SFS 2021:991 Lag om ändring i socialförsäkringsbalken

Du är här: Start / Socialrätt / Socialförsäkringsbalk (2010:110) / SFS 2021:991 Lag om ändring i socialförsäkringsbalken
SFS2021-991.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i socialförsäkringsbalken

Utfärdad den 3 november 2021

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 18 kap. 9 a och 42 a §§ socialförsäk-
ringsbalken ska ha följande lydelse.

18 kap.
9 a §
2 Underhållsstöd enligt 20 § lämnas inte längre om den bidragsskyl-
dige under minst tolv månader i följd, i rätt ordning, till Försäkringskassan
har betalat det belopp som har bestämts enligt 19 kap. 16�18 och 21�27 §§.

Trots vad som föreskrivs i första stycket ska underhållsstöd lämnas, om

det finns särskilda skäl. Underhållsstöd på grund av särskilda skäl lämnas
under en tidsperiod om minst sex månader och högst fyra år. Ett beslut om
att lämna underhållsstöd under en bestämd tidsperiod gäller dock längst till
och med den månad då rätten till underhållsstöd annars upphör.

Efter att en tidsperiod med underhållsstöd enligt andra stycket har löpt ut

lämnas underhållsstöd enligt det underliggande beslutet om att bevilja
underhållsstöd (grundbeslutet) om förutsättningarna för sådant stöd fort-
farande är uppfyllda.

42 a §3 När Försäkringskassan har fattat beslut med stöd av 9 a § ska bo-
föräldern och den bidragsskyldige och, vid förlängt underhållsstöd, även den
studerande skriftligen underrättas om beslutet.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2022.
2. Bestämmelserna i 18 kap. 9 a § i den nya lydelsen tillämpas även på

betalningar som har gjorts till Försäkringskassan från och med den 1 augusti
2021. Detta gäller dock inte betalningar som före ikraftträdandet har
beaktats vid beslut om att lämna underhållsstöd på grund av särskilda skäl.

3. För betalningar som har gjorts till Försäkringskassan under minst sex

månader i följd före ikraftträdandet gäller fortfarande 18 kap. 9 a § i den
äldre lydelsen. Om Försäkringskassan efter ikraftträdandet beslutar att
lämna underhållsstöd på grund av särskilda skäl i dessa fall, ska dock de nya
bestämmelserna i 18 kap. 9 a § andra och tredje styckena tillämpas.

1 Prop. 2020/21:203, bet. 2021/22:SfU6, rskr. 2021/22:22.
2 Senaste lydelse 2015:755.
3 Senaste lydelse 2015:755.

SFS

2021:991

Publicerad
den

8 november 2021

background image

2

SFS

2021:991

På regeringens vägnar

MATILDA ERNKRANS

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten

LSS
LVM
LVU
Socialtjänstlagen
JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.