SFS 1968:244

680244.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Nr 244

Lag

angående ändrad lydelse av 1

och 6 §§ lagen den 4 janoari 1956 (nt 2)

om socialhjälps

gwen Stockholms slott den 28 maj 1968.

Vi GUSTAF ADOLF, med Guds nåde, Sveriges, Götes och

Ven des Konung, göra veterligt: att Vi, med riksdagenL funnit

golt forordna, att 1 och 6 §§ lagen den 4 januari 1956 om socialhjälp skall

erhålla ändrad lydelse på sätt nedan anges.

1 §.

Varje k ommun skall tillse att den som vistas i kommunen erhåller den

omvårdnad, so m med hänsyn till hans behov och förhållanden i övrigt kan

anses tillfredsställande. Kommunen skall vidare sörja för att den, som vistas

i kommunen och som finnes vara i behov av hjälp, erhåller sådan enligt vad

nedan sägs (socialhjälp).

6 §.

Socialnämnden har

att göra sig väl förtrogen med den enskildes behov av omvårdnad och ver­

ka för alt detta blir tillgodosett;

att bestarna,

och verkställighet.

Socialnämnden har ock

på nämnden.

Näranden skall

nämndens uppgifter.

I^enna lag träder i kraft den 1 juli 1968.

het alla som vederbör hava sig hörsamligen att efterrätta. Till yttermera

yisso hava Vi d etta med egen hand underskrivit och med Vårt kungl. sigill

bekräfta låtit.

Stockholms slott den 28 maj 1968.

GUSTAF ADOLF

^^^^I^J^^rtementet)

SVEN ASPEING

Pfop- 1968:74; 2LU 38; Rskr 176.

författningssamUng 1968,Nr 244

¬

Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten

LSS
LVM
LVU
Socialtjänstlagen
JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.