SFS 1996:140 Lag om ändring i socialtjänstlagen (1980:620)

Du är här: Start / Socialrätt / Socialtjänstlag (2001:453) / SFS 1996:140 Lag om ändring i socialtjänstlagen (1980:620)
SFS 1996_140 Lag om ändring i socialtjänstlagen (1980_620)

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1996:140
Utkom från trycket
den 19 mars 1996

Lag
om ändring i socialtjänstlagen (1980:620);

utfärdad den 7 mars 1996.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om socialtjänstlagen

(1980:620)2

dels att 12 a och 71 §§ skall ha följande lydelse,
dels att det i lagen skall införas en ny paragraf, 71 b §, av följande lydel-

se.

12 a §3 Kommunen skall sörja för att föräldrar kan erbjudas samtal

under sakkunnig ledning i syfte att nå enighet i frågor rörande vårdnad och
umgänge (samarbetssamtal).

Kommunen skall sörja för att familjerådgivning genom kommunens för-

sorg eller annars genom lämplig rådgivare kan erbjudas dem som begär det.

Med familjerådgivning avses i denna lag en verksamhet som bedrivs av

det allmänna eller yrkesmässigt av enskild och som består i samtal med
syfte att bearbeta samlevnadskonflikter i parförhållanden och familjer.

71 §4 Var och en som får kännedom om att en underårig misshandlas i
hemmet eller annars behandlas där på ett sådant sätt att det är fara för hans
hälsa eller utveckling bör anmäla detta till socialnämnden.

Myndigheter vars verksamhet berör barn och ungdom samt andra myn-

digheter inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten är skyldiga att
genast till socialnämnden anmäla om de i sin verksamhet får kännedom om
något som kan innebära att socialnämnden behöver ingripa till en under-
årigs skydd. Detta gäller även dem som är anställda hos sådana myndighe-
ter samt läkare, lärare, sjuksköterskor och barnmorskor som inte har sådan
anställning. För familjerådgivning gäller i stället vad som sägs i tredje
stycket.

De som är verksamma inom familjerådgivning är skyldiga att genast an-

1

Prop. 1995/96:117, bet. 1995/96:SoUl2, rskr. 1995/96:170.

2

Lagen omtryckt 1988:871.

3

Senaste lydelse 1994:10.

4

Senaste lydelse 1994:88.

230

background image

231

SFS 1996:140

mäla till socialnämnden om de i sin verksamhet får kännedom om att en
underårig utnyttjas sexuellt eller misshandlas i hemmet.

Myndigheter, befattningshavare och yrkesutövare som anges i andra

stycket är skyldiga att lämna socialnämnden alla uppgifter som kan vara av
betydelse för utredning av en underårigs behov av skydd.

Om anmälan från Barnombudsmannen gäller bestämmelserna i 3 § lagen

(1993:335) om Barnombudsman.

71 b § Den som är eller har varit verksam inom enskild familje-
rådgivning får inte obehörigen röja en uppgift som en enskild har lämnat i
förtroende eller som har inhämtats i samband med rådgivningen.

Denna lag träder i kraft den 1 april 1996.

På regeringens vägnar

INGELA THAL�0N

Björn Reuterstrand
(Socialdepartementet)

Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten

LSS
LVM
LVU
Socialtjänstlagen
JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.