SFS 1994:559 Lag om ändring i socialtjänstlagen (1980:620)

Du är här: Start / Socialrätt / Socialtjänstlag (2001:453) / SFS 1994:559 Lag om ändring i socialtjänstlagen (1980:620)
SFS 1994_559 Lag om ändring i socialtjänstlagen (1980_620)

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1994:559

Utkom från trycket

den 13 juni 1994

Lag
om ändring i socialtjänstlagen (1980:620);

utfärdad den 2 juni 1994.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om socialtjänstlagen

(1980:620)2

dels att 48 och 69 §§ skall ha följande lydelse,
dels att det i lagen skall införas en ny paragraf, 18 a §, av följande lydelse.

18 a § Kommunen skall till försäkringskassan lämna uppgift om vilka

barn mellan ett och tre år som har plats inom förskoleverksamheten.

48 §3 Uppdrag att besluta på socialnämndens vägnar får när det gäller
föräldrabalken avse endast uppgifter som anges i följande lagrum

1 kap. 4 § föräldrabalken,

2 kap. 1, 4 �6, 8 och 9 §§ föräldrabalken, dock inte befogenhet enligt 9 §

att besluta att inte påbörja utredning eller att lägga ned en påbörjad
utredning,

3 kap. 5,6 och 8 §§ föräldrabalken,
6 kap. 19 § föräldrabalken beträffande beslut att utse utredare i mål och

ärenden om vårdnad eller umgänge,

7 kap. 7, 11 och 14 §§ föräldrabalken, dock inte befogenhet enligt 7 § att

godkänna avtal som innefattar åtagande att utge engångsbelopp,

11 kap. 16 § andra stycket föräldrabalken.

Uppdrag att besluta på socialnämndens vägnar får inte heller omfatta

befogenhet att meddela beslut i frågor som avses i 27 § denna lag eller att
fullgöra vad som ankommer på nämnden enligt 5 § lagen (1947:529) om
allmänna barnbidrag, 14 § lagen (1994: 553) om vårdnadsbidrag eller 9 §
lagen (1964:143) om bidragsförskott.

69 §4 Vill en enskild person eller sammanslutning inrätta ett hem för

vård eller boende, skall tillstånd sökas hos länsstyrelsen. Ett sådant hem
står under löpande tillsyn av socialnämnden i den kommun där hemmet är
beläget. Nämnden har rätt att inspektera verksamheten vid hemmet.

Vad som sägs i första stycket gäller även hem som har inrättats för vård

under en begränsad del av dygnet.

Enskilda förskolor som får bidrag av en kommun skall till försäkrings-

kassan lämna uppgift om vilka barn mellan ett och tre år som har plats
inom verksamheten.

Om enskilda vårdhem finns särskilda bestämmelser.

1

Prop. 1993/94: 148. bet. 1993/94: SoU34, rskr. 1993/94: 343.

2

Lagen omtrvckt 1988:871.

3

Senaste lydelse 1990:1527.

4

Senaste lydelse 1993:390.

1012

background image

SFS 1994:559

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1994.

På regeringens vägnar

BO K�NBERG

Susanne Billum
(Socialdepartementet)

1013

Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten

LSS
LVM
LVU
Socialtjänstlagen
JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.