SFS 1969:151

690151.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SVENSK F�RFATTNINGSSAMLING

1969 ⬢

�^54:

Ultom från trycket den 4 jnni 1959

Nr 151

Lag

om ändring i barnayårdslagen den 29 april 1960 (nr 97);

gioen Slocldiolms sloit den 9 maj 1969.

Vi GUSTAF AD OLF, med Guds nåde, Sveriges, Götes och

V e n d e s Konung, göra v e t e r 1 i g t: att Vi, med riltsdageni, funnit

gott förordna i fråga om barnavårdslagen den 29 april 1960® dels att 6 § skall

upphöra att gälla, dels att 11, 12, 47, 56, 69, 80 och 88 a §§ skall erhålla änd­

radlydelse på sätt nedan anges.

11 §.

Kan barnavårdsnämndens

villkorligt upphörande,

3. meddela beslut som avses i 46 § andra stycket, tillstånd som avses i

47 § första stycket eller förbud som avses i 50 eller 51 § samt

4. förordna barnavårdsman.

Beslut som

nästa sammanträde.

Avser beslutet

ordförandens beslut,

12 §.

Om kommunens

i ungdomsvårdsskola,

3. meddela b eslut som avses i 46 § andra stycket, tillstånd eller förhands­

besked som avses i 47 § eller förbud som avses i 50 eller 51j§,

4. fullgöra vad som ankommer på nämnden enligt föräldrabalken, enligt

^ § andra stycket eller 5 § lagen om allmänna barnbidrag eller enligt 9, 11
eller 18 § lagen om bidragsförskott eller

b. göra fram ställning

� kommunens fullmäktige.

Beslut som

nästa sammanträde.

47 §.

Barn må ej mottagas i enskilt hem som fosterbarn utan att barnavårds-

iiäinnden i den kommun, där hemmet är beläget, rueddelat tillstånd därtill,

^dlstånd må lämnas endast om nämnden finner, att

"bälla god vård och fostran samt i övrigt gynnsamma leynadsforhållanden.

hämnden må meddela förhandsbesked om hemmets allmanna lamphphe

fosterhem. Sådant besked är ej bindande vid provning enligt första

^fycket.

^ ad i �

motsvarande tillämpning.

44; Rskr 182-

,

]yc)e]3e av 12 § se 1967: 320 och av 88 a § se 1968: bö.

COS�OO.Spenj/j författningssamling 1969, Nr 151 154

¬

background image

366

1969 ⬢ Nr 151

56 §.

, ,⬢ ..ci-nmiium skall socialstyrelsen, etter forslag av lands-

För varje

i vilken skola npptagas barnhem till sådanl

tinget, f'-^slsthlla barnhemsi

barnhemsvård blir än da­

antal och av sadan

ändring av planen faststalles av socialstyrelsen

niålsenligt tillgodosett, A

åcmensamma behov.

^-t-f-��nSrlnndsUng^
^'

69 §.

⬢⬢ 1

aM ntt den som inskrivits vid ungdomsvårdsskola begått

Misstankes det att

brottet nnder allmänt atal, skall åklaga-

�~r�~U före

" bör ske. Innan ätalsfrägan avgöres, skall

ro.�r:bö?afon;"d:l^rnnnesobebövns

80 g.

I HwraU S

''V toslerbara.

genom förhandsbeskecl förklarat hem icke Tara lämpligt som fosterhem

eller

^ c,

träffat avgörande

eller oi s-

�ndring sokes

till länssljTelsen.

Länsstyrelsen äger

laga kraft.

88 a §.

Alkoholhalliga drycker eller andra berusningsmedel som pMraffas hos

eller ankomm.a till den som är intagen i barnhem eller åtnjuter vard inom

ungdomsvårdsskola eller vid ulskrivningsavdelning som tillhör ^idan skola

må omhändertagas av föreståndaren för hemmet eller skolan. Förestånda­

ren må även omhändertaga alkoholhalliga drycker eller andra berusnings­

medel, som utan att känd ägare därtill finnes påträffas inom hemmet eller
skolan.

Vad i

i människokroppen.

Med egendom,

tillfaller kronan.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1969.

Det alla som vederbör hava sig hörsamligen alt eflerrätta. Till yllcrnier.i

visso hava Vi detta med egen hand underskrivit och med Vårt kungl. sigi

bekräfta låtit.

Stockholms slott den 9 maj 1969.

GUSTAF ADOLF

(Socialdepartementet)

(L. S.)

CAMILL.V O DHNOF''

oni!

¬

Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten

LSS
LVM
LVU
Socialtjänstlagen
JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.