SFS 2012:597 Lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)

Du är här: Start / Socialrätt / Socialtjänstlag (2001:453) / SFS 2012:597 Lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)
120597.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i socialtjänstlagen (2001:453);

utfärdad den 20 september 2012.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att det i socialtjänstlagen (2001:453)

ska införas en ny paragraf, 4 kap. 1 b §, av följande lydelse.

4 kap.

1 b §

För den som har beviljats eller beviljas bistånd i form av boende i en

sådan särskild boendeform som avses i 5 kap. 5 §, ska det ingå i en skälig
levnadsnivå att kunna sammanbo med make eller sambo. Detta gäller under
förutsättning att paret varaktigt har sammanbott eller, om den ena parten
redan bor i ett sådant boende, att paret dessförinnan varaktigt har samman-
bott.

Första stycket gäller oavsett om maken eller sambon har behov av boende

i särskild boendeform.

Denna lag träder i kraft den 1 november 2012.

På regeringens vägnar

G�RAN H�GGLUND

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2011/12:147, bet. 2011/12:SoU21, rskr. 2012/13:3.

SFS 2012:597

Utkom från trycket
den 2 oktober 2012

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012

Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten

LSS
LVM
LVU
Socialtjänstlagen
JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.