SFS 2015:85 Lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)

Du är här: Start / Socialrätt / Socialtjänstlag (2001:453) / SFS 2015:85 Lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)
150085.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i socialtjänstlagen (2001:453);

utfärdad den 26 februari 2015.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 5 kap. 1 och 1 b §§ socialtjänstlagen

(2001:453) ska ha följande lydelse.

5 kap.

1 §

2

Socialnämnden ska

� verka för att barn och ungdom växer upp under trygga och goda förhål-

landen,

� i nära samarbete med hemmen främja en allsidig personlighetsutveckling

och en gynnsam fysisk och social utveckling hos barn och ungdom,

� bedriva uppsökande verksamhet och annat förebyggande arbete för att

förhindra att barn och ungdom far illa,

� aktivt arbeta för att förebygga och motverka missbruk bland barn och

ungdom av alkoholhaltiga drycker, andra berusningsmedel eller beroende-
framkallande medel samt dopningsmedel,

� tillsammans med samhällsorgan, organisationer och andra som berörs,

uppmärksamma och verka för att barn och ungdom inte vistas i miljöer som är
skadliga för dem,

� med särskild uppmärksamhet följa utvecklingen hos barn och ungdom

som har visat tecken till en ogynnsam utveckling,

� i nära samarbete med hemmen sörja för att barn och ungdom som riskerar

att utvecklas ogynnsamt får det skydd och stöd som de behöver och, om den
unges bästa motiverar det, vård och fostran utanför det egna hemmet,

� i sin omsorg om barn och ungdom tillgodose det särskilda behov av stöd

och hjälp som kan finnas sedan ett mål eller ärende om vårdnad, boende, um-
gänge eller adoption har avgjorts,

� i sin omsorg om barn och ungdom tillgodose det särskilda behov av stöd

och hjälp som kan finnas sedan vård och fostran utanför det egna hemmet
upphört eller sedan verkställighet av sluten ungdomsvård enligt lagen
(1998:603) om verkställighet av sluten ungdomsvård upphört.

1 b §

3

Kommunen ska sörja för att påföljden ungdomstjänst kan verkställas

så snart det kan ske. Verkställigheten ska påbörjas senast två månader efter
det att domen vunnit laga kraft, om inte särskilda skäl talar mot det.

1 Prop. 2014/15:25, bet. 2014/15:JuU9, rskr. 2014/15:102.

2 Senaste lydelse 2012:776.

3 Senaste lydelse 2006:901.

SFS 2015:85

Utkom från trycket
den 10 mars 2015

background image

2

SFS 2015:85

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2015

Socialnämnden ska bestämma det närmare innehållet i en utdömd ung-

domstjänst i en arbetsplan och utse en handledare för den unge. Socialnämn-
den ska kontrollera att arbetsplanen följs.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2015.

På regeringens vägnar

ANNIKA STRANDH�LL

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten

LSS
LVM
LVU
Socialtjänstlagen
JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.