SFS 2010:1312 Lag om ändring i socialförsäkringsbalken

Du är här: Start / Socialrätt / Socialförsäkringsbalk (2010:110) / SFS 2010:1312 Lag om ändring i socialförsäkringsbalken
101312.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i socialförsäkringsbalken;

utfärdad den 18 november 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 2 kap. 5 §, 4 kap. 5 §, 113 kap. 2 §

och 114 kap. 9 § socialförsäkringsbalken ska ha följande lydelse.

2 kap.

5 §

Unionsrätten inom Europeiska unionen (EU) eller inom Europeiska

ekonomiska samarbetsområdet (EES) eller avtal om social trygghet eller an-
dra avtal som ingåtts med andra stater kan medföra begränsningar i tillämp-
ligheten av bestämmelserna i denna balk.

4 kap.

5 §

Den som, enligt vad som följer av Europaparlamentets och rådets för-

ordning (EG) nr 883/2004 av den 29 april 2004 om samordning av de sociala
trygghetssystemen

2, omfattas av lagstiftningen i en annan stat är inte försäk-

rad för sådana förmåner enligt denna balk som motsvarar förmåner som av-
ses i förordningen.

113 kap.

2 §

Beslut i ärenden om förmåner enligt denna balk får ändras, omprövas

och överklagas med tillämpning av bestämmelserna i 3�21 §§, om inget an-
nat följer av bestämmelserna i 22�40 §§.

Det som anges i första stycket gäller även beslut i ärenden
� enligt 19 kap. om bidragsskyldigas betalningsskyldighet mot Försäk-

ringskassan, och

� om utfärdande av intyg för tillämpning av Europaparlamentets och rå-

dets förordning (EG) nr 883/2004 av den 29 april 2004 om samordning av de
sociala trygghetssystemen.

1 Prop. 2009/10:223, bet. 2010/11:SfU3, rskr. 2010/11:6.

2 EUT L 166, 30.4.2004, s. 1 (Celex 32004R0883).

SFS 2010:1312

Utkom från trycket
den 30 november 2010

background image

2

SFS 2010:1312

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

114 kap.

9 §

Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten får även behandla per-

sonuppgifter som behandlas för ändamål som anges i 7 § för att tillhandahål-
la information utanför den egna myndigheten på grund av

1. sådan bestämmelse om skyldighet att lämna ut uppgifter till andra myn-

digheter som avses i 10 kap. 28 § första stycket offentlighets- och sekretess-
lagen (2009:400),

2. sådant medgivande att lämna ut uppgifter som följer av särskilda be-

stämmelser i lag eller förordning,

3. sådan skyldighet att lämna ut uppgifter som följer av unionsrätten inom

Europeiska unionen, eller

4. åtaganden i samarbetet inom Europeiska ekonomiska samarbets-

området eller i avtal om social trygghet eller utgivande av sjukvårdsför-
måner som Sverige ingått med andra stater.

På regeringens vägnar

ULF KRISTERSSON

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten

LSS
LVM
LVU
Socialtjänstlagen
JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.