SFS 1990:1527

901527.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

: SS27 Lag

Utkom från trycket

den 15 januari 1991

om ändring i socialtjänstlagen (1980:620);

utfärdad den 13 december 1990.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs i fråga om socialtjänstlagen

(1980:620)^

dels att 10, 12 och 48 §§ skall ha följande lydelse,

dels att det i lagen skall införas en ny paragraf, 12 a §, av följande

lydelse.

10 § Socialnämnden bör genom hjälp i hemmet, färdtjänst eller annan

service underlätta för den enskilde att bo hemma och ha kontakter med
andra.

Nämnden bör även i övrigt tillhandahålla sociala tjänster genom rådgiv­

ningsbyråer, socialcentraler och liknande, social jour eller annan därmed
jämförlig verksamhet.

Nämnden kan utse en särskild person (kontaktperson) eller en familj

med uppgift att hjälpa den enskilde och hans närmaste i personliga angelä­
genheter, om den enskilde begär eller samtycker till det. För barn som inte

har fyllt 15 år får kontaktperson utses endast om barnets vårdnadshavare
begär eller samtycker till det. Har barnet fyllt 15 år för kontaktperson utses

endast om barnet självt begäi eller samtycker till det.

12 § Socialnämnden skall

verka för att barn och ungdom växer upp under trygga och goda förhål­

landen,

i nära samarbete med hemmen främja en allsidig personlighetsutveck­

ling och en gynnsam fysisk och social utveckling hos barn och ungdom,

med särskild uppmärksamhet följa utvecklingen hos barn och ungdom

som har visat tecken till en ogynnsam utveckling,

i nära samarbete med hemmen söija för att barn och ungdom som

riskerar att utvecklas ogynnsamt för det skydd och stöd som de behöver
och, om hänsynen till den unges bästa motiverar det, vård och fostran

utanför det egna hemmet, samt

i sin omsorg om barn och ungdom tillgodose det särskilda behov av stöd

och hjälp som kan föreligga sedan en tvist om vårdnad eller umgänge har
avgjorts av en domstol.

12 a § Kommunen skall söija för att föräldrar kan erbjudas samtal under

sakkunnig ledning i syfte att nå enighet i frågor rörande vårdnad och

umgänge (samarbetssamtal).

48 §3

"Jijj

Uppdrag att besluta på socialnämndens vägnar får när det gäller

föräldrabalken avse endast uppgifter som anges i följande lagrum

ij ,

1 kap. 4 § föräldrabalken,

2814

'Prop. 1990/91:8, LU13, rskr. 53.

^ Lagen omtryckt 1988:871.

' Senaste lydelse 1990: 53.

¬

background image

2 kap. 1,4-6, 8 och 9 §§ foräldrabalken, dock inte befogenhet enligt 9 §

SFS 1990; 1527

ätt besluta att inte påbörja utredning eller att lägga ned en påbörjad

utredning,

3 kap. 5, 6 och 8 §§ foräldrabalken,

6 kap. 19 § foräldrabalken beträffande beslut att utse utredare i mål och

ärenden om vård nad eller umgänge,

7 kap. 7, 11 och 14 §§ foräldrabalken, dock inte befogenhet enligt 7 § att

godkänna avtal som innefattar åtagande att utge engångsbelopp,

11 kap. 16 § andra stycket foräldrabalken.
Uppdrag att besluta på socialnämndens vägnar får inte heller omfatta

befogenhet att meddela beslut i frågor som avses i 27 § denna lag eller att

fullgöra vad som ankommer på nämnden enligt 5 § lagen (1947:529) om
allmänna barnbidrag eller enligt 9 § lagen (1964:143) om bidragsförskott.

Denna lag träder i kraft den 1 mars 1991.

På regeringens vägnar

INGELA THAL�0N

Karl-Ingvar Rundqvist

(Socialdepartementet)

¬

Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten

LSS
LVM
LVU
Socialtjänstlagen
JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.