SFS 2018:1894 Lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)

Du är här: Start / Socialrätt / Socialtjänstlag (2001:453) / SFS 2018:1894 Lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)
SFS2018-1894.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)

Utfärdad den 22 november 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 4 kap. 3 § och 8 kap. 7 § socialtjänst-
lagen (2001:453) ska ha följande lydelse.

4 kap.
3 §
2 Försörjningsstöd lämnas för skäliga kostnader för

1. livsmedel, kläder och skor, lek och fritid, förbrukningsvaror, hälsa och

hygien samt dagstidning och telefon,

2. boende, hushållsel, arbetsresor, hemförsäkring samt medlemskap i

fackförening och arbetslöshetskassa.

Skäliga kostnader enligt första stycket 1 ska i enlighet med vad regeringen

närmare föreskriver beräknas enligt en för hela riket gällande norm (riksnorm)
på grundval av officiella prisundersökningar av olika hushållstypers
baskonsumtion. Om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl, ska social-
nämnden dock beräkna dessa kostnader till en högre nivå. Nämnden får
också i ett enskilt fall beräkna kostnaderna till en lägre nivå, om det finns
särskilda skäl för detta.

8 kap.
7 §
3 Kommunen ska bestämma den enskildes förbehållsbelopp genom att
beräkna den enskildes levnadskostnader, utom boendekostnaden, med
ledning av ett minimibelopp. Boendekostnaden ska beräknas för sig och
läggas till minimibeloppet. För sådan boendekostnad som anges i 5 § ska
dock inget förbehåll göras.

Minimibeloppet ska, om inte annat följer av 8 §, alltid per månad utgöra

lägst en tolftedel av

1. 1,3546 prisbasbelopp för ensamstående, eller
2. 1,1446 prisbasbelopp för var och en av sammanlevande makar och

sambor.

Minimibeloppet enligt första stycket ska täcka normalkostnader för livs-

medel, kläder, skor, fritid, hygien, dagstidning, telefon, hemförsäkring,
öppen hälso- och sjukvård, tandvård, hushållsel, förbrukningsvaror, resor,
möbler, husgeråd och läkemedel.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.

1 Prop. 2017/18:261, bet. 2018/19:KrU2, rskr. 2018/19:24.

2 Senaste lydelse 2009:1233.

3 Senaste lydelse 2017:47.

SFS

2018:1894

Publicerad
den

30 november 2018

background image

2

SFS

2018:1894

På regeringens vägnar

LENA HALLENGREN

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten

LSS
LVM
LVU
Socialtjänstlagen
JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.