SFS 2016:654 Lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)

Du är här: Start / Socialrätt / Socialtjänstlag (2001:453) / SFS 2016:654 Lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)
160654.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i socialtjänstlagen (2001:453);

utfärdad den 2 juni 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 4 kap. 1 § socialtjänstlagen

(2001:453) ska ha följande lydelse.

4 kap.

1 §

2

Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem till-

godosedda på annat sätt har rätt till bistånd av socialnämnden för sin för-
sörjning (försörjningsstöd) och för sin livsföring i övrigt.

Den som inte kan försörja sig men som kan arbeta har rätt till försörj-

ningsstöd enligt första stycket om han eller hon står till arbetsmarknadens för-
fogande. Om det finns godtagbara skäl har den enskilde rätt till försörj-
ningsstöd även om han eller hon inte står till arbetsmarknadens förfogande.

Vid prövningen av behovet av bistånd för livsföringen i övrigt får hänsyn

inte tas till den enskildes ekonomiska förhållanden om rätten att ta ut avgifter
för biståndet regleras i 8 kap.

Den enskilde ska genom biståndet tillförsäkras en skälig levnadsnivå.

Biståndet ska utformas så att det stärker hans eller hennes möjligheter att leva
ett självständigt liv.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2016.

På regeringens vägnar

GABRIEL WIKSTR�M

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2015/16:136, bet. 2015/16:SoU12, rskr. 2015/16:244.

2 Senaste lydelse 2010:52.

SFS 2016:654

Utkom från trycket
den 13 juni 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten

LSS
LVM
LVU
Socialtjänstlagen
JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.