild försäkran som avses i 21 §.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.
2. Den nya bestämmelsen i 30 kap. 6 § ska tillämpas även i fråga om för-

säkrade vars arbetsförmåga den 30 juni 2018 har varit nedsatt under minst
60 dagar eller kan antas komma att vara nedsatt under minst 60 dagar räknat
från och med dagen då arbetsförmågan blev nedsatt. En plan för återgång i ar-
bete ska då ha upprättats senast den 30 september 2018.

3. �ldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om sjukersättning och akti-

vitetsersättning som avser tid före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

ANNIKA STRANDH�LL

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten

LSS
LVM
LVU
Socialtjänstlagen
JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.