SFS 2011:1514 Lag om ändring i socialförsäkringsbalken

Du är här: Start / Socialrätt / Socialförsäkringsbalk (2010:110) / SFS 2011:1514 Lag om ändring i socialförsäkringsbalken
111514.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i socialförsäkringsbalken;

utfärdad den 15 december 2011.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om socialförsäkringsbalken att

28 a kap. 3 och 5 §§, 31 a kap. 3 och 5 §§, 93 kap. 2 §, 103 b kap. 2 § samt
103 c kap. 2 och 3 §§ ska ha följande lydelse.

28 a kap.

3 §

2 En försäkrad som helt eller delvis har fått tidsbegränsad sjukersättning

under det högsta antalet månader som sådan ersättning kan betalas ut enligt
4 kap. 31 § lagen (2010:111) om införande av socialförsäkringsbalken har i
de fall och under de närmare förutsättningar som anges i detta kapitel rätt till
sjukpenning i särskilda fall. Detta gäller även för en försäkrad vars rätt till
aktivitetsersättning upphör på grund av att han eller hon fyller 30 år.

5 §

3

Rätten till sjukpenning i särskilda fall inträder från och med dagen

efter den då rätten till sådan tidsbegränsad sjukersättning eller aktivitetser-
sättning som avses i 3 § har upphört.

31 a kap.

3 §

4

En försäkrad som helt eller delvis har fått tidsbegränsad sjukersättning

under det högsta antalet månader som sådan ersättning kan betalas ut enligt
4 kap. 31 § lagen (2010:111) om införande av socialförsäkringsbalken har i
de fall och under de närmare förutsättningar som anges i detta kapitel rätt till
rehabiliteringspenning i särskilda fall. Detta gäller även för en försäkrad vars
rätt till aktivitetsersättning upphör på grund av att han eller hon fyller 30 år.

5 §

5

Rätten till rehabiliteringspenning i särskilda fall inträder från och med

dagen efter den då rätten till sådan tidsbegränsad sjukersättning eller aktivi-
tetsersättning som avses i 3 § har upphört.

1 Prop. 2011/12:1, utg.omr. 10, bet. 2011/12:SfU1, rskr. 2011/12:85.

2 Senaste lydelse 2011:1513.

3 Senaste lydelse 2011:1513.

4 Senaste lydelse 2011:1513.

5 Senaste lydelse 2011:1513.

SFS 2011:1514

Utkom från trycket
den 23 december 2011

background image

2

SFS 2011:1514

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

93 kap.

2 §

6

Förmåner enligt denna avdelning är

� bostadsbidrag till barnfamiljer eller personer i åldern 18�28 år,
� bostadstillägg till den som får sjukersättning, pension eller vissa

liknande förmåner, och

� boendetillägg till den som har fått tidsbegränsad sjukersättning eller

aktivitetsersättning.

103 b kap.

2 §

7

Boendetillägg är ett kompletterande bidrag till boendet för en för-

säkrad som har fått tidsbegränsad sjukersättning eller aktivitetsersättning.

103 c kap.

2 §

8

En försäkrad som helt eller delvis har fått tidsbegränsad sjukersättning

under det högsta antalet månader som sådan ersättning kan betalas ut enligt
4 kap. 31 § lagen (2010:111) om införande av socialförsäkringsbalken har i
de fall och under de närmare förutsättningar som anges i detta kapitel rätt till
ett boendetillägg. Detta gäller även för en försäkrad vars rätt till aktivitets-
ersättning upphör på grund av att han eller hon fyller 30 år.

3 §

9

Rätten till boendetillägg inträder från och med månaden efter den då

rätten till sådan tidsbegränsad sjukersättning eller aktivitetsersättning som
avses i 2 § har upphört.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2013.

På regeringens vägnar

ULF KRISTERSSON

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

6 Senaste lydelse 2011:1513.

7 Senaste lydelse 2011:1513.

8 Senaste lydelse 2011:1513.

9 Senaste lydelse 2011:1513.

Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten

LSS
LVM
LVU
Socialtjänstlagen
JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.