SFS 1960:97

600097.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SVENSK F�RFATTNINGSSAMLING

X960 ⬢ Nr 97 ocll 98

utkom från trycket den 10 maj 1960

Nr 97

Lag

om samhällets vård av bam och ungdom (bamavårdslag);

given Stockholms slott den 29 april 1960.

Vi GUSTAF ADOLF, med Guds nåde, Sveriges, Götes och

Vendes Konung, göra veterligt: att Vi, med riksdagen^, funnit

gott förordna som följer.

1 kap. Inledande bestämmelser

1 §.

Samhällets vård av barn och ungdom (barnavård) har till syfte att främ­

ja en gynnsam utveckling av de unga och goda uppväxtförhållanden 1 öv­

rigt för dem,

2 §.

Varje kommun skall sörja för sin barnavård enligt vad nedan stadgas samt

även i övrigt genom lämpliga anordningar och åtgärder verka för det i 1 §

angivna syftet.

I varje kommun skall finnas en barnavårdsnämnd, som vid befattning

med ärenden rörande ungdom över femton år må kalla sig ungdomsnämnd.

3 §.

Barnavårdsnämnden har

att göra sig väl förtrogen med barns och ungdoms levnadsförhållanden

inom kommunen samt därvid särskilt uppmärksamma sådana underåidga

som med hänsyn till kroppslig eller själslig hälsa och utrustning, hem- och

familjeförhållanden samt omständigheterna i övrigt kunna anses vara sär­

skilt utsatta för risk att utvecklas ogynnsamt,

att verka för önskvärda förbättringar i fråga om kommunens barnavård

samt därvid i mån av behov och möjligheter främja anordningar för bättre

fritidsförhållanden för barn och ungdom,

att lämna allmänheten råd och upplysningar i frågor som äga samband

med nämndens verksamhet,

att förvalta egendom som hör till kommunens barnavård, i den mån ej

föi-valtningen uppdragits åt annan nämnd eller åt särskild styrelse,

att själv eller genom ombud föra kommunens talan i alla mål och ären­

den som angå nämndens verksamhet samt

1 Prop. 1960: 10; L"-U 5; Rskr 152.

08�60702^1. Svensk förfailningssainling 1960, Nr Q7 och 98

¬

background image

222

1960 . Nr

att även i övrigt ombesörja sådana angelägenheter som avse kommun

barnavård och äro att hänföra till förvaltning och verkställighet.

'⬢

4 §.

Varje länsstyrelse skall inom sitt län noga följa tillämpningen av denn

lag samt tillse, att barnavården ordnas och handhaves ändamålsenligt.

Finner länsstyrelsen att barnavårdsnämnd i länet försummat att vidtag

erforderliga åtgärder beträffande underärig, skall länsstyrelsen ålägg

nämnden att fullgöra sin skyldighet. Om eljest missförhållande yppas rö

rande barnavård, för vilken kommun i länet är ansvarig, har länsstyrelsen

'0.

att ^ådtaga den åtgärd som erfordras för att vinna rättelse.

5

Socialstyrelsen har att följa barnavårdsverksamheten i riket, att genom

råd och anvisningar verka för att den ordnas och utvecklas ändamålsenligt

samt att öva tillsyn över barnavårdsanstalter som avses i 8 kap.

6 §.

_

Medicinalstyrelsen har att meddela råd och anvisningar av medicinsk na-

'iiw

tur rörande vård av barn och ungdom.

.fcia

r

2 kap. Bamavårdsnäiimd

7 §.

Ledamöter och suppleanter i barnavårdsnämnd väljas av kommunens full­

mäktige till det antal fullmäktige bestämma. Antalet ledamöter må dock icke-i

vara under fem. Där så lämpligen kan ske, bör juridisk sakkunskap vara-

företrädd inom nämnden.

Valet skall vara proportionellt, om det begäres av minst så många väl^;

jande som motsvara det tal, vilket erhålles, då samtliga väljandes antal d '

las med det antal personer valet avser, �kat med I. Om förfarandet vid sår

dant proportionellt val är särsldlt stadgat.

Sker ej val av suppleanter proportionellt, skall den ordning bestämmas,^

i vilken suppleanterna skola inkallas till tjänstgöring.

8§.

Beträffande barnavårdsnämnd skall vad i 32�42 §§ kommunallagen är

stadgat om kommunens styrelse äga motsvarande tillämpning. I kommur

nens tjänst anställd befattningshavare skall dock icke på grund av denna

.sin tjänsteställning vara obehörig att vara ledamot eller suppleant i barna

vårdsnämnd. Ej heller är det erforderligt, att barnavårdsnämnds protoko

upptager, förutom vad som må följa av 14 § tredje stycket denna lag, anna

än förteckning på närvarande ledamöter och för varje ärende beslutet o

skälen därför.

9 §.

:

Barnavårdsnämnden skall hos kommunens fullmäktige och styrelse göra

erforderliga framställningar och äger att från kommunens styrelse och öv-,

riga nämnder samt dess beredningar och befattningshavare infordra yttran­

den och upplysningar.

Nämnden bör samarbeta med myndigheter, institutioner, föreningar ock

andra, vilkas verksamhet berör barnavården.

'hdltti

Finner nämnden att åtgärd bör vidtagas beträffande vårdnad eller ffe

mynderskap för underårig, har den att göra anmälan eller ansökan där

om hos vederbörande domstol.

¬

background image

Nr 97

223

10 §.

Barnavårdsnämnden äger vid behov tillkalla särskilda sakkunniga att

deltaga i nämndens överläggningar samt tillsätta befattning hos nämnden

j, och anlita det biträde i övrigt som erfordras.

15,

�r behovet av juridisk sakkunskap icke tillgodosett inom nämnden, bör

g') den anlita biträde av lagfaren person.

u.

Har kommunen beslutat inrätta befattning, som skall vara gemensam för

barnavårdsnämnden och annat kommunalt förvaltnings- eller verkställig-

4 hetsorgan, må befattningen tillsättas i den särskilda ordning kommunen be­

stämmer.

11 §.

Kan barnavårdsnämndens prövning icke avvaktas utan fara eller allvarlig

olägenhet, äger nämndens ordförande

1. vidtaga åtgärd som enligt 4 eller 5 kap. ankommer på nämnden,

2. meddela beslut enligt 43 § om att samhällsvård skall återupptagas efter

villkorligt upphörande,

3. meddela beslut som avses i 46 § andra stycket, tillstånd som avses i

47 § eller förbud som avses i 50 eller 51 § samt

4. förordna barnavårdsman.

Beslut som ordföranden fattat med stöd av första stycket länder omedel­

bart till efterrättelse och gäller tills vidare i avbidan på nämndens prövning.

Det skall anmälas "våd n ämndens nästa sammanträde.

Avser beslutet omhändertagande enligt 29 eller 30 § eller förbud enligt

50 §, skall ordföranden omedelbart sammankalla nämnden för att besluta

ia 1 ärendet. Nämndens sammanträde skall i sådant fall hållas utan dröjsmål

rjo och senast inom tio dagar från dagen för ordförandens beslut.

§.

Om kommunens fullmäktige så bestämma, äger barnavårdsnämnden upp-

^ draga åt särskild inom nämnden bildad avdelning eller åt ledamot i nämn-

den eller åt befattningshavare i kommunens tjänk att på nämndens vägnar

^ avgöra ^^ssa grupper av ärenden, vilkas beskaffenhet skall angivas i full-

mäktiges beslut. Nämnden må dock icke annorledes än genom samfällt be-

® slut

1. utdöma förelagt vite,

2. vidtaga åtgärd enligt 26 § 2., 3. eller 4. eller enligt 29 eller 30 § eller göra

, framställning om intagning i ungdomsvårdsskola,

^ 3. meddela beslut som avses i 46 § andra stycket, tillstånd som avses i

r" 47 § eller förbud som avses i 50 eller 51 §,

4. meddela föreläggande enligt 100 §,

5. fullgöra vad som ankommer på nämnden enligt föräldrabalken, enligt

'Jp 4 § andra stycket eller 5 § lagen om allmänna barnbidrag eller enligt 11 §

1 eller 3 mom., 12 § 2 mom. eller 17 § andra stycket bidragsförskottslagen

6. göra framställning eller avgiva yttrande till kommunens fullmäktige.

Beslut som fattats på grund av uppdrag enligt första stycket skall an-

li?j mä las vid nämndens nästa sammanträde.

t!

§⬢

Vad i detta kapitel stadgas avser icke Stockholms stad. I fråga om orga-

uisationen av barnavården där skola i stället gälla de särskilda bestämmel-

ser som efter förslag av stadsfullmäktige fastställas av Konungen.

,

Kan i annan kommun organisationen icke lämpligen anordnas efter vad

i|' 1 d etta kapitel sägs, äger Konungen på framställning av kommunens full-

mäktige medgiva undantag.

¬

Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten

LSS
LVM
LVU
Socialtjänstlagen
JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.