SFS 2012:776 Lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)

120776.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i socialtjänstlagen (2001:453);

utfärdad den 29 november 2012.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om socialtjänstlagen

(2001:453)

dels att 1 kap. 2 §, 3 kap. 5 och 6 §§, 5 kap. 1 och 11 §§, 6 kap. 6, 7, 8 och

11 §§, 11 kap. 1, 2, 3 och 10 §§ samt 14 kap. 1 § ska ha följande lydelse,

dels att det i lagen ska införas 17 nya paragrafer, 3 kap. 3 a och 6 a–

6 c §§, 6 kap. 6 a–6 c och 7 a–7 c §§, 11 kap. 1 a och 4 a–4 c §§ samt
14 kap. 1 a–1 c §§, av följande lydelse.

1 kap.

2 §

Vid åtgärder som rör barn ska barnets bästa särskilt beaktas.

Vid beslut eller andra åtgärder som rör vård- eller behandlingsinsatser för

barn ska vad som är bäst för barnet vara avgörande.

Med barn avses varje människa under 18 år.

3 kap.

3 a §

Socialnämnden ska se till att det finns rutiner för att förebygga, upp-

täcka och åtgärda risker och missförhållanden inom socialtjänstens verksam-
het rörande barn och ungdom.

5 §

2

Socialnämndens insatser för den enskilde ska utformas och genom-

föras tillsammans med honom eller henne och vid behov i samverkan med
andra samhällsorgan och med organisationer och andra föreningar.

6 §

3

Socialnämnden bör genom hemtjänst, dagverksamheter eller annan

liknande social tjänst underlätta för den enskilde att bo hemma och att ha
kontakt med andra.

Nämnden bör även i övrigt tillhandahålla sociala tjänster genom rådgiv-

ningsbyråer, socialcentraler och liknande, social jour eller annan därmed
jämförlig verksamhet.

1 Prop. 2012/13:10, bet. 2012/13:SoU4, rskr. 2012/13:51.

2 Senaste lydelse 2007:1315. Ändringen innebär bl.a. att andra stycket upphävs.

3 Senaste lydelse 2006:901. Ändringen innebär att tredje och fjärde styckena upphävs.

SFS 2012:776

Utkom från trycket
den 7 december 2012

background image

2

SFS 2012:776

6 a §

Socialnämnden ansvarar för att det finns tillgång till öppna insatser

för att kunna möta barns, ungdomars och vårdnadshavares olika behov.

För barn som har fyllt 15 år får nämnden besluta om öppna insatser även

utan vårdnadshavarens samtycke, om det är lämpligt och barnet begär eller
samtycker till det.

I 6 b § finns särskilda bestämmelser om kontaktperson och om kontakt-

familj.

6 b §

Socialnämnden får utse en särskild person (kontaktperson) eller en

familj (kontaktfamilj) med uppgift att hjälpa den enskilde och hans eller hen-
nes närmaste i personliga angelägenheter, om den enskilde begär eller sam-
tycker till det. För barn som inte har fyllt 15 år får kontaktperson utses
endast om barnets vårdnadshavare begär eller samtycker till det. Har barnet
fyllt 15 år får kontaktperson utses endast om barnet självt begär eller sam-
tycker till det.

Om en person som inte har fyllt 21 år har behov av särskilt stöd och sär-

skild vägledning för att motverka en risk för missbruk av beroendeframkal-
lande medel, för brottslig verksamhet eller för något annat socialt nedbry-
tande beteende, får nämnden utse en särskilt kvalificerad kontaktperson för
den unge om denne begär eller samtycker till det. För barn som inte har fyllt
15 år får en sådan kontaktperson utses endast om barnets vårdnadshavare
begär eller samtycker till det. Har barnet fyllt 15 år får en särskilt kvalifice-
rad kontaktperson utses endast om barnet självt begär eller samtycker till
det.

6 c §

Socialnämnden ska kontinuerligt följa hur insatser som avses i 6 b §

genomförs när dessa har beviljats barn och ungdom.

5 kap.

1 §

4

Socialnämnden ska

verka för att barn och ungdom växer upp under trygga och goda förhål-

landen,

i nära samarbete med hemmen främja en allsidig personlighetsutveck-

ling och en gynnsam fysisk och social utveckling hos barn och ungdom,

– bedriva uppsökande verksamhet och annat förebyggande arbete för att

förhindra att barn och ungdom far illa,

– aktivt arbeta för att förebygga och motverka missbruk bland barn och

ungdom av alkoholhaltiga drycker, andra berusningsmedel eller beroende-
framkallande medel samt dopningsmedel,

– tillsammans med samhällsorgan, organisationer och andra som berörs,

uppmärksamma och verka för att barn och ungdom inte vistas i miljöer som
är skadliga för dem,

med särskild uppmärksamhet följa utvecklingen hos barn och ungdom

som har visat tecken till en ogynnsam utveckling,

– i nära samarbete med hemmen sörja för att barn och ungdom som riske-

rar att utvecklas ogynnsamt får det skydd och stöd som de behöver och, om
den unges bästa motiverar det, vård och fostran utanför det egna hemmet,

4 Senaste lydelse 2007:1315.

background image

3

SFS 2012:776

– i sin omsorg om barn och ungdom tillgodose det särskilda behov av stöd

och hjälp som kan finnas sedan ett mål eller ärende om vårdnad, boende,
umgänge eller adoption har avgjorts,

– i sin omsorg om barn och ungdom tillgodose det särskilda behov av stöd

och hjälp som kan finnas sedan vård och fostran utanför det egna hemmet
upphört.

11 §

5

Till socialnämndens uppgifter hör att verka för att den som utsatts för

brott och dennes närstående får stöd och hjälp.

Socialnämnden ska särskilt beakta att kvinnor som är eller har varit utsatta

för våld eller andra övergrepp av närstående kan vara i behov av stöd och
hjälp för att förändra sin situation.

Socialnämnden ansvarar för att ett barn, som utsatts för brott, och dennes

närstående får det stöd och den hjälp som de behöver.

Socialnämnden ska också särskilt beakta att ett barn som bevittnat våld el-

ler andra övergrepp av eller mot närstående är offer för brott och ansvara för
att barnet får det stöd och den hjälp som barnet behöver.

6 kap.

6 §

6

Ett barn får inte utan socialnämndens medgivande eller beslut om vård

tas emot för stadigvarande vård och fostran i ett enskilt hem som inte tillhör
någon av föräldrarna eller någon annan som har vårdnaden om honom eller
henne.

Socialnämnden får inte lämna medgivande eller fatta beslut om vård utan

att förhållandena i det enskilda hemmet och förutsättningarna för vård i hem-
met är utredda av socialnämnd.

Socialnämnden får inte placera ett barn i ett sådant enskilt hem som vid

upprepade tillfällen tar emot barn för tillfällig vård och fostran (jourhem) om
inte förhållandena i det enskilda hemmet och förutsättningarna för vård i det
är utredda av socialnämnd.

Om det inte finns särskilda skäl får ett barn vårdas i ett jourhem i högst två

månader efter det att socialnämndens utredning enligt 11 kap. 2 § om ingri-
pande till barnets skydd eller stöd avslutats.

6 a §

Om socialnämndens prövning gäller ett barn och medgivande eller

beslut om vård enligt 6 § och avser ett tilltänkt enskilt hem i en annan kom-
mun, ska nämnden informera och samråda med den kommunen innan den
fattar sitt beslut. Om det finns någon i det enskilda hemmet som vistas där
efter beslut av en annan kommun, ska nämnden informera och samråda även
med den kommunen.

6 b §

Socialnämnden ska i samband med beslut om placering i ett familje-

hem ingå avtal med dem som nämnden avser att anlita som familjehem.
Nämndens och familjehemmets åtaganden som avser barnets behov av stöd
och skydd under placeringen ska framgå av avtalet.

5 Senaste lydelse 2007:225.

6 Senaste lydelse 2007:1315.

background image

4

SFS 2012:776

6 c §

Socialnämnden ska tillhandahålla den utbildning som behövs för

dem som nämnden avser att anlita för vård av barn i familjehem eller jour-
hem.

7 §

Socialnämnden ska i fråga om de barn som vårdas i ett familjehem,

jourhem, annat enskilt hem eller ett hem för vård eller boende

1. medverka till att de får god vård och fostran och i övrigt gynnsamma

uppväxtförhållanden,

2. verka för att de får lämplig utbildning,
3. verka för att de får den hälso- och sjukvård som de behöver,
4. lämna vårdnadshavarna och föräldrarna råd, stöd och annan hjälp som

de behöver.

7 a §

Socialnämnden ska i fråga om de barn som vårdas i ett familjehem,

jourhem eller hem för vård eller boende lämna dem som vårdar sådana barn
råd, stöd och annan hjälp som de behöver.

7 b §

Socialnämnden ska noga följa vården av de barn och unga som vår-

das i ett familjehem, jourhem eller hem för vård eller boende främst genom

1. regelbundna personliga besök i det hem där barnet eller den unge vis-

tas,

2. enskilda samtal med barnet eller den unge,
3. samtal med den eller dem som tagit emot barnet eller den unge i sitt

hem, och

4. samtal med vårdnadshavarna.
Socialnämnden ska särskilt uppmärksamma barnets eller den unges hälsa,

utveckling, sociala beteende, skolgång samt relationer till anhöriga och
andra närstående.

7 c §

När vård ges i ett familjehem eller ett hem för vård eller boende, ska

det finnas en av socialnämnden särskilt utsedd socialsekreterare som ansva-
rar för kontakterna med barnet eller den unge.

Socialsekreteraren ska besöka barnet eller den unge regelbundet i den om-

fattning som är lämplig utifrån barnets eller den unges behov och önskemål.

8 §

7

Vårdas ett barn med stöd av denna lag i ett annat hem än det egna, ska

socialnämnden minst en gång var sjätte månad överväga om vården fortfa-
rande behövs och hur vården bör inriktas och utformas.

När barnet har varit placerat i samma familjehem under tre år från det att

placeringen verkställdes, ska socialnämnden särskilt överväga om det finns
skäl att ansöka om överflyttning av vårdnaden enligt 6 kap. 8 § föräldra-
balken.

11 §

Om vårdnaden av ett barn har flyttats över till en eller två särskilt för-

ordnade vårdnadshavare som barnet tidigare varit familjehemsplacerat hos,
får kommunen fortsätta att betala dessa vårdnadshavare skälig ersättning.
Vid sådan överflyttning av vårdnaden ska socialnämnden ge särskilt förord-
nade vårdnadshavare råd och stöd.

7 Senaste lydelse 2003:407.

background image

5

SFS 2012:776

Råd och stöd ska ges av socialnämnden i den kommun som beslutat om

familjehemsplaceringen om särskilt förordnade vårdnadshavare begär det.

11 kap.

1 §

Socialnämnden ska utan dröjsmål inleda utredning av vad som genom

ansökan, anmälan eller på annat sätt har kommit till nämndens kännedom
och som kan föranleda någon åtgärd av nämnden.

Vad som har kommit fram vid utredning och som har betydelse för ett

ärendes avgörande ska tillvaratas på ett betryggande sätt.

1 a §

När en anmälan enligt 1 § rör barn eller unga ska socialnämnden

genast göra en bedömning av om barnet eller den unge är i behov av omedel-
bart skydd. En sådan bedömning ska dokumenteras.

Beslut att inleda eller inte inleda utredning ska, om det inte finns synner-

liga skäl, fattas inom fjorton dagar efter det att anmälan har kommit in. Ett
sådant beslut behöver dock inte fattas om det redan pågår en utredning om
det barn eller den unge som anmälan avser.

2 §

Vid en utredning av om socialnämnden behöver ingripa till ett barns

skydd eller stöd får nämnden, för bedömningen av behovet av insatser, kon-
sultera sakkunniga samt i övrigt ta de kontakter som behövs. Utredningen
ska bedrivas så att inte någon onödigt utsätts för skada eller olägenhet.
Utredningen ska inte göras mer omfattande än vad som är motiverat av om-
ständigheterna i ärendet.

Utredningen ska bedrivas skyndsamt och vara slutförd senast inom fyra

månader. Finns det särskilda skäl får socialnämnden besluta att förlänga
utredningen för viss tid.

Den som berörs av en sådan utredning ska, om inte särskilda skäl talar

mot det, genast underrättas om att en utredning har inletts.

3 §

8

När någon behöver vårdas i ett hem för vård eller boende eller i ett

familjehem ska en plan upprättas för den vård som socialnämnden avser att
anordna (vårdplan).

För barn och unga som vårdas i ett hem för vård eller boende eller i ett

familjehem ska en plan upprättas över hur vården ska genomföras (genom-
förandeplan).

Vård- och genomförandeplanen ska även uppta åtgärder och insatser som

andra huvudmän har ansvar för.

4 a §

Socialnämnden får besluta om uppföljning av ett barns situation när

en utredning som gäller barnets behov av stöd eller skydd avslutats utan be-
slut om insats.

En sådan uppföljning får ske om barnet, utan att förhållanden som avses i

lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga föreligger, be-
döms vara i särskilt behov av nämndens stöd eller skydd men samtycke till
sådan åtgärd saknas.

8 Senaste lydelse 2007:1315.

background image

6

SFS 2012:776

4 b §

Socialnämnden får besluta om uppföljning av ett barns situation efter

det att en placering i ett familjehem eller i ett hem för vård eller boende har
upphört.

En sådan uppföljning får ske om barnet, utan att förhållanden som avses i

lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga föreligger,
bedöms vara i särskilt behov av nämndens stöd eller skydd men samtycke till
sådan åtgärd saknas.

4 c §

Vid en uppföljning enligt 4 a eller 4 b § får nämnden ta de kontakter

som anges i 2 § första stycket och samtala med barnet i enlighet med 10 §
tredje stycket.

Uppföljningen ska avslutas senast två månader från det att utredningen

som gäller ett barns behov av stöd och skydd avslutats eller placeringen har
upphört eller när nämnden dessförinnan finner skäl att inleda utredning en-
ligt 11 kap. 1 § första stycket.

Nämnden ska underrätta barn som fyllt 15 år och vårdnadshavare som be-

rörs om beslutet att inleda respektive avsluta uppföljningen.

10 §

9

När en åtgärd rör ett barn ska barnet få relevant information. Ett barn

ska ges möjlighet att framföra sina åsikter i frågor som rör barnet. Om barnet
inte framför sina åsikter, ska hans eller hennes inställning så långt det är
möjligt klarläggas på annat sätt. Barnets åsikter och inställning ska tillmätas
betydelse i förhållande till hans eller hennes ålder och mognad.

Ett barn som har fyllt 15 år har rätt att föra sin egen talan i mål och ären-

den enligt denna lag. Ett barn som är yngre får höras i domstol, om barnet
inte kan antas ta skada av det.

Vid en sådan utredning som avses i 2 § om behov av ingripande till ett

barns skydd eller stöd får barnet höras utan vårdnadshavarens samtycke och
utan att vårdnadshavaren är närvarande. Detsamma gäller vid en utredning
på socialnämndens initiativ om överflyttning av vårdnaden enligt 6 kap.
7 eller 8 § föräldrabalken.

14 kap.

1 §

10

Följande myndigheter och yrkesverksamma är skyldiga att genast

anmäla till socialnämnden om de i sin verksamhet får kännedom om eller
misstänker att ett barn far illa:

1. myndigheter vars verksamhet berör barn och ungdom,
2. andra myndigheter inom hälso- och sjukvården, annan rättspsykiatrisk

undersökningsverksamhet, socialtjänsten och kriminalvården,

3. anställda hos sådana myndigheter som avses i 1 och 2, och
4. de som är verksamma inom yrkesmässigt bedriven enskild verksamhet

och fullgör uppgifter som berör barn och unga eller inom annan sådan verk-
samhet inom hälso- och sjukvården eller på socialtjänstens område.

De som är verksamma inom familjerådgivning är skyldiga att genast an-

mäla till socialnämnden om de i sin verksamhet får kännedom om att ett barn
utnyttjas sexuellt eller utsätts för fysisk eller psykisk misshandel i hemmet.

9 Senaste lydelse 2010:741.

10 Senaste lydelse 2003:407.

background image

7

SFS 2012:776

Myndigheter, befattningshavare och yrkesverksamma som anges i första

stycket är skyldiga att lämna socialnämnden alla uppgifter som kan vara av
betydelse för utredning av ett barns behov av stöd och skydd.

Om anmälan från Barnombudsmannen gäller bestämmelserna i 7 § lagen

(1993:335) om Barnombudsman.

1 a §

Socialnämnden bör erbjuda barnet, vårdnadshavaren och den som

gjort anmälan enligt 1 § ett möte om det med hänsyn till barnets bästa är
lämpligt.

1 b §

Socialnämnden får informera den som gjort anmälan enligt 1 § om

att utredning har inletts, inte har inletts eller redan pågår. Sådan information
ska på begäran lämnas till anmälaren om det med hänsyn till omständighe-
terna inte är olämpligt att göra detta.

1 c §

Var och en som får kännedom om eller misstänker att ett barn far illa

bör anmäla detta till socialnämnden.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2013.

På regeringens vägnar

MARIA LARSSON

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012

JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.