SFS 2008:939 Lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)

Du är här: Start / Socialrätt / Socialtjänstlag (2001:453) / SFS 2008:939 Lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)
080939.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i socialtjänstlagen (2001:453);

utfärdad den 20 november 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 4 kap. 6 § socialtjänstlagen

(2001:453) ska ha följande lydelse.

4 kap.

6 §

Den som deltar i praktik eller annan kompetenshöjande verksamhet en-

ligt 4 § ska i det sammanhanget inte anses som arbetstagare. I den utsträck-
ning den enskilde utför uppgifter som stämmer överens med eller till sin art
liknar sådant som vanligen utförs vid förvärvsarbete, ska han eller hon dock
likställas med arbetstagare vid tillämpning av 2 kap. 1�9 §§, 3 kap. 1�4 och
6�13

§§, 4

kap. 1�4 och 8�10

§§ samt 7�9

kap. arbetsmiljölagen

(1977:1160) och av lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009.

På regeringens vägnar

MARIA LARSSON

Marianne Jenryd
(Socialdepartementet)

1

Prop. 2008/09:5, bet.2008/09:AU4, rskr. 2008/09:26.

SFS 2008:939

Utkom från trycket
den 2 december 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten

LSS
LVM
LVU
Socialtjänstlagen
JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.