SFS 1977:196

770196.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1977:196

Lag

L'tkom fr.'m tn cket

den 12 maj 1977

om ändring i lage n (1956:2) om socialhjälp;

infardad den 21 ap ril 1977.

Enligt riksdagens beslut' föreskrives i fråga om lagen (1956: 2) om social­

t/e/v att 4. 5 och 10 §§ s kall tipphöra att gälla.

dels att 3. 6, 8. 18 och 19

skall ha nedan angivna lydelse.

3 §' 1 fråg a om socialnämnd tillämpas bestämmelserna i 3 kap. 2 §. 3 §

första stycket, 4 §, 5 § första och tredje styckena, 6-8 §§, 9 § första stycket

och 10- 12 §§ kommunallagen (1977:179) på motsvarande sätt.

Nämndens protokoll behöver dock ej upptaga annat än uppgift om när­

varande ledamöter, beslutet i v arje ärende och uppgift om reservation. Fö­

reskrifter om i v ilken utsträckning beslut skall innehålla de skäl som ha be­

stämt utgången finnas i 17 § fö rvaltningslagen (1971: 290).

Utan hinder av 2 § 2 förvaltningslagen tillämpas bestämmelserna i 4 och

nämnda lag i sam tliga ärenden hos socialnämnd.

6

Socialnämnden har

att göra sig väl förtrogen med den enskildes behov av omvårdnad och

verka för att detta blir tillgodosett;

att bestämma, i vil ka fall. i vi lken omfattning och under vilka former so­

cialhjälp skall meddelas:

att tillhandagä allmänheten med råd och upplysningar i f rågor, som äga

samband med nämndens verksamhet, samt, där så lämpligen kan ske, läm­

na annat bistånd i pe rsonliga angelägenheter;

att förvalta till kommunens socialhjälpsverksamhet anslagen eller eljest

hörande egendom, i d en mån ej förvaltningen därav uppdragits åt annan

nämnd eller åt särskild styrelse;

att själv eller genom ombud föra kommunens talan i a lla mål och ären­

den. som angå socialhjälpsverksamheten; samt

att jämväl i öv rigt, i den mån detta ej tillkommer annan enligt beslut som

518

I Prop. 1976/77:1. KU 2.'5. rskr 148.

' Senaste lydelse av

4 § 1971:664

10 § 19 71:664.

⬢' Senaste lydelse 1971:664.

' Senaste lydelse 1971:664.

¬

background image

avses i 3 ka p. 14 § kommunallagen (1977:179), ombesöija de angelägenhe-

SFS 1977:196

ter avseende socialhjälpen inom kommunen, vilka äro att hänföra till för­

valtning och verkställighet.

Socialnämnden har ock att taga befattning med de ärenden, vilkas hand­

läggning enligt sä rskilda författningar ankommer på n ämnden.

Nämnden skall hos kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och kommu­

nens övrig a nämnder ävensom hos andra myndigheter göra de framställ­
ningar. som finnas påkallade, samt äger att från kommunstyrelsen och
kommunens övriga nämnder samt dess beredningar och befattningshavare

infordra de yttranden och upplysningar, som erfordras för fullgörande av
nämndens uppgifter.

8

�r någon i så trängande behov av socialhjälp, att med d ess avhjäl­

pande ej kan anstå, till d ess socialnämnden sammanträder, må nämndens

ordförande tills vidare bevilja honom socialhjälp.

Beslut, vilket fattas med stöd av första stycket, skall anmälas vid nämn­

dens nästa sammanträde.

18 § Det åligger kommun att anordna och driva hem för åldringar och
andra personer, vilka äro i beh ov av vård eller tillsyn som icke eljest till­

godoses.

Två eller flera kommuner må gemensamt hava hem, som avses i förs ta

stycket.

Om s ärskilda skäl äro därtill, må länsstyrelsen tills vidare befria kom­

mun från skyldighet att själv eller gemensamt med annan kommun hava

hem, varom stadgas i denna paragraf. Har så skett, åligger det likväl kom­
munen att sörja för att sådant behov av vård eller tillsyn, som avses i första

stycket, blir tillgodosett.

19

Hem, som avses i 18 §, skall vara så inrättat och utrustat, att skäli­

ga krav på trevnad och hygien tillgodoses samt lämplig fördelning av vård-

tagarna möjliggöres.

Vid h emmet skola finnas anställda befattningshavare till det antal och

med såd an utbildning att de som beretts plats i hemmet kunna erhålla till­

fredsställande vård och tillsyn.

Denna lag tr äder i kraft den 1 juli 1977.

På regeringens vägnar

RUNE GUSTAVSSON

Björn Sjöberg

(Socialdepartementet)

'' Senaste lydelse 1971:664. �ndringen innebär bl. a. att andra stycket upph ävs.

° �ndringen innebär att andra stycket upphävs,

519

¬

Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten

LSS
LVM
LVU
Socialtjänstlagen
JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.