SFS 1988:1272

881272.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1988:1272

om ändring i socialtjänstlagen (1980:620);

utkom frän trycket

utfärdad den 1 de cember 1988.

' Prop. 1978/88:124, 1988/89: LU9. rskr. 10.

den 16 december 1988

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 48 § socialtjänstlagen (1980:620)

skall ha följande lydelse.

48 §' Uppdrag att besluta på socialnäm ndens vägnar får när det gäll er
foräldrabalken avse endast uppgifter som anges i följande lagrum

1 kap, 4 § foräldrabalken,

2 kap. 1, 4-6, 8 och 9 §§ foräldrabalken, dock inte befogenhet enligt 9 §

att besluta att inte påbörja utredning eller att lägga ned en påbörjad

utredning,

3 kap. 5, 6 och 8 §§ foräldrabalken,

7 kap. 7, 11 och 14 §§ foräldrabalken, dock inte befogenhet enligt 7 § att

godkänna avtal som innefattar åtagande att utge engångsbelopp,

I 11 kap. 16 § andra stycket foräldrabalken.

Uppdrag att besluta på socialn ämndens vägn ar fär inte heller omfatta

befogenhet att medde la beslut i frå gor som avses i 25 , 27 eller 28 § denna

i

'Senaste lydelse 1981:1244.

2891

I ^

¬

background image

SFS 1988:1272

lag eller att fullgöra vad som ankommer på nämnden enligt 5§ Ik^eh

i

(1947:529) om allmän na barnbidrag eller enligt 9 § la gen (1964:143)''biiii

bidragsförskott.

Denna lag träder i kra ft den 1 j anuari 1989.

På regeringens vägnar

G. SIGURDSEN

Karl-Ingvar Rundqvist

(Socialdepartementet)

¬

Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten

LSS
LVM
LVU
Socialtjänstlagen
JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.