SFS 1994:88 Lag om ändring i socialtjänstlagen (1980:620)

Du är här: Start / Socialrätt / Socialtjänstlag (2001:453) / SFS 1994:88 Lag om ändring i socialtjänstlagen (1980:620)
SFS 1994_88 Lag om ändring i socialtjänstlagen (1980_620)

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1994:88

Utkom från trycket

den 22 mars 1994

Lag
om ändring i socialtjänstlagen (1980:620);

utfärdad den 10 mars 1994.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 71 § socialtjänstlagen

(1980:620)2 skall ha följande lydelse.

71 §3 Var och en som får kännedom om att en underårig misshandlas i

hemmet eller annars behandlas där på ett sådant sätt att det är fara för
hans hälsa eller utveckling bör anmäla detta till socialnämnden.

Myndigheter vars verksamhet berör barn och ungdom samt andra myn-

digheter inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten är skyldiga att
genast till socialnämnden anmäla om de i sin verksamhet får kännedom
om något som kan innebära att socialnämnden behöver ingripa till en
underårigs skydd. Detta gäller även dem som är anställda hos sådana

1

Prop. 1993/94: 107, bet. 1993/94: SoU 18, rskr. 1993/94:139.

2

Lagen omtryckt 1988:871.

3

Senaste lydelse 1990:53.

165

background image

166

SFS 1994:88

myndigheter samt läkare, lärare, sjuksköterskor och barnmorskor som inte
har sådan anställning.

För dem som är verksamma inom kommunal familjerådgivning gäller

anmälningsplikt enligt andra stycket endast om de i sin verksamhet får
kännedom om att en underårig misshandlas i hemmet.

Myndigheter, befattningshavare och yrkesutövare som anges i andra

stycket är skyldiga att lämna socialnämnden alla uppgifter som kan vara av
betydelse för utredning av en underårigs behov av skydd.

Om anmälan från Barnombudsmannen gäller bestämmelserna i 3 §

lagen (1993:335) om Barnombudsman.

Denna lag träder i kraft den 1 april 1994.

På regeringens vägnar

BENGT WESTERBERG

Susanne Billum
(Socialdepartementet)

Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten

LSS
LVM
LVU
Socialtjänstlagen
JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.